รางวัลภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ปี 2019

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182017 >>
Publish Year Honor Award 1
2019 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 อายุต่ำกว่า 40 ปี", , คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 24 2019

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>