Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • M.S.(Forestry), University of Tennessee , สหรัฐอเมริกา, 2547
  • Ph.D.(Natural Resources), University of Tennessee, สหรัฐอเมริกา, 2551

  Expertise Cloud

  wood pelletactivated charcoaladditivesadsorption ถ่านไม้ ไม้ต่างถิ่น คาร์บอไนเซชั่น เตาเผาถ่าน การดูดซับalpha-celluloseanatomical propertiesAnthocephalus chinensisappropriate technologyBarkBiomassBio-scavengerBorehole methodBur-flower treecarbonizationcharcoalChemical Modification of Wood Compositeselectrical propertiesEnergyeucalyptus woodexotic speciesExotic treesextractionforest plantationFrondsGasificationGlycerolhigh quality bamboo charcoalHighland pine treeholocelluloseImpactkilnliquefied woodLocal Communitylumbering systemmangrove barkMAPPmechanical propertiesmedium density fiberboardMedium Density Fiberboardmodified oil drum kilnmodulus of elasticitymodulus of ruptureOil palmoil palm frondParticleboardPinusPinus speciesplantationResiduesRhizophora spp.Rotating reactorRoyal projectShellspecies trialssteam-exploded wood flourtanninTannin.Tapping methodteaktensiontorrefactionTorreficationtree speciesTrunkutilizationvillagers' woodlotWatchan Royal Projectwoodceramicsการเจริญทดแทนตามธรรมชาติการปลูกป่าโครงการหลวงโครงการหลวงวัดจันทร์ชนิดพันธุ์ไม้สนชนิดไม้ชนิดไม้สนถ่านคุณภาพสูงน้ำส้มควันไม้บรรจุภัณฑ์ใบปาล์มน้ำมันไบโอดีเซลป่าชาวบ้านเปลือกไม้โกงกางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควันผลิตภัณฑ์ไม้พื้นแผ่นชิ้นไม้อัดแผ่นชิ้นไม้อัด (Particle boardแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางพลังงานฟอร์มัลดีไฮด์สมบัติไม้สนสักสารก่อมะเร็งสารต้านออกซิเดชั่น(Antioxidantสารย่อยสลายฟอร์มัลดีไฮด์สารรักษาเนื้อไม้ (Wood Preservative) แทนนิน (Tannin) กรดบอริก (Boric Acid) ไม้ยางพารา (Rubberwood) ปลวกใต้ดิน (Subterranean Termites)อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์อุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบอุตสาหกรรมอาหาร

  Interest

  Wood Chemistry, Wood Composite , Chemical Modification of Wood Composites

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายแผนและการพัฒนาคุณภาพ คณะวนศาสตร์
  • ม.ค. 2560 - ม.ค. 2564 หัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
  • พ.ย. 2559 - ม.ค. 2560 หัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์(รักษาการแทน) คณะวนศาสตร์
  • มิ.ย. 2554 - พ.ย. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 229.70 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องทดสอบพลังงาน ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวนผลิตภัณฑ์ 4 ชั้น
   • สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Comparison study of thickness swell performance of commercial oriented strandboard flooring productsGu H., Gu H., Wang S., Wang S., Neimsuwan T., Neimsuwan T., Neimsuwan T., Wang S., Wang S., Wang S.2005Forest Products Journal
  55(12),pp. 239-245
  28
  2Statics and kinetics of water vapor sorption of small loblolly pine samplesNeimsuwan T., Wang S., Taylor A., Rials T.2008Wood Science and Technology
  42(6),pp. 493-506
  24
  3Variability in chemical and mechanical properties of Pará rubber (Hevea brasiliensis) treesRiyaphan J., Phumichai T., Neimsuwan T., Witayakran S., Sungsing K., Kaveeta R., Phumichai C.2015ScienceAsia
  41(4),pp. 251-258
  13
  4Effect of processing parameters, resin, and wax loading on water vapor sorption of wood strandsNeimsuwan T., Wang S., Via B.2008Wood and Fiber Science
  40(4),pp. 495-504
  7
  5Effects of refining steam pressure on the properties of loblolly pine (Pinus taeda L.) fibersNeimsuwan T., Wang S., Philip Ye X.2008Holzforschung
  62(5),pp. 556-561
  3
  6Anatomical and mechanical properties of the bur-flower tree (Anthocephalus chinensis)Neimsuwan T., Laemsak N.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(3),pp. 353-363
  3
  7Tensile and impact properties of steam-exploded wood-polypropylene compositesCheng Q., Neimsuwan T., Wang S., Wang J.2010Wood and Fiber Science
  42(2),pp. 158-164
  1