Person Image

  Education

  • วท.ม.(การจัดการทรัพยากรป่าไม้), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วท.ด. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561
  • วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  Above-ground carbonsAnnual ringannual-ringBiocharBrassica alboglabraCambial markingClimateforest plantationleaf phenologyPath analysispath analysis (PA)Pearsoncorrelation coefficientPinePinusPinus speciesplantationRoyal Projectspecies trialsTeakTree speciesutilizationvillagers' woodlotWatchan Royal ProjectWood anatomyการกักเก็บคาร์บอนการเจริญทดแทนตามธรรมชาติการชักตัวอย่างแบบจุดการใช้ประโยชน์ไม้การเติบโตการเติบโตของต้นไม้การทำแผนที่ทางอากาศการประเมินการประเมินศักยภาพการปลูกป่าการวัดการเติบโตการวัดการเติบโตของต้นไม้การสร้างเครื่องหมายบนแคมเบียมการสร้างบาดแผลบนแคมเบียมการสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้การสำรวจทรัพยากรป่าไม้การสำรวจป่าไม้การสื่อความหมายธรรมชาติการสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์เกษตรศาสตร์แก๊สและฝุ่นละอองความแปรผันของสภาพภูมิอากาศความผันแปรสภาพภูมิอากาศความยั่งยืนค่าคงที่ของเครื่องมือค่าคงที่ของพื้นที่หน้าตัดคุณสมบัติไม้คู่มือโครงการหลวงโครงการหลวงวัดจันทร์ชนิดพันธุ์ไม้สนชนิดไม้ชนิดไม้ ป่าชาวบ้าน พื้นที่สูง โครงการหลวงชนิดไม้สนชีวมิติป่าไม้โดรนเทคนิคการสร้างเครื่องหมายบนแคมเบียมเทปวัดเส้นผ่านศูนย์กลางน้ำตกโตนงาช้าง ป่าชาวบ้านป่าชาวบ้าน ชนิดไม้ พื้นที่สูง โครงการหลวงป่าพรุควนเคร็งป่าฟื้นฟูที่สูงป่าสาธิตผู้ทำสวนยางพาราผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาชาติภาคกลางของประเทศไทยภูมิอากาศภูมิอากาศย้อนหลังมวลชีวภาพ การกักเก็บคาร์บอน พลวัตการเติบโต ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายคาบมูลนิธิโครงการหลวงมูลนิธิชัยพัฒนาเมล็ดไม้แม่ไม้ไม้ท้องถิ่นไม้นอกเขตป่าไม้ยางพาราไม้สนไม้สักไม้เสม็ดขาวยูคาลิปตัสสายพันธุ์ K7ยูคาลิปตัสสายพันธุ์K62ระดับนานาชาติรุกขกาลวิทยาวนเกษตรบนพื้นที่สูงวังน้ำเขียววัสดุเพาะชำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอสมการแอลโลเมตรีสมบัติไม้สนสร้างคนสวนป่า สวนป่าสักสวนยางพาราเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

  Interest

  การสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้, รุกขกาลวิทยา, ชีวมิติป่าไม้

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวนศาสตร์
  • พ.ย. 2561 - พ.ย. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาการจัดการป่าไม้

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 1.15 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Climate reconstruction on the growth of teak in umphang wildlife sanctuary, ThailandLumyai P., Duangsathaporn K.2018Environment and Natural Resources Journal
  16(1),pp. 21-30
  13
  2Leaf phenology and wood formation of white cedar trees (Melia azedarach L.) and their responses to climate variabilityPalakit K., Palakit K., Siripatanadilok S., Lumyai P., Duangsathaporn K.2018Songklanakarin Journal of Science and Technology
  40(1),pp. 61-68
  6
  3A 324-years temperature reconstruction from pinus latteri mason at highland in Chiang Mai Province, ThailandLumyai P., Palakit K., Duangsathaporn K., Wanthongchai K.2020Biodiversitas
  21(9),pp. 3938-3945
  4
  4Influence of climate on the growth of teak (Tectona grandis Linn. F.) at a non-native distributed site in northeastern ThailandPalakit K., Lumyai P., Duangsathaporn K.2019Chiang Mai Journal of Science
  46(6),pp. 1113-1128
  3
  5Climate effects on the growth of pinus latteri and pinus kesiya at the intakin silvicultural research station, chiang mai province, thailandNaumthong M., Palakit K., Duangsathaporn K., Prasomsin P., Lumyai P.2021Biodiversitas
  22(5),pp. 2512-2519
  2
  6Periodic growth of Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib and Lagerstroemia duperreana Pierre ex Gagnep. And their responses to climatic variabilityPalakit K., Lumyai P., Duangsathaporn K.2021Agriculture and Natural Resources
  55(2),pp. 282-291
  1
  7Formulating policy recommendations for potential rubber plantation owners and rubber wood consumers in Thailand to obtain international forest management certificationDuangsathaporn K., Prasomsin P., Laemsak N., Omule Y., Palakit K., Lumyai P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  1
  8Formulating Equations for Estimating Forest Stand Carbon Stock for Various Tree Species Groups in Northern ThailandDuangsathaporn K., Sangram N., Omule Y., Prasomsin P., Palakit K., Lumyai P.2023Forests
  14(8)
  0
  9Development of a manual for rubber plantation owners and rubber wood consumers in Thailand for obtaining international forest management certificationDuangsathaporn K., Prasomsin P., Omule Y., Palakit K., Lumyai P.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  0
  10Efficiency of biochar and bio-fertilizers derived from maize debris as soil amendmentsPalakit K., Palakit K., Duangsathaporn K., Lumyai P., Sangram N., Sikareepaisarn P., Khantawan C.2018Environment and Natural Resources Journal
  16(2),pp. 79-90
  0