Person Image

  Education

  • Ph.D.(Economics), Northeasthern University, สหรัฐอเมริกา, 2539
  • M.S.(Econnomic Policy and Planning), Northeasthern University (Boston, สหรัฐอเมริกา, 2530
  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2528

  Expertise Cloud

  age structureAgreement production and consumption profiles of vegetables and fruitsAgricultural SectorAgricultural WastesAgro-Ecological Analysisattribute levelsCabbageCambodiaCassavaCentral MyanmarChina rice marketCommunity developmentconsumers’ behaviorscontract attributescontract farmingCrop insuranceecosystemelasticity of substitutionfarming systemsFeasibility studyFood LossFree Trade Area (FTA)Fresh Tomatogroundnuthedonic rice priceinnovation in agricultureirrigationmarket strategyNakhon Pathom Provincenatural rubberNile TilapiaOil Palm industryOTOPPAHspartial equilibriumParticipatory ApproachPeri-Urban AreaspovertypreferencesPrice risk managementproduction functionข้าวความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมความเต็มใจจ่ายความปลอดภัยโครงสร้างภาคเกษตรจังหวัดนครปฐมชีวมวลฐานชีวภาพฐานทรัพยากรชีวภาพเศรษฐกิจถ่านถ่านคุณภาพสูงธุรกิจร้านอาหารปิ้งย่างธุรกิจเสื้อผ้านมวัวแบบยูเอชทีน้ำส้มควันไม้น้ำอูนนิเวศนเกษตรเนื้อสัตว์ปิ้งย่างเนื้อสัตว์รมควันบทบาทของเกษตรพันธสัญญาแบบชุมชนแบบแผนการผลิตและการบริโภคผักและผลไม้แบบแผนค่าใช้จ่ายในการบริโภคความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบปัญหาการส่งออกประกันภัยประกันภัยพืชผลประกันรายได้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลานิลสดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผลไม้ไทย-จีนผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทย โลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควันผักคะน้าอินทรีย์พลวัตของโลกพัฒนาชุมชนพื้นที่ชายขอบเมืองพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยภาคการเกษตรภาพลักษณ์มะเขือเทศแบบกินสดมันสำปะหลังมีส่วนร่วมระบบ Logisticsรากหญ้ารูปแบบการจัดการความเสี่ยงวิเคราะห์การส่งออกเว็บไซต์เศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและการวางแผนเศรษฐศาสตร์แรงงาน Labor Economicsสมุยเกาะสีเขียวสารก่อมะเร็งหญ้าแฝกอาเซียนอาหารปลอดภัยอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

  Interest

  เศรษฐศาสตร์แรงงาน Labor Economics, Quantitative Analysis in Agricultural Economics, Theory Economics, เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและการวางแผน

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์
  • พ.ย. 2560 - มี.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
  • พ.ค. 2555 - ก.ย. 2555 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์
  • เม.ย. 2551 - เม.ย. 2555 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์
  • พ.ค. 2545 - เม.ย. 2547 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The impact of age structure on technical efficiency in thai agricultureSaiyut P., Bunyasiri I., Sirisupluxana P., Mahathanaseth I.2019Kasetsart Journal of Social Sciences
  40(3),pp. 539-545
  14
  2Changing age structure and input substitutability in the Thai agricultural sectorSaiyut P., Bunyasiri I., Sirisupluxana P., Mahathanaseth I.2017Kasetsart Journal of Social Sciences
  38(3),pp. 259-263
  12
  3Consumer's behavior and rice attributes for Thai HomMali Rice in Sichuan Province of ChinaBunyasiri I.N., Sirisupluxana P.2018Journal of Business and Retail Management Research
  12(2),pp. 242-252
  3
  4Resource tenure and sustainable land management — case studies from Northern Vietnam and Northern ThailandNeef A., Sirisupluxana P., Wirth T., Sangkapitux C., Heidhues F., Thu D.C., Ganjanapan A.2007Environmental Science and Engineering (Subseries: Environmental Science)
  (9783540712213),pp. 317-334
  2
  5Resource Tenure and Sustainable Land Management — Case Studies from Northern Vietnam and Northern ThailandNeef A., Sirisupluxana P., Wirth T., Sangkapitux C., Heidhues F., Thu D.C., Ganjanapan A.2007Environmental Science and Engineering
  ,pp. 317-334
  0
  6Stakeholders’ Preferences towards Contract Attributes: Evidence from Rice Production in VietnamTuyen M.C., Tuyen M.C., Sirisupluxana P., Bunyasiri I., Hung P.X.2022Sustainability (Switzerland)
  14(6)
  0
  7Assessing processes of change and innovation in smallholders agriculture around Tonle Sap Lake, CambodiaKhan D., Khan D., Pillot D., Sirisupluxana P.2022Songklanakarin Journal of Science and Technology
  44(1),pp. 66-71
  0