ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Abnormal IndexAnalysis hierarchy process (AHP)Analytic Hierarchy Process (AHP)AndroidApplied Geoinfomatics in forestryaquatic animal procuction Sustainable agArboretumASEANauto-identificationbarcodebioengineeringbucking optimizationCamera trapcasingchain of custodychatbotCompetencyconventional methodCost analysiscost-efficiencycross-cuttingData BaseDecision Support System (DSS)Eucalyptusfactorsfactors analysisfaculty of forestryfarm tractorfeasibilitiesForest bioenergyForest ErgomomicsForest industryForest LandscapeForest OperationForest OperationsForest Plantation ManagementForest Plantation Geodatabase SystemForest plantation managementForest Restorationforest roadsForest Surveyingforest treeForestryForestry workFSCGamificationGeodatabaseGeographic information systemGeomaticsGISillegal loggingLogginglogging systemsmobile applicationproductivityREBARFIDroot tensile strengthslope protectionsoil bioengineeringsteep terrainteakTimber harvestingTimber transportationtraceabilityvegetation and slope stabilityWatershedก๊าซเรือนกระจกกายภาพของดินการขนส่งไม้การตรวจสอบย้อนกลับการทำไม้การป่าไม้แม่นยำการผลิตสัตว์น้ำการยศาสตร์การลักลอบตัดไม้เกษตรยั่งยืนคนงานทำไม้ความหลากหลายทางชีวภาพโปรแกรมประยุกต์ผลกระทบจากการทำไม้มวลชีวภาพไม้สักยางพารายูคาลิปตัสระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เศรษฐกิจสีเขียวสวนป่าสวนป่าไม้สักสวนป่าสักสวนรวมพันธุกรรมไม้ป่าสวนรวมพันธุกรรมไม้ป่าเฉลิมพระเกียรติร.9สักอุตสาหกรรมไม้อุตุ-อุทกวิทยาอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แอนดรอยด์แอปพลิเคชันไลน์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 54 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 141 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 58 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 83 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 14 เรื่อง (Unknown 14 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 38 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 36 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)