ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

annual ringBiomasscambial markingCarbonCarbon SequestrationClimateClimate changecommunity forestdecision makerDendrochronologyDendroclimatologyDry dipterocarp forestForest FireForest ManagementGrowthLand UseLand Use ChangeLeaf phenologyMajor stakeholderOptimum IndicatorsParticipatory Forest Resources ManagementParticipatory Landscape Lifescape AppraisalPinus merkusiiproduction systemRemote SensingRubber PlantationsSentinel-2Stakeholder analysisTeakThong Pha Phum plantationTree GrowthTree ringwood anatomyก๊าซเรือนกระจกการกักเก็บคาร์บอนการจัดการป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการตลาดการเติบโตการเติบโตของต้นไม้การปลูกป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพึ่งพิงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้การมีส่วนร่วมการรับรองการจัดการป่าไม้การรับรู้ระยะไกลการวิเคราะห์ทางการเงินการสำรวจทรัพยากรป่าไม้การสำรวจระยะไกลความหลากหลายทางชีวภาพชีวมิติป่าไม้ ฐานข้อมูลตัวชี้บอกทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้นันทนาการน่านนิเวศวิทยามนุษย์แนวทางการจัดการสวนยางพาราแนวทางการส่งเสริมบุกไข่บูรณาการแบบจำลอง CA-Markovแบบจำลอง CLUE-Sแบบจำลอง การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การใช้ที่ดิน ผลกระทบ ทรัพยากรป่าไม้แบบจำลอง ระบบประมวลผลอัตโนมัติ พื้ันที่เสี่ยง ภาวะแห้งแล้งแบบจำลองคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินปกากะญอปกากะญอ การใช้ประโยชน์ที่ดินปฐพีวิทยาป่าไม้ปตท.ประเมินประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA)ปลูกป่าป่าป่าชุมชนป่าไม้ผลกระทบผู้ทำสวนยางพาราไฟป่าไฟฟ้าภูมิทัศน์มูลค่าไม้สนไม้สักระดับนานาชาติระยองรุกขกาลวิทยาวงปีไม้วนเกษตรบนพื้นที่สูงวนศาสตร์ชุมชนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเศรษฐกิจสังคมเศรษฐศาสตร์ป่าไม้สวนป่าทองผาภูมิสวนยางพารา

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 1.15 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 53 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 88 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 62 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 241 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 174 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 67 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 10 เรื่อง (Unknown 10 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 40 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 40 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)