Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  soil salinity Abnormal IndexAndroidArboretumBuchanania siamensisbucking optimizationcarbon estimationcinnamomum porrectumCuvier's spiny lizardDatabase systemDeep neural networks (DNN)delphiEucalyptusExotic wildlife speciesForest Reference Emission Level and Forest Reference Level of ThailandFSCgermination percentagegermination rateGISGoogle My MapsgradingGrowth performancesHill evergreen forestKhaopu-Khaoya National Parklogging systemLogging systemsMangrove forestsMobile Applicationmonitoringnon-destructive wood inspection systemphangnga provinceplus tree selectionpopulationProvenance variationPublic RelationRapid Body AssessmentREBARULAsalts concentrationSeed morphometric traitsSenna siameasound-velocitySpatial Databasestem levelsustainableteak plantationthep tharotimber harvestingTree Learning ManualTree vitality assessmentultrasonicUnmanned aerial vehicleWildlife tradeWood energywood holeกระบี่ก๊าซเรือนกระจกกายภาพการค้าสัตว์ป่าการจัดการแบบครบวงจรการจัดการป่าอย่างยั่งยืนการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนการเจาะทำลายการติดตามประชากรการเติบโตการทดสอบลูกหลานการทำไม้การทำไม้ (Logging)การประชาสัมพันธ์การประเมินสุขภาพต้นไม้การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือการยศาสตร์การยศาสตร์ด้านป่าไม้ (Forest Ergonomics)การสื่อความหมายธรรมชาติคนงานทำไม้คลื่นเหนือเสียงความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าสูงเนินคุณภาพชีวิตคู่มือเรียนรู้ชนิดไม้ต้นคู่มือเรียนรู้พันธุ์ไม้เครือข่ายประสาทเทียมลึกงานสำรวจด้านป่าไม้ (Forest Surveying)ชีวพนาเวศชีวภาพฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ดัชนีมวลกายตำหนิไม้ทำลายป่าไม้ป่าชายเลนป่าดิบเขาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้โปรแกรมประยุกต์ไม้สักสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียวสวนป่าสวนป่าไม้สักแอนดรอยด์

  Interest

  งานสำรวจด้านป่าไม้ (Forest Surveying), การยศาสตร์ด้านป่าไม้ (Forest Ergonomics), การทำไม้ (Logging), สารสนเทศและเทคโนโลยีด้านป่าไม้ (Forest IT)

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
  • เม.ย. 2560 - ก.พ. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
  • พ.ย. 2559 - ก.พ. 2560 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้(รักษาการแทน) คณะวนศาสตร์
  • เม.ย. 2559 - พ.ย. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้องไม่มี ชั้น ไม่มี อาคารไม่มี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Provenance variation in seed morphometric traits and growth performance of Senna siamea (Lam.) erwin et barneby at lad krating plantation, Chachoengsao Province, ThailandTakuathung C., Pipatwattanakul D., Bhumibhamon S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(3),pp. 394-407
  3
  2Simulation of wave propagation using graph-theoretical algorithmKetthong K., Pulpirom S., Rianthakool L., Prasanai K., Takuathung C.N., Chomkokard S., Jinuntuya N., Wongkokua W.2022Journal of Physics: Conference Series
  2145(1)
  0