Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • Ph.D. (Wood Energy), The university of Hamburg, Germany, 2553

  Expertise Cloud

  wood pelletactivated charcoaladditivesAdsorption isothermsBarkBiomassBio-scavengercarbonizationelectrical propertiesElectromagnetic shieldingExotic treesExtractionforest plantationFormaldehyde contentFrondsgreen energyhigh quality bamboo charcoaliodine numberKU Greenlearning centerliquefied woodlocal communitymangrove barkmedium density fiberboardMedium Density Fiberboardmodified oil drum kilnodor deodorizerOil palmoil palm frondPAHsParticleboardPithPremium Quality CharcoalRenewable energyResiduesRhizophora spp.Rotating reactorRoyal Angkhang Agricultural StationRubber woodrubberwoodSawing Log CarriageShellsolid fuelsSpecific Surface Areasustainable developmenttanninTannin.torrefactionTorreficationTrue fiberTrunkVolume electrical resistivitywood adhesivesWood ChipWood LumberingWoodceramic bagassewoodceramicsถ่านกัมมันต์ถ่านคุณภาพสูงถ่านไม้ถ่านไม้ ดูดกลิ่น การดูดซับไอโอดีน การผลิตถ่านไม้ charcoalถ่านไม้ไผ่ถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงถ่านอัดแท่งเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษแทนนิน (Tannin)น้ำมันกฤษณาน้ำส้มควันไม้เนื้อสัตว์ปิ้งย่างเนื้อสัตว์รมควันใบปาล์มน้ำมันเปลือกไม้โกงกางผลตอบแทนทางการเงินผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควันผลิตภัณฑ์ไม้พื้นแผ่นชิ้นไม้อัด (Particle boardแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางไผ่บนที่สูงเพื่อให้ได้ Thermally Heated Woodมาตรฐาน / เชื้อเพลิงแข็ง / ชีวมวล / Standard / Solid Fuels / Biomassมาตรฐาน PEFCเม็ดเชื้อเพลิงไม้ทอร์ริไฟด์ไม้ต่างถิ่นไม้โตเร็วไม้ผนังจากไม้ไผ่ไม้ยางพาราไม้ยางพาราเชิงพาณิชย์ระบบการแปรรูปไม้ ระดับชุมชน การถ่ายทอดความรู้ลิควิดไฟท์วู๊ดวุ๊ดเซรามิคส์วู๊ดเซรามิกสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสวนไม้ยางพาราสารก่อมะเร็งสารต้านออกซิเดชั่น(Antioxidantสารย่อยสลายฟอร์มัลดีไฮด์สารรักษาเนื้อไม้ (Wood Preservative) แทนนิน (Tannin) กรดบอริก (Boric Acid) ไม้ยางพารา (Rubberwood) ปลวกใต้ดิน (Subterranean Termites)อาหารปลอดภัยอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อ

  Interest

  การแปรรูปพลังงานจากไม้, เคมีของเนื้อไม้, เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ, กระบวนการควบคุมการผลิต Process Control, การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
    • - (LAB23) (หัวหน้าหน่วย)
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 145.80 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 2 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องห้องทดสอบพลังงาน ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวนผลิตภัณฑ์ 4 ชั้น
    • สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)