Person Image

  Education

  • วท.ด.(วนศาสตร์๗, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  aboveground biomassAerial photogrammetrybiological resource basedbiomasscanopy gap dynamicscarbon dioxidecarbon poolCompetencyDalbergia cochinchinensisDalbergia cochinchinensis PierreDeforestationdegraded landeconomic treesEnvironmental factorsevergreen treeFast-growing treesforest degradationforest developmentForest PlantationForest plantation managementforest restorationforest stand structureForestry workGSV virtual surveyHeartwoodHighlandHongmuillegal loggingInternet of Things (loT)IoTKuan Krengliana-tree interactionslidarlight environmentMethaneMFCCmicrobial biomassMicrobial biomass carbonMushroomNitrous oxideold-growth forestpeat soilPeat swamp forestPeat thicknessPhosphorusPrecision ForestryProgramRadio Frequency Identification (RFID)reconstructionRosewoodroyal's initiativessecondary forestsensorsShelf fungusSiamese rosewoodSkillSkill standardsoil carbonSoil respirationSoil textureSound acquisitionspatial distributionstreet treestressTaper EquationTeakteak plantationThailand 4.0tree hazardsTree plantationtree risk assessmenttrespassingTropical foresttropical tree plantationTropicsUAVunmanned aerial vehicleurban treeUrban tree waterWestern ThailandWraning systemการกักเก็บคาร์บอนการฟื้นฟูป่าการฟื้นฟูป่าไม้การลักลอบตัดไม้เกษตรศาสตร์แก่นแก่นไม้ความเพิ่มพูนความยั่งยืนความเหมาะสมของพื้นทีคาร์บอนในดินแคปซูลเมล็ดไม้งานป่าไม้เซนเซอร์ฐานทรัพยากรชีวภาพดินพรุมวลชีวภาพสวนป่า

  Interest

  การปลูกสร้างสวนป่า, การฟื้นฟูป่า, ปฐพีวิทยาป่าไม้

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2563 - พ.ย. 2565 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of phosphorus addition on nitrogen cycle and fluxes of N2O and CH4 in tropical tree plantation soils in ThailandMori T., Mori T., Wachrinrat C., Staporn D., Meunpong P., Suebsai W., Matsubara K., Boonsri K., Lumban W., Kuawong M., Phukdee T., Srifai J., Boonman K.2017Agriculture and Natural Resources
  51(2),pp. 91-95
  11
  2Carbon pools of indigenous and exotic trees species in a forest plantation, Prachuap Khiri Khan, ThailandMeunpong P., Wachrinrat C., Thaiutsa B., Kanzaki M., Meekaew K.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(6),pp. 1044-1057
  7
  3Contrastive effects of inorganic phosphorus addition on soil microbial respiration and microbial biomass in tropical monoculture tree plantation soils in ThailandMori T., Mori T., Wachrinrat C., Staporn D., Meunpong P., Suebsai W., Matsubara K., Boonsri K., Lumban W., Kuawong M., Phukdee T., Srifai J., Boonman K.2016Agriculture and Natural Resources
  50(5),pp. 327-330
  7
  4Google Street View virtual survey and in-person field surveys: an exploratory comparison of urban tree risk assessmentMeunpong P., Buathong S., Kaewgrajang T.2019Arboricultural Journal
  41(4),pp. 226-236
  5
  5Estimation of aboveground biomass using aerial photogrammetry from unmanned aerial vehicle in teak (Tectona grandis) plantation in ThailandRinnamang S., Sirirueang K., Supavetch S., Meunpong P.2020Biodiversitas
  21(6),pp. 2369-2376
  4
  6Site index of siamese rosewood (Dalbergia cochinchinensis Pierre) in plantations of ThailandPhunchaisri T., Wachrinrat C., Meunpong P., Tangmitcharoen S., Kuasakun N.2020Biotropia
  27(2),pp. 162-170
  1
  7Illegal logging listeners using IoT networksSrisuphab A., Kaakkurivaara N., Silapachote P., Tangkit K., Meunpong P., Sunetnanta T.2020IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
  2020-November,pp. 1277-1282
  1
  8Development of a taper equation for teak (Tectona grandis l.f.) growing in Western ThailandChoochuen T., Suksavate W., Meunpong P.2021Environment and Natural Resources Journal
  19(3),pp. 176-185
  1
  9Tree dimension and environmental correlates of heartwood content in siamese rosewood (Dalbergia cochinchinensis)Meunpong P., Penboon C., Kuasakun N., Wachrinrat C.2021Biodiversitas
  22(6),pp. 3297-3303
  0
  10Possibility of avoiding legumes-deriving boost of N2O emissions in tropical monoculture tree plantationsMori T., Mori T., Mori T., Wachrinrat C., Staporn D., Aoyagi R., Meunpong P., Suebsai W., Boonsri K., Kitayama K.2022Journal of Forestry Research
  0
  11Terrestrial Laser Scanning to Assess Eucalyptus Aboveground Biomass: A Surface Reconstruction ApproachChoeipo S., Choeipo S., Vaiphasa C., Meunpong P.2022International Journal of Geoinformatics
  18(3),pp. 89-99
  0
  12Legacy effects of canopy gaps on liana abundance 25 years later in a seasonal tropical evergreen forest in northeastern ThailandFujimoto Y., Kanzaki M., Meunpong P., Wachrinrat C., Waengsothorn S., Kitajima K.2023Biotropica
  0
  13Estimation of the aboveground biomass and carbon sequestration in an urban forest remnant using aerial photogrammetry from a low-cost Unmanned Aerial VehiclePenboon C., Penboon C., Supavetch S., Sirirueang K., Rinnamang S., Ladpala P., Kaewgrajang T., Meunpong P.2023Biodiversitas
  24(3),pp. 1908-1915
  0
  14Factors determining peat thickness in secondary forest of kuan kreng peat forest, southern thailandMeunpong P., Wachrinrat C., Wanthongchai K.2020Agriculture and Natural Resources
  54(3),pp. 333-338
  0
  15Assessment of forest degradation condition in natmataung national park watershed, myanmarOo Y., Oo Y., Suanpaga W., Meunpong P.2021Biodiversitas
  22(3),pp. 1354-1362
  0