Person Image

  Education

  • D.Sc (Agriculture and Forestry), University of Helsinki, Finland, 2014
  • M.Sc (Agriculture and Forestry), University of Joensuu, Finland, 2008
  • M.Sc (Agriculture and Forestry), Lleida University, Spain, 2008
  • วท.บ (วนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  chainsawcostsEucalyptusForest harvestingHarvestingimage processingLogging planninglogging systemLogging systemsNetwork AnalysisproductivityRFIDSkidding trailsteep terraintimber harvestingtraceabilityการขนส่งไม้การตรวจสอบย้อนกลับการทอนไม้การทำไม้การทำไม้ (Forest operations / Forest harvesting / Logging)การทำไม้บนที่สูงการบุกรุกการประมวลผลภาพการประเมินมูลค่าการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้การปลดปล่อยคาร์บอนการปลูกการป่าไม้แม่นยำความปลอดภัยความเร็วในการตัดไม้ความเรียวความสามารถในการเรียนรู้ความหลากหลายของพืชค่าใช้จ่ายผลกระทบจากการทำไม้ผลิตภาพผลิตภาพในการทำไม้ฝีมือแรงงานพลังงานพลังงานชีวมวลพื้นที่สูงพื้นที่สูงชันภูมิสารสนเทศมวลชีวภาพมาตรฐานฝีมือมิตรกับสิ่งแวดล้อมมูลค่าตลาดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ไมโครคอนโทรลเลอรไม้โตเร็วไม้ยางพาราไม้ยูคาลิปตัสไม้เศรษฐกิจไม้สักยางพารายูคาลิปตัสยูคาลิปตัส K58ยูคาลิปตัส K7ยูาลิปตัสรหัสแท่งระบบการทําไม้ระบบการทำไม้ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกระบบเตือนภัยระบบบ่งชี้โดยใช้ความถี่ของคลื่นวิทยุระบบบ่งชี้และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัตระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นท่ีระยะเวลาการทอนไม้ราคาตลาดรางส่งไม้แรงสั่นสะเทือนเลื่อยโซ่ยนต์เลื่อยยนต์น้ํามันเชื้อเพลิงเลื่อยยนต์แบตเตอรี่วนวัฒนวิธีวัสดุห่อหุ้มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเศรษฐกิจสีเขียวเศษเหลือเศษเหลือกจากการทำไม้สมรถนะสวนป่าลาดกระทิง สวนป่าสักสักเส้นทางชักลากเสียงหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักหมอนไม้หลักสูตรห่วงโซ่คุณค่าห่วงโซ่อุปทานแหล่งที่มาของไม้อะคูสติกอิมิสชั่นอากาศยานไร้คนขับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งอุตสาหกรรมไม้แอปพลิเคชัน

  Interest

  การทำไม้ (Forest operations / Forest harvesting / Logging), การวางแผนการทำไม้ (Logging Planning), เครื่องจักรกลป่าไม้ (Forest machinery), การรับรองมาตรฐานป่าไม้ (Forest certification), การป่าไม้แม่นยำ (Precision forestry)

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ค. 2564 - พ.ย. 2565 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและสื่อสารองค์กร คณะวนศาสตร์
  • ก.พ. 2560 - ก.พ. 2564 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้อง 102 ชั้น 1 อาคารคณะเกษตร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 53 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 18 เรื่อง (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Rubber tree (Hevea brasiliensis) biomass, nutrient content, and heating values in Southern ThailandHytönen J., Nurmi J., Kaakkurivaara N., Kaakkurivaara T.2019Forests
  10(8)
  24
  2Possibilities of using barcode and RFID technology in Thai timber industryKaakkurivaara N.2019Maejo International Journal of Science and Technology
  13(1),pp. 29-41
  13
  3Productivity and cost analysis of three timber extraction methods on steep terrain in ThailandKaakkurivaara N., Kaakkurivaara T.2018Croatian Journal of Forest Engineering
  39(2),pp. 213-221
  11
  4Assessment for Improvement: Harvesting Operations in Small-Scale Forest on Thai Steep TerrainKaakkurivaara N., Stampfer K.2018Small-scale Forestry
  17(2),pp. 259-276
  10
  5Biomass equations for rubber tree (Hevea brasiliensis) components in southern ThailandHytönen J., Kaakkurivaara N., Kaakkurivaara T., Nurmi J.2018Journal of Tropical Forest Science
  30(4),pp. 588-596
  6
  6Comparison of radio frequency identification tag housings in a tropical forestry work environmentKaakkurivaara T., Kaakkurivaara N.2019Australian Forestry
  82(4),pp. 181-188
  5
  7An Analysis of Chainsaw Operator Safety Between Asian and European CountriesRobb W., Zemánek T., Kaakkurivaara N.2022Croatian Journal of Forest Engineering
  43(2),pp. 373-389
  5
  8Illegal logging listeners using IoT networksSrisuphab A., Kaakkurivaara N., Silapachote P., Tangkit K., Meunpong P., Sunetnanta T.2020IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
  2020-November,pp. 1277-1282
  4
  9Risk Factors and Occupational Safety Failures in Forest Work in the Southeast Asian RegionKaakkurivaara T., Borz S.A., Borz S.A., Kaakkurivaara N.2022Forests
  13(12)
  2
  10Criteria for Assessing the Sustainability of Logging Operations—A Systematic ReviewGrünberg J., Ghaffariyan M.R., Jourgholami M., Labelle E.R., Kaakkurivaara N., Robert R.C.G., Kühmaier M.2023Current Forestry Reports
  2
  11Performance of Skidding Operations in Low-Access and Low-Intensity Timber Removals: A Simulation of Productivity and Fuel Consumption in Mature ForestsBorz S.A., Borz S.A., Mariş A.C., Kaakkurivaara N.2023Forests
  14(2)
  1
  12Bucking at Landing by a Single-Grip Harvester: Fuel Consumption, Productivity, Cost and Recovery RateBorz S.A., Borz S.A., Secelean V.N., Iacob L.M., Kaakkurivaara N.2023Forests
  14(3)
  1
  13Correction: Kaakkurivaara et al. Risk Factors and Occupational Safety Failures in Forest Work in the Southeast Asian Region (Forests, (2022), 13, (2034), 10.3390/f13122034)Kaakkurivaara T., Borz S.A., Borz S.A., Kaakkurivaara N.2023Forests
  14(4)
  0
  14MODELLING PRODUCTIVITY IN EXTRACTION OPERATIONS BY SIMULATIONS BASED ON GNSS DOCUMENTED DATA: AN EXAMPLE FROM SKIDDING TEAK WOOD IN THAILANDKaakkurivaara N., Kaakkurivaara T., Ketkaew C., Sakulya T., Borz S.A., Borz S.A.2022Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series II: Forestry, Wood Industry, Agricultural Food Engineering
  15-64(2),pp. 13-32
  0
  15Benchmarking operational conditions, productivity, and costs of harvesting from industrial plantations in different global regionsDi Fulvio F., Acuna M., Ackerman P., Ackerman S., Spinelli R., Abbas D., Kaakkurivaara N., Kaakkurivaara N., Sánchez-García S., Guerra S.P.S.2024International Journal of Forest Engineering
  0
  16Cost-efficiency and ergonomic study of two methodfor planting eucalyptus spp. Seedlings in plantation forestryKaakkurivaara T., Kaakkurivaara N.2021Silva Fennica
  55(4)
  0