คณะวนศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

53

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

32

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

40

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

abundanceAraceaeBambooBiodiversitycamera trapClimate changeConservationDalbergia cochinchinensisDendrochronologyDiospyrosDipterocarpaceaedistributionDiversityEcologyEctomycorrhizaEucalyptusEucalyptus camaldulensisforest dynamicsforest plantationForest Restorationgenetic diversityGISgrowthHighlandhill evergreen forestHuai Kha Khaeng Wildlife SanctuaryKhao Yai National ParkLand UseLand Use ChangeMaxentMechanical PropertiesmushroomNorthern ThailandPhysical propertiesPlantationProtected areasRefiningReptilerestorationSoil propertiesSpecies DiversityTeakTeak plantationutilizationwildlifeก๊าซเรือนกระจกการกักเก็บคาร์บอนการขยายพันธุ์การใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินการเติบโตการทำไม้การปลูกป่าการปลูกสร้างสวนป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการฟื้นฟูการฟื้นฟูป่าการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ความหลากชนิดความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมชลบุรีฐานข้อมูลนกแอ่นกินรังน้ำส้มควันไม้นิเวศวิทยาป่าดิบเขาป่าดิบแล้งผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้มาเยือนพลวัตป่าพะยูงพื้นที่สูงไฟป่ามวลชีวภาพไม้โตเร็วไม้ยางพาราไม้สักยางพารายูคาลิปตัสระบบนิเวศระบบนิเวศภูเขาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รุกขกาลวิทยาวนเกษตรวนวัฒนวิทยาสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสมบัติของดินสวนป่าสวนยางพาราสักสัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอิทธิพลของปัจจัยการรบกวนอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย(รักษาการแทน)

E-Mail: fforksw@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-0171

ดร. พิชิต ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fforpcl@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-0174 ext 26

นาง รัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษา

E-Mail: fforrcm@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-0170

ดร. นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพ(รักษาการแทน)

E-Mail: ffornil@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8109ต่อ20

ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนา(รักษาการแทน)

E-Mail: fforwih@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8109ต่อ14

ดร. สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสถานีวิจัยและป่าสาธิต(รักษาการแทน)

E-Mail: fforsktt@ku.ac.th

Tel.: 02-579-0171 ต่อ 112

ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fforspd@ku.ac.th

Tel.: 02-9428112 ต่อ 222

ดร. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์, อาจารย์

ฝ่ายกายภาพและภูมิทัศน์

E-Mail: fforpssp@ku.ac.th

Tel.: 029428109

ดร. ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายแผนและการพัฒนาคุณภาพ

E-Mail: ffortrn@ku.ac.th

Tel.: 02-579-0173 ext 30

ผู้ช่วยคณบดีResource

นักวิจัยทั้งหมด 144 คน (ศาสตราจารย์ 3 คน, รองศาสตราจารย์ 27 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 66 คน, อาจารย์ 20 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 2 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 6 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิจัย 11 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 8 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 807.50 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 1.15 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 324 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 242 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 33 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 222 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 488 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 367 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 52 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 297 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 11 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 814 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 691 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 25 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 354 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2151 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1261 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 890 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 17 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 10 เรื่อง, สิทธิบัตร 5 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 552 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 469 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 41 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 37 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 60 รางวัล (เกียรติบัตร 22 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 27 รางวัล)