ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

annual ringcambial markingCarbon SequestrationClimateclimate changeCommunity Forestdecision makerDendrochronologyDendroclimatologyForest FireForest ManagementGrowthLand Useleaf phenologymajor stakeholderOptimum Indicatorsparticipationparticipatory forest resources managementparticipatory landscape lifescape appraisalPinus merkusiiproduction systemStakeholder analysisTeakTree growthTree ringutilizationก๊าซเรือนกระจกการกักเก็บคาร์บอนการจัดการป่าไม้การจัดการอย่างยั่งยืนการใช้ประโยชน์ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการตลาดการเติบโตการเติบโตของต้นไม้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาที่ยั่งยืนการพึ่งพิงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้การฟื้นฟูป่าชายเลนการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนการรับรองการจัดการป่าไม้การวิเคราะห์ทางการเงินการสำรวจทรัพยากรป่าไม้การสำรวจระยะไกลความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพชีวิตชีวมิติป่าไม้ ฐานข้อมูลตัวชี้บอกทรัพยากรชายฝั่งทรัพยากรป่าไม้ปลูกป่าป่าป่าชายเลนป่าชุมชนผลกระทบผู้ทำสวนยางพาราผู้ประกอบการธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแผนที่แผ่นไม้อัดซีเมนต์ฝายพรุควนเคร็งพลังกดดันของการแข่งขันทั้ง 5พืชท้องถิ่นพื้นที่สีเขียวพื้นที่สูงฟื้นฟูสภาพป่าด้วยกล้าไม้ไฟป่าไฟฟ้าภัยพิบัติภัยแล้งภาคกลางของประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือของประเทศไทยภาคเอกชนภาพดาวเทียมภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมภาพรับรู้ระยะไกลภูมิทัศน์ไม้สนไม้สักไม้อเคเซีย เอาลาโคคาร์ปายอดภูเรือรอยต่อนิเวศป่ารอยต่อระหว่างป่าระดับนานาชาติระบบนิเวศป่าชายเลนระยองรุกขกาลวิทยาวงปีไม้วนศาสตร์ชุมชนเศรษฐกิจสังคมเศรษฐศาสตร์ป่าไม้สมุทรสงครามสวนป่าสวนป่าทองผาภูมิ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. พิชิต ลำใย, อาจารย์

E-Mail: fforpcl@ku.ac.th Tel.0-2579-0174 ext 26


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 1.15 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 48 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)
 • ทุนนอก 88 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 209 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 141 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 68 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 34 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 34 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)