Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยานและนันทนาการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  Bio-cultural diversityCommunity-based EcotourismCommunity-Based Ecotourism Management AssessmentDevelopment of Tourist AttractionsGreen ToourismLocal Health WisdomManagementMarketing for TourismNatural World HeritageRanger PerceptionRiver Basin CommunityWildlife tourismการจัดการอุทยานและนันทนาการการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวการตลาดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนการท่องเที่ยวสวนสัตว์การท่องเที่ยวสัตว์ป่าการท่องเที่ยวสัตว์ป่าเชิงสร้างสรรค์การบริหารจัดการการประเมินการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนการประเมินผลการประเมินศักยภาพขีดความสามารถเกษตรกรขีดความสามารถรองรับด้านนันทนาการความเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศความพร้อมของท้องถิ่นความหลากหลายทางชีวาภาพชุมชนลุ่มแม่น้ำทรัพยากรการท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยวสัตว์ป่านักท่องเที่ยวเชิงนิเวศประสบการณ์การท่องเที่ยวสัตว์ป่าประสบการณ์นันทนาการที่คาดหวังประสบการณ์นันทนาการที่ได้รับพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติดงพญาเย็น-เขาใหญ่ภูมิทัศน์มรดกทางธรรมชาติมรดกโลกทางธรรมชาติมรดกโลกทางธรรมชาติดงพญาเย็น-เขาใหญ่มาตรฐานแหล่งทองเที่ยวแรงจูงใจวัฒนธรรมภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่นวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการสวนสัตว์เชียงใหม่สิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางการท่องเที่ยวหน่วยจัดการระดับจังหวัดอัตลักษณ์แบรนด์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

  Interest

  การท่องเที่่ยว, การจัดการอุทยานและนันทนาการ, Green Toourism

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Touristic ecological footprint in Mu Ko Surin National ParkPhumalee U., Phongkhieo N., Emphandhu D., Bejranonda S.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(1),pp. 1-8
  7