ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

EucalyptusGISLogginglogging systemsRFIDroot tensile strengthslope protectionSoil Bioengineering steep terrainTimber harvestingtraceabilityvegetation and slope stabilityWatershedก๊าซเรือนกระจกกายภาพของดินการขนส่งไม้การตรวจสอบย้อนกลับการทำไม้การป่าไม้แม่นยำการผลิตสัตว์น้ำการยศาสตร์เกษตรยั่งยืนความหลากหลายทางชีวภาพค่าใช้จ่ายคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาด สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียวคู่มือเรียนรู้ชนิดไม้ต้นคู่มือเรียนรู้พันธุ์ไม้เครื่องยนต์ป่าไม้ Forest Mechanizationงานสำรวจด้านป่าไม้ (Forest Surveying)ชีวพนาเวศเซนเซอร์โซ่อุปทานฐานข้อมูลฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตดัชนีพืชพรรณโดรนตัดขยายระยะตัวแบบพยากรณ์ถนนป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีการระบุด้วยคลื่นวิทยุเทคโนโลยีบ่งชี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุแท็ก RFIDไทยแลนด์ 4.0นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่า (Wildlife Ecology and Management)บาร์โค้ด อาร์เอฟไอดี เทคโนโลยีระบบบ่งชี้อัตโนมัติ การตรวจสอบย้อนกลับ อุตสาหกรรมป่าไม้โปรแกรมประยุกต์ผลกระทบจากการทำไม้ผลกระทบและระดับการใช้ประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยวผลิตภาพผลิตภาพในการทำไม้แผนที่ออนไลน์พลังงานพลังงานชีวมวลพืชไม้ป่าพื้นที่สีเขียวพื้นที่สูงพื้นที่สูงชันฟองน้ำมวลชีวภาพมิตรกับสิ่งแวดล้อมโมเดลแรงยึดเกาะรากที่เพิ่มขึ้นไม้ยางพาราไม้ยูคาลิปตัสไม้เศรษฐกิจไม้สักยางพารายูคาลิปตัสรหัสแท่งระบบการทำไม้ระบบฐานข้อมูลในทางป่าไม้ (Database in Forestry)ระบบเตือนภัยระบบบ่งชี้โดยใช้ความถี่ของคลื่นวิทยุระบบบ่งชี้และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัตระบบประเมินและติดตามเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ระยองรางส่งไม้เลื่อยโซ่ยนต์โลจิสติกส์วัสดุห่อหุ้มวิศวกรรมชีวภาพของดินวิศวกรรมชีวภาพทางดินวิศวกรรมป่าไม้ เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจสีเขียวเศษเหลือเศษเหลือกจากการทำไม้สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช spatio-temporal analysisสวนป่าสักอุตสาหกรรมไม้อุทยานแห่งชาติแอนดรอยด์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 6 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 77 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 53 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 26 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)