ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Abnormal IndexAnalytic Hierarchy Process (AHP)AndroidApplied Geoinfomatics in forestryaquatic animal procuction Sustainable agArboretumASEANauto-identificationbarcodebioengineeringcasingchain of custodychatbotCompetencyconventional methodCost analysiscost-efficiencycross-cuttingData BaseDecision Support System (DSS)delphidiscrete-event simulationeconomic treesEnvironmental friendlyEucalyptusfeasibilitiesForest bioenergyForest ErgomomicsForest industryForest LandscapeForest OperationForest OperationsForest Plantation ManagementForest Plantation Geodatabase SystemForest plantation managementForest Restorationforest roadsForest Surveyingforest treeForestry workGeodatabaseGeomaticsGISGIS DeveloperLogginglogging systemsmanpowerMobile ApplicationMotor-manualmuleMultimodal Based ServicesMulti-objective Forest Planningnational databasesNavigationNDVIObservational techniquesOWASPartly-mechanizedplanting tubePrecision ForestryproductivityProgramProvenance variationRadio Frequency Identification (RFID)Rapid Body AssessmentREBARFIDroot tensile strengthslope protectionsoil bioengineeringSteep terraintimber harvestingTimber transportationtraceabilityvegetation and slope stabilityWatershedก๊าซเรือนกระจกกายภาพของดินการขนส่งไม้การตรวจสอบย้อนกลับการทำไม้การป่าไม้แม่นยำการผลิตสัตว์น้ำการยศาสตร์เกษตรยั่งยืนคนงานทำไม้ความหลากหลายทางชีวภาพโปรแกรมประยุกต์ผลกระทบจากการทำไม้มวลชีวภาพไม้สักยางพาราระบบสนับสนุนการตัดสินใจเศรษฐกิจสีเขียวสวนป่าสวนป่าไม้สักสักอุตสาหกรรมไม้อุทยานแห่งชาติแอนดรอยด์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

ดร. ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, อาจารย์

(รักษาการแทน)

E-Mail: fforckn@ku.ac.th

Tel.: 1403ต่อ216

รองหัวหน้าภาควิชา



Resource

นักวิจัยทั้งหมด 8 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 52 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 37 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 95 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 63 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 29 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 27 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)