Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2538
 • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2541
 • วท.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2545

Expertise Cloud

BiomassGrowthLand degradationMangrove ForestRanong provincerehabilitationTsunami DiasterWater qualityWATER-CONTENTWatershed areaกระถินเทพาการตัดขยายระยะการติดตามและประเมินผลการเติบโตการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพคุ้งบางกะเจ้าจังหวัดระนองทรัพยากรป่าไม้นครศรีธรรมราชนิเวศวิทยาป่าไม้นิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์แนวป้องกันชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแนวพระราชดำริบ้าน สวน ป่า คลองบุคลากรท้องถิ่นปฐพีวิทยาป่าไม้ปตท.สผ.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ในใจคนปลูกป่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนป่าชายเลน (Mangrove forest)ป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าธรรมชาติป่าฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ป่าไม้ในเมืองป่ายางพาราป่าเสื่อมโทรมปูดำปูแสมผสมผสานพรรณไม้พลวัตของกล้าไม้พลวัตของกล้าไม้ (Dynamic of seedling)พลวัตของสังคมพืชพืชพื้นที่ชายฝั่งระนองฟื้นฟูป่าฟื้นฟูระบบนิเวศภัยแล้งภาคกลางตอนบนมวลชีวภาพมวลชีวภาพเหนือพื้นดินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมล็ดไม้ป่าแมลงผิวดินไม้ก่อไม้จันทน์หอมไม้โตเร็วไม้ป่าไม้ป่ายืนต้นไม้ผลไม้ไผ่ไม้เศรษฐกิจ (Economic tree)ไม้สักระดับท้องถิ่น (Local level)ระบบนิเวศระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราโรงไฟฟ้าลักษณะอุทกวิทยาวนเกษตรวนวัฒนวิทยาศักยภาพศักยภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐศาสตร์ฟาร์มไม้ป่าสถานีวิจัยสถานีวิจัยชายฝั่งระนองสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงาสมบัติของดินสมบัติดิน (Soil Properties)สวนป่ายูคาลิปตัสสวนยางพาราสวนศรีนครเขื่อนขันธ์สัตว์สิ่งแวดล้อมห้วยองคตเหมืองเหมืองแร่ร้างเหมืองแร่ร้าง (Mine Spoils)เหมืองลิกไนต์เหมืองหินปูนองค์ประกอบของหมู่ไม้อัตราการรอดตาย

Interest

วนวัฒนวิทยา, ปฐพีวิทยาป่าไม้, นิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์, การฟื้นฟูระบบนิเวศน์

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Habitat differentiation of Lauraceae species in a tropical lower montane forest in northern ThailandSri-Ngernyuang K., Sri-Ngernyuang K., Kanzaki M., Mizuno T., Noguchi H., Teejuntuk S., Sungpalee C., Hara M., Yamakura T., Sahunalu P., Dhanmanonda P., Bunyavejchewin S.2003Ecological Research
18(1),pp. 1-14
42
2Intra- and interspecific variation in wood density and fine-scale spatial distribution of stand-level wood density in a northern Thai tropical montane forestSungpalee W., Itoh A., Kanzaki M., Sri-Ngernyuang K., Noguchi H., Mizuno T., Teejuntuk S., Hara M., Chai-Udom K., Ohkubo T., Sahunalu P., Dhanmmanonda P., Nanami S., Yamakura T., Sorn-Ngai A.2009Journal of Tropical Ecology
25(4),pp. 359-370
21
3Water quality from Mangrove forest: The King's royally initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project: Phetchaburi Province, ThailandJitthaisong O., Dhanmanonda P., Chunkao K., Teejuntuk S.2012Modern Applied Science
6(8),pp. 1-8
18
4Habitat divergence in sympatric Fagaceae tree species of a tropical montane forest in northern ThailandNoguchi H., Itoh A., Mizuno T., Sri-Ngernyuang K., Kanzaki M., Teejuntuk S., Sungpalee W., Hara M., Ohkubo T., Sahunalu P., Dhanmmanonda P., Yamakura T.2007Journal of Tropical Ecology
23(5),pp. 549-558
14
5Semiquantitative color profiling of soils over a land degradation gradient in Sakaerat, ThailandDoi R., Wachrinrat C., Teejuntuk S., Sakurai K., Sahunalu P.2010Environmental Monitoring and Assessment
170(1-4),pp. 301-309
13
6Antibiotic resistance profiles of soil bacterial communities over a land degradation gradientDoi R., Sahunalu P., Wachrinrat C., Teejuntuk S., Sakurai K.2009Community Ecology
10(2),pp. 173-181
3