Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  Anatomy of CharcoalAnatomy of WoodAnti-Termiteappropriate technologyCompetencyCoptotermes sppCross-SectionCuvier's spiny lizardDiversityeconomic treeseucalyptus woodFireflyForest plantation managementForestry workHill evergreen forestIllegal LoggingInternet of Things (loT)IoTLight Microscopelumbering systemMFCCmonitoringpopulationPrecision ForestryProgramRadial-SectionRadio Frequency Identification (RFID)rubberwoodScanning Electron MicroscopesensorsSirikit damSkillSkill standardSound acquisitionTangential-SectionteakThailand 4.0Treatment of TimbertrespassingWood PreservativeWraning systemการคาดการณ์การจัดการสวนป่าการติดตามประชากรการบุกรุกการประเมินมูลค่าการป่าไม้แม่นยำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลและเศษเหลือชีวมวลการลักลอบตัดไม้การออกแบบกาวกิ้งก่าเขาเล็กเกณฑ์ประเมินมูลค่าไม้เกษตรกรรายย่อยเขาสัตว์เขื่อนสิริกิติ์ความชะลูดความเรียวความหลากชนิดคุณภาพแผ่นใยคุณสมบัติไม้งานป่าไม้ชั้นคุณภาพไม้ท่อนเซนเซอร์โซ่อุปทานถ่านกัมมันต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมเทคโนโลยีบ่งชี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุไทยแลนด์ 4.0แนวป้องกันชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแบบจำลองทางนิเวศวิทยาป่าดิบเขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้ผลผลิตไม้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางฝีมือแรงงานฟอร์มัลดีไฮด์เฟอร์นิเจอร์ไม้มาตรฐานฝีมือมูลค่าตลาดไม้ยางพาราไม้เศรษฐกิจไม้สักไม้อัดยูคาลิปตัสยูคาลิปตัส K58ยูคาลิปตัส K7ระบบการแปรรูปไม้ระบบการแปรรูปไม้ ระดับชุมชน การถ่ายทอดความรู้ระบบเตือนภัยราคาตลาดเศรษฐกิจสีเขียวสมรถนะสักสิ่งแวดล้อมหิ่งห้อย

  Interest

  การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลและเศษเหลือชีวมวล

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2560 - ม.ค. 2564 ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ ในกรณีไม่อยู่ฯ ลำดับที่ 1 คณะวนศาสตร์
  • ม.ค. 2560 - ม.ค. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก