Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • Master of Science, Asian Institute of Technology, ไทย, 2551
  • PhD (Forest Science), The University of Tokyo, ญี่ปุ่น, 2557

  Expertise Cloud

  Analysis hierarchy process (AHP)Analytic hierarchy processApplied Geoinfomatics in forestryCamera trapcell phonechatbotCost analysisdelphiEncroachment risk areaForest bioenergyForest Industry OrganizationForest OperationGeographic information systemGISgoogle map apiGoogle Maps APIGoogle My MapsgradingIllegal logginginformation serviceTimber transportationTransportation costultrasonicwood holeWood transportationกระบวนการวิเคราะห์ตามลําาดับชั้นกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นกล้องดักถ่ายภาพการเก็บเกี่ยวชีวมวลการเก็บเกี่ยวมวลชีวภาพการขนส่งชีวมวลการขนส่งมวลชีวภาพการขนส่งไม้การจัดการป่าอย่างยั่งยืนการเจาะทำลายการใช้ประโยชน์ที่ดินการทำไม้การบริการข้อมูลการประยุกต์ภูมิสารสนเทศการปลูกการเผาพื้นที่ป่าการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลการล้มไม้การลักลอบตัดไม้การส่งเสริมการปลูกป่าการสั่นสะเทือนการออกแบบคลื่นเหนือเสียงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ความเร่งความเร็วคลื่นเสียงความเสื่อมโทรมของพื้นที่ค่าใช้จ่ายจุดความร้อนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ตัวแบบพยากรณ์ตำหนิไม้โทรศัพท์เคลื่อนที่ปลูกป่าผลิตภาพผลิตภาพในการทำไม้แผนที่ความแรงของสัญญาณแผนที่น้ำบาดาลแผนที่ออนไลน์ฝุ่น PM 2.5พลังงานพลังงานชีวมวลพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกโพรงไม้ฟองน้ำไฟป่ามวลชีวภาพมอดป่าเจาะต้นสักไม้ยางพาราไม้สักยางพารายูาลิปตัสระบบการทำไม้ระบบตรวจวัดไม้แบบไม่ทำลายระบบตอบรับอัตโนมัติระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบเอ็นแคปรูในเนื้อไม้เลื่อยโซ่ยนต์ศักยภาพน้ำบาดาลเศษเหลือเศษเหลือกจากการทำไม้สักสัญญาณโทรศัพท์เส้นทางศึกษาธรรมชาติหนังแท้ห่วงโซ่อุปทานเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แอปพลิเคชันไลน์

  Interest

  Timber harvesting operations, Wood transportation, Forest bioenergy, Applied Geoinfomatics in forestry

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
  • เม.ย. 2560 - ก.พ. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงปลูกป่า 70 ไร่
   • ห้อง - ชั้น 3 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (90)