Person Image

  Education

  • Ph.D.(Biomaterial Sciences, University of Tokyo, JAPAN
  • วท.ม. (วนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  Alkaline extractionAngkhangBioethanolBiomassChemical compositionEthanolethanol productionEucalyptusFed batchesFermentationFiberboardFrondsGasificationGigantochloa verticiliataglucoselocal communitymangroveManufacture and Propertiesmechanical propertiesmechanical pulpmodified oil drum kilnNatural fibersnitrogen sourceNoiseOil palmoil palm frondoil palm residuesOil palm trunkOil palm trunksOrganosolvPAHsPalm oilpaperPaper industrail utilizationparticle sizeparticleboardPower StationPretreatmentPre-treatmentsPrototypePulp quality (คุณภาพเยื่อ)Pulping process (กรรมวิธีผลิต)Pyroligneous acidrefinerRefinersReinforcement fibersrenewable energyResiduesResponse Surface MethodologyRoyal Project Foundation (ไผ่หยกSaccharificationSaccharomyces cerevisiaeShellsimultaneou sasaccharificationand fermentation (SSF)Simultaneous saccharificationSimultaneous saccharification and fermentationsimultaneous saccharification and fermentation (SSF)Sound absorptionSpecific Surface Areastand structuresteam explosionSteam sterilizationSugarcane strawSuperoxide anion radicalsustainable developmentThe 3-years-old bamboo culmThermal conductivityThyrsostachys siamensisTimber bambooTrunkureaVolume electrical resistivityWater Balance Modelwater extractionWood Composite TechnologyWood Energy and BiorefineriesWood UtilizationWoodceramicsการใช้ประโยชน์ไม้ การเติบโตการพัฒนาความยั่งยืนเครือข่ายถ่านน้ำส้มควันไม้น้ำส้มไม้พลังงานไฟเบอร์ซีเมนต์ไม้โตเร็วเยื่อเชิงกลแร่ใยหินสวนป่ายูคาลิปตัสสิ่งแวดล้อมองค์ความรู้อ่างขางอาหารรมควันอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์อุตสาหกรรมอาหารเอทานอลไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

  Interest

  Wood Composite Technology, Wood Utilization, Wood Energy and Biorefineries, Wood Products Marketing

