Person Image

Administration

Education

 • วท.ม.(การจัดการทรัพยากรป่าไม้), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
 • วท.ด. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561
 • วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

Expertise Cloud

annual ringcambial markingClimateforest plantationleaf phenologyLer Tor Royal Project Development Centerlimiting factorManual band dendrometerMelia azedarachPath analysispath analysis (PA)Pearson correlation coefficientPinePinusPinus latteripinus speciesplantationRoyal Projectrubber woodsector samplingSoil amendmentspecies trialsTeaktemperature reconstructionsThailand Tree growthtree outside forest areaTree ringtree ring chronologytree speciestree-ring width indexutilizationvillagers' woodlotvillagers'woodlotWatchan Royal ProjectWood anatomyการกักเก็บคาร์บอนการเจริญทดแทนตามธรรมชาติการใช้ประโยชน์ไม้การเติบโตการเติบโตของต้นไม้การทำแผนที่ทางอากาศการประเมินการปลูกป่าการวัดการเติบโตการวัดการเติบโตของต้นไม้การสร้างเครื่องหมายบนแคมเบียมการสร้างบาดแผลบนแคมเบียมการสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้การสำรวจป่าไม้การสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์เกษตรศาสตร์แก๊สและฝุ่นละอองความแปรผันของสภาพภูมิอากาศความผันแปรสภาพภูมิอากาศความยั่งยืนค่าคงที่ของพื้นที่หน้าตัดคุณสมบัติไม้คู่มือโครงการหลวงโครงการหลวงวัดจันทร์ชนิดพันธุ์ไม้สนชนิดไม้ชนิดไม้ ป่าชาวบ้าน พื้นที่สูง โครงการหลวงชนิดไม้สนชีวมิติป่าไม้โดรนเทคนิคการสร้างเครื่องหมายบนแคมเบียมเทปวัดเส้นผ่านศูนย์กลางป่าชาวบ้านป่าชาวบ้าน ชนิดไม้ พื้นที่สูง โครงการหลวงป่าพรุควนเคร็งป่าฟื้นฟูที่สูงป่าสาธิตผู้ทำสวนยางพาราผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาชาติภาคกลางของประเทศไทยภูมิอากาศภูมิอากาศย้อนหลังมูลนิธิโครงการหลวงมูลนิธิชัยพัฒนาเมล็ดไม้แม่ไม้ไม้ท้องถิ่นไม้นอกเขตป่าไม้ยางพาราไม้สนไม้สักไม้เสม็ดขาวระดับนานาชาติรุกขกาลวิทยาวนเกษตรบนพื้นที่สูงวังน้ำเขียววัสดุเพาะชำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอสมการแอลโลเมตรีสมบัติไม้สนสร้างคนสวนป่าสัก

Interest

การสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้, รุกขกาลวิทยา, ชีวมิติป่าไม้

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 1.15 ล้านบาท
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Climate reconstruction on the growth of teak in umphang wildlife sanctuary, ThailandLumyai P., Duangsathaporn K.2018Environment and Natural Resources Journal
16(1),pp. 21-30
10
2Leaf phenology and wood formation of white cedar trees (Melia azedarach L.) and their responses to climate variabilityPalakit K., Palakit K., Siripatanadilok S., Lumyai P., Duangsathaporn K.2018Songklanakarin Journal of Science and Technology
40(1),pp. 61-68
4
3Influence of climate on the growth of teak (Tectona grandis Linn. F.) at a non-native distributed site in northeastern ThailandPalakit K., Lumyai P., Duangsathaporn K.2019Chiang Mai Journal of Science
46(6),pp. 1113-1128
3
4A 324-years temperature reconstruction from pinus latteri mason at highland in Chiang Mai Province, ThailandLumyai P., Palakit K., Duangsathaporn K., Wanthongchai K.2020Biodiversitas
21(9),pp. 3938-3945
2
5Formulating policy recommendations for potential rubber plantation owners and rubber wood consumers in Thailand to obtain international forest management certificationDuangsathaporn K., Prasomsin P., Laemsak N., Omule Y., Palakit K., Lumyai P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
526(1)
1
6Climate effects on the growth of pinus latteri and pinus kesiya at the intakin silvicultural research station, chiang mai province, thailandNaumthong M., Palakit K., Duangsathaporn K., Prasomsin P., Lumyai P.2021Biodiversitas
22(5),pp. 2512-2519
0
7Periodic growth of Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib and Lagerstroemia duperreana Pierre ex Gagnep. And their responses to climatic variabilityPalakit K., Lumyai P., Duangsathaporn K.2021Agriculture and Natural Resources
55(2),pp. 282-291
0
8Development of a manual for rubber plantation owners and rubber wood consumers in Thailand for obtaining international forest management certificationDuangsathaporn K., Prasomsin P., Omule Y., Palakit K., Lumyai P.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
773(1)
0
9Efficiency of biochar and bio-fertilizers derived from maize debris as soil amendmentsPalakit K., Palakit K., Duangsathaporn K., Lumyai P., Sangram N., Sikareepaisarn P., Khantawan C.2018Environment and Natural Resources Journal
16(2),pp. 79-90
0