คณะวนศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

68

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

abundanceAraceaeBambooBiodiversitycamera trapClimate changeConservationDalbergia cochinchinensisDendrochronologyDiospyrosdipterocarpaceaedistributiondiversityEcologyectomycorrhizaEucalyptus camaldulensisforest dynamicsForest RestorationGenetic diversityGISgrowthHuai Kha Khaeng Wildlife SanctuaryLand UseMaxentnorthern ThailandPlantationProtected areasrefiningReptilerestorationSoil propertiesspecies diversityTeakteak plantationutilizationwildlifeก๊าซเรือนกระจกการกักเก็บคาร์บอนการขยายพันธุ์การใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินการเติบโตการทำไม้การปลูกป่าการปลูกสร้างสวนป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการฟื้นฟูการฟื้นฟูป่าการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ความหลากชนิดความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชความหลากหลายทางพันธุกรรมโครงการหลวงวัดจันทร์ชลบุรีฐานข้อมูลเตาอบไม้เทคโนโลยีนกแอ่นกินรังน้ำส้มควันไม้นิเวศวิทยาป่าป่าชุมชนป่าดิบเขาป่าดิบแล้งผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้มาเยือนพลวัตป่าพลวัตป่าไม้พะยูงพื้นที่คุ้มครองพื้นที่สูงไฟป่าภูมิทัศน์มวลชีวภาพไม้โตเร็วไม้ยางพาราไม้สักยางพารายูคาลิปตัสระบบนิเวศระบบนิเวศภูเขาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รุกขกาลวิทยาวนเกษตรวนวัฒนวิทยาสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสมบัติของดินสวนป่าสวนยางพาราสักสัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอิทธิพลของปัจจัยการรบกวนอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย(รักษาการแทน)

E-Mail: fforksw@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-0171

ดร. นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพ(รักษาการแทน)

E-Mail: ffornil@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8109ต่อ20

ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนา(รักษาการแทน)

E-Mail: fforwih@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8109ต่อ14

ดร. สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสถานีวิจัยและป่าสาธิต(รักษาการแทน)

E-Mail: fforsktt@ku.ac.th

Tel.: 02-579-0171 ต่อ 112

ผู้ช่วยคณบดีResource

นักวิจัยทั้งหมด 88 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 13 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 42 คน, อาจารย์ 15 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 2 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิจัย 5 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 8 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 807.50 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 1.15 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 319 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 242 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 31 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 220 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 459 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 347 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 47 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 270 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 10 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 804 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 685 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 23 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 348 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2006 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1185 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 821 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 17 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 10 เรื่อง, สิทธิบัตร 5 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 538 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 455 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 41 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 37 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 59 รางวัล (เกียรติบัตร 21 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 27 รางวัล)