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน) ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ม.ค. 2564 - มี.ค. 2564 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
  • พ.ย. 2559 - ก.ค. 2563 คณบดี คณะวนศาสตร์
  • ก.พ. 2559 - พ.ย. 2559 รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพ (รักษาการแทน) คณะวนศาสตร์
  • เม.ย. 2557 - มี.ค. 2561 รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพ คณะวนศาสตร์
  • ก.พ. 2554 - เม.ย. 2557 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มิ.ย. 2547 - มี.ค. 2553 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวนศาสตร์
  • พ.ค. 2541 - พ.ค. 2542 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเยื่อ กระดาษและผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ประกอบ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • เม.ย. 2541 - เม.ย. 2545 หัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
  • ส.ค. 2540 - เม.ย. 2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ไม้ เยื่อและกระดาษ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลท่งการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี
   • ห้องห้องทดสอบพลังงาน ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวนผลิตภัณฑ์ 4 ชั้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Preparation of Binderless Boards from Steam Exploded Pulps of Oil Palm (Elaeis guneensis Jaxq.) Fronds and Structural Characteristics of Lignin and Wall Polysaccharides in Steam Exploded Pulps to be Discussed for Self-BindingsSuzuki S., Shintani H., Park S., Saito K., Laemsak N., Laemsak N., Okuma M., Okuma M., Iiyama K.1998Holzforschung
  52(4),pp. 417-426
  98
  2Development of boards made from oil palm frond II: Properties of binderless boards from steam-exploded fibers of oil palm frondLaemsak N., Okuma M.2000Journal of Wood Science
  46(4),pp. 322-326
  98
  3Pyroligneous acids from carbonisation of wood and bamboo: Their components and antifungal activityTheapparat Y., Chandumpai A., Leelasuphakul W., Laemsak N.2015Journal of Tropical Forest Science
  27(4),pp. 517-526
  22
  4Chemical treatment of wood for musical instruments. Part I: Acoustically important properties of wood for the Ranad (Thai traditional xylophone)Rujinirun C., Phinyocheep P., Prachyabrued W., Laemsak N.2005Wood Science and Technology
  39(1),pp. 77-85
  19
  5Two-step pretreatment of oil palm trunk for ethanol production by thermotolerent Saccharomyces cerevisiae SC90Tareen A.K., Sultan I.N., Songprom K., Laemsak N., Sirisansaneeyakul S., Vanichsriratana W., Parakulsuksatid P.2021Bioresource Technology
  320
  16
  6Physicochemical characteristics of wood vinegars from carbonization of leucaena leucocephala, azadirachta indica, eucalyptus camaldulensis, hevea brasiliensis and dendrocalamus asperTheapparat Y., Chandumpai A., Leelasuphakul W., Laemsak N., Ponglimanont C.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(6),pp. 916-928
  11
  7Feasibility of producing insulation boards from oil palm fronds and empty fruit bunchesSihabut T., Laemsak N.2010Songklanakarin Journal of Science and Technology
  32(1),pp. 63-69
  8
  8Utilization of urea as a nitrogen source for ethanol production from oil palm trunk using simultaneous saccharification and fermentationTareen A.K., Danbamrongtrakool N., Sultan I.N., Laemsak N., Sirisansaneeyakul S., Vanichsriratana W., Parakulsuksatid P.2021Agriculture and Natural Resources
  55(3),pp. 448-455
  5
  9Bioethanol Production from Oil Palm Trunk Fibers Using Activated Immobilized Saccharomyces cerevisiae SC90 Under Simultaneous Saccharification and FermentationWilaithup A., Sultan I.N., Tareen A.K., Laemsak N., Sirisansaneeyakul S., Vanichsriratana W., Parakulsuksatid P.2022Bioenergy Research
  4
  10Anatomical and mechanical properties of the bur-flower tree (Anthocephalus chinensis)Neimsuwan T., Laemsak N.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(3),pp. 353-363
  3
  11Effect of density and surface finishing on sound absorption of oil palm frondBubparenu N., Bubparenu N., Laemsak N., Chitaree R., Sihabut T., Sihabut T.2018Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  23(4)
  3
  12Production of oil palm frond fiberboard and its sound absorption characteristicsSihabut T., Laemsak N.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(1),pp. 120-126
  2
  13In vitro antioxidant evaluation of wood vinegars from carbonization of wood and bambooTheapparat Y., Ponglimanont C., Chandumpai A., Laemsak N.2018Chiang Mai Journal of Science
  45(2),pp. 868-880
  2
  14Formulating policy recommendations for potential rubber plantation owners and rubber wood consumers in Thailand to obtain international forest management certificationDuangsathaporn K., Prasomsin P., Laemsak N., Omule Y., Palakit K., Lumyai P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  1
  15Kinetic study of ethanol production from different sizes of two-step pretreated oil palm trunk by fed-batch simultaneous saccharification and fermentationSultan I.N., Khienpanya N., Tareen A.K., Tareen A.K., Laemsak N., Sirisansaneeyakul S., Vanichsriratana W., Parakulsuksatid P.2022Agriculture and Natural Resources
  56(2),pp. 287-298
  1
  16Comprehensive approach to utilize hydrogen peroxide sterilization and urea as nitrogen source for ethanol production from oil palm trunkDanbamrongtrakool N., Sultan I.N., Laemsak N., Tareen A.K., Tareen A.K., Sirisansaneeyakul S., Parakulsuksatid P.2022Agriculture and Natural Resources
  56(2),pp. 387-398
  0
  17Preparation of binderless boards from steam exploded pulp of oil palm frondSuzuki S., Shintani H., Laemsak N., Saito K., Ohkuma M., Iiyama O.1997Proceedings of the ACM Workshop on Role-Based Access Control
  1
  0
  18Steam explosion pre-treatment on alkali-oxygen pulping of bambooAnapanurak W., Laemsak N., Veenin T., Atiwannapat P., Boonpradit R.2007Engineering, Pulping and Environmental Conference 2007, TAPPI
  3,pp. 1932-1960
  0
  19Development of woodceramics from tropical floraHowpinjai I., Laemsak N., Hengniran P.2020Biotropia
  27(2),pp. 97-103
  0