Expertise Cloud

community forestdecision makerdry dipterocarp forestEucalyptusmajor stakeholdermangrove forestparticipatory forest resources managementparticipatory landscape lifescape appraisalproduction systemRehabilitationStakeholder analysisValuationก๊าซเรือนกระจกการประเมินมูลค่าการปลูกป่าเชิงนิเวศการปลูกไม้บนคันนาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาองค์ความรู้การฟื้นฟูการฟื้นฟูป่าการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการยอมรับการรับรู้ระยะไกลการวิเคราะห์ทางการเงินเก็บข้อมูลต้นไม้ของป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแขความถี่ของการเกิดไฟความปลอดภัยความสมบูรณ์ของป่าความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสูงโครงการปลูกป่าจังหวัดนครราชสีมาจากชีวมวลฐานข้อมูลต้นน้ำลำธารต้นแบบ / สถานีไฟฟ้า / พลังงาน / แก๊สซิฟิเคชัน / ชุมชน / Prototype / Power Station / Energy / Gasification / Localถ่านถ่านอัดแท่งทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรป่าไม้ทับทิมสยาม 08น่านน้ำส้มควันไม้นิเวศวิทยาของไฟป่าแนวทางการส่งเสริมšบทบาทบูรณาการปลูกป่าปลูกป่าเชิงนิเวศป่าป่าชายเลนป่าชาเลนป่าชุมชนป่าชุมชน การมีส่วนร่วม พระพุทธบาทป่าชุมชนเขาวงป่าชุมชนบ้านทาป่าเปาป่าเชิงนิเวศป่าเต็งรังป่าธรรมชาติป่าผลัดใบป่าผสมผลัดใบป่าไม้ป่าลดโลกร้อนผลตอบแทนทางการเงินผลผลิตและการเติบโตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควันฝายพืชสมุนไพรพื้นที่สีเขียวไฟป่าไฟฟ้าภาคเอกชนภูมิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม้ก่อไม้โตเร็วไม้ไผ่ยอดภูเรือยูคาลิปตัสรอบตัวฟันที่เหมาะสมระยองระยองโมเดลโรงเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติเศรษฐกิจสังคมสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสมุทรสาครสารก่อมะเร็งสิ่งแวดล้อมเห็ดอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์อุตสาหกรรมอาหาร

Interest


Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องห้องทดสอบพลังงาน ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวนผลิตภัณฑ์ 4 ชั้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)