คณะวนศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

abundanceAraceaeBambooBiodiversitycamera trapClimate changeConservationDendrochronologyDiospyrosdipterocarpaceaedistributiondiversityEcologyEctomycorrhizaEucalyptus camaldulensisforest dynamicsforest plantationForest RestorationGenetic diversityGISgrowthHighlandHuai Kha Khaeng Wildlife SanctuaryKhao Yai National ParkLand UseLand Use ChangeMaxEntnorthern ThailandPlantationProtected areasRefiningrestorationSoil propertiesspecies diversityTeakteak plantationutilizationwildlifeก๊าซเรือนกระจกการกักเก็บคาร์บอนการขยายพันธุ์การใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินการเติบโตการทำไม้การปลูกป่าการปลูกสร้างสวนป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการฟื้นฟูการฟื้นฟูป่าการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนการอนุรักษ์ความหลากชนิดความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชความหลากหลายทางพันธุกรรมโครงการหลวงวัดจันทร์ชลบุรีฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้เทคโนโลยีนกแอ่นกินรังน้ำส้มควันไม้นิเวศวิทยาป่าป่าชายเลนป่าชุมชนป่าดิบเขาป่าดิบแล้งผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้มาเยือนพลวัตป่าพลวัตป่าไม้พะยูงพื้นที่คุ้มครองพื้นที่สูงไฟป่ามวลชีวภาพไม้โตเร็วไม้ยางพาราไม้สักยางพารายูคาลิปตัสระบบนิเวศระบบนิเวศภูเขารุกขกาลวิทยาวนเกษตรวนวัฒนวิทยาสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสมบัติของดินสวนป่าสัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอิทธิพลของปัจจัยการรบกวนอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Executives

รองคณบดี

ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย(รักษาการแทน)

E-Mail: fforksw@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-0171

นาย พรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fforptm@ku.ac.th

Tel.: 1408 ต่อ 203

นาง รัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษา

E-Mail: fforrcm@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-0170

ดร. นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพ(รักษาการแทน)

E-Mail: ffornil@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8109ต่อ20

ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนา(รักษาการแทน)

E-Mail: fforwih@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8109ต่อ14

ดร. สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสถานีวิจัยและป่าสาธิต(รักษาการแทน)

E-Mail: fforsktt@ku.ac.th

Tel.: 02-579-0171 ต่อ 112

ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fforspd@ku.ac.th

Tel.: 02-9428112 ต่อ 222

ดร. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์, อาจารย์

กายภาพและภูมิทัศน์

E-Mail: fforpssp@ku.ac.th

Tel.: 029428109Resource

นักวิจัยทั้งหมด 88 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 11 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 43 คน, อาจารย์ 19 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิจัย 7 คน, พนักงานห้องทดลอง 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 8 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 807.50 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 1.15 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 356 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 264 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 48 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 228 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 8 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 417 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 320 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 46 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 241 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 798 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 686 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 26 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 335 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1774 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1026 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 748 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 13 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 502 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 425 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 40 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 33 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 54 รางวัล (เกียรติบัตร 18 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 24 รางวัล)