Person Image

  Education

  • D.Sc (Agriculture and Forestry), University of Helsinki, Finland, 2014
  • M.Sc (Agriculture and Forestry), University of Joensuu, Finland, 2008
  • M.Sc (Agriculture and Forestry), Lleida University, Spain, 2008
  • วท.บ (วนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  EucalyptusForest Harvestingimage processingLogging planninglogging systemsNetwork AnalysisRFIDRFID UHFSkidding trailSkillSkill standardSound acquisitionSpatial Decision Support System (SDSS)stand biomassSteep terrainstrength analysisstump masssustainableSustainable Forest ManagementTeakteak beehole borerteak plantationTechnical feasibilitytestingThai timber industryThailand 4.0ThinningTimber harvestingtraceabilitytrainingTransportation costTree biomasstree compartmentstree fellingTree growthTree-lengthtrespassingvolume of logsVRwork loadwork safetywork samplingWraning systemกายภาพของดินการเก็บเกี่ยวชีวมวลการเก็บเกี่ยวมวลชีวภาพการขนส่งชีวมวลการขนส่งมวลชีวภาพการขนส่งไม้การตรวจสอบย้อนกลับการทำไม้การประมวลผลภาพการป่าไม้แม่นยำการป่าไม้แม่นยำ (Precision forestry)การยศาสตร์การรับรองมาตรฐานป่าไม้ (Forest certification)การล้มไม้การลักลอบตัดไม้การลำเลียงไม้การวางแผนการทําไม้การวางแผนการทำไม้การวางแผนการทำไม้ (Logging Planning)การวิเคราะห์โครงข่ายการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการสํารวจทางอากาศการออกแบบการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรกรรายย่อยขนาดหน้าตัดไม้ความปลอดภัยความหลากหลายของพืชค่าใช้จ่ายเครื่องจักรกลป่าไม้ (Forest machinery)เครื่องมือการทําไมเครื่องมือเคลื่อนย้ายไม้ท่อนงานป่าไม้จังหวัดตราดเซนเซอร์ฐานข้อมูลเดนโดรมิเตอร์โดรนต้นสักตัดขยายระยะตัวแบบพยากรณ์เทคโนโลยีการระบุด้วยคลื่นวิทยุเทคโนโลยีบ่งชี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุแท็ก RFIDไทยแลนด์ 4.0บาร์โค้ด อาร์เอฟไอดี เทคโนโลยีระบบบ่งชี้อัตโนมัติ การตรวจสอบย้อนกลับ อุตสาหกรรมป่าไม้ปริมาตรของไม้ท่อน applicationป่าไม้แม่นยำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้โปรแกรมผลกระทบผลกระทบจากการทำไม้ไม้สักยางพารายูคาลิปตัสสักอุตสาหกรรมไม้

  Interest

  การทำไม้ (Forest operations / Forest harvesting / Logging), การวางแผนการทำไม้ (Logging Planning), เครื่องจักรกลป่าไม้ (Forest machinery), การรับรองมาตรฐานป่าไม้ (Forest certification), การป่าไม้แม่นยำ (Precision forestry)

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและสื่อสารองค์กร คณะวนศาสตร์
  • ก.พ. 2560 - ก.พ. 2564 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้อง 102 ชั้น 1 อาคารคณะเกษตร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Rubber tree (Hevea brasiliensis) biomass, nutrient content, and heating values in Southern ThailandHytönen J., Nurmi J., Kaakkurivaara N., Kaakkurivaara T.2019Forests
  10(8)
  15
  2Possibilities of using barcode and RFID technology in Thai timber industryKaakkurivaara N.2019Maejo International Journal of Science and Technology
  13(1),pp. 29-41
  9
  3Assessment for Improvement: Harvesting Operations in Small-Scale Forest on Thai Steep TerrainKaakkurivaara N., Stampfer K.2018Small-scale Forestry
  17(2),pp. 259-276
  7
  4Productivity and cost analysis of three timber extraction methods on steep terrain in ThailandKaakkurivaara N., Kaakkurivaara T.2018Croatian Journal of Forest Engineering
  39(2),pp. 213-221
  6
  5Comparison of radio frequency identification tag housings in a tropical forestry work environmentKaakkurivaara T., Kaakkurivaara N.2019Australian Forestry
  82(4),pp. 181-188
  4
  6Biomass equations for rubber tree (Hevea brasiliensis) components in southern ThailandHytönen J., Kaakkurivaara N., Kaakkurivaara T., Nurmi J.2018Journal of Tropical Forest Science
  30(4),pp. 588-596
  3
  7Illegal logging listeners using IoT networksSrisuphab A., Kaakkurivaara N., Silapachote P., Tangkit K., Meunpong P., Sunetnanta T.2020IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
  2020-November,pp. 1277-1282
  1
  8An Analysis of Chainsaw Operator Safety Between Asian and European CountriesRobb W., Zemánek T., Kaakkurivaara N.2022Croatian Journal of Forest Engineering
  43(2),pp. 373-389
  1
  9Cost-efficiency and ergonomic study of two methodfor planting eucalyptus spp. Seedlings in plantation forestryKaakkurivaara T., Kaakkurivaara N.2021Silva Fennica
  55(4)
  0