ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

annual ringcambial markingCarbon SequestrationClimateclimate changeCommunity Forestdecision makerDendrochronologyDendroclimatologyForest FireForest ManagementGrowthLand Useleaf phenologyMajor stakeholderOptimum IndicatorsparticipationParticipatory Forest Resources Managementparticipatory landscape lifescape appraisalPinus merkusiiproduction systemStakeholder analysisTeakTree growthTree ringutilizationValue chainWatershedWild Firewood anatomywoody perennialกลไกเรดพลัสกล้าไม้วงศ์ยางกลุ่มป่าตะวันตกก๊าซเรือนกระจกการกระจายตัวการกักเก็บคาร์บอนการกำหนดข้อเสนอแนะการเก็บกักคาร์บอนการเก็บคาร์บอนการจัดการป่าไม้การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ (Protected Area Managemet)การจัดการอย่างยั่งยืนการจำแนกประเภทข้อมูลการใช้ที่ดินแบบวนเกษตรการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้การใช้ประโยชน์เนื้อไม้การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการตลาดการตลาด การวิเคราะห์ทางการเงิน ไม้กฤษณาการตลาด:ไม้ขุดล้อมการตลาดผลิตภัณฑ์ป่าไม้การเติบโตการเติบโตของต้นไม้การปลูกป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาที่ยั่งยืนการพึ่งพิงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้การฟื้นฟูป่าชายเลนการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนการรับรองการจัดการป่าไม้การวิเคราะห์ทางการเงินการสำรวจทรัพยากรป่าไม้การสำรวจระยะไกลความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพชีวิตชีวมิติป่าไม้ ฐานข้อมูลตัวชี้บอกทรัพยากรชายฝั่งทรัพยากรป่าไม้ปลูกป่าป่าป่าชายเลนป่าชุมชนป่าไม้ผลกระทบผู้ทำสวนยางพาราไฟป่าไฟฟ้าภูมิทัศน์ไม้สนไม้สักระดับนานาชาติระบบนิเวศป่าชายเลนระยองรุกขกาลวิทยาวงปีไม้วนเกษตรบนพื้นที่สูงวนศาสตร์ชุมชนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเศรษฐกิจสังคมเศรษฐศาสตร์ป่าไม้สมุทรสงครามสวนป่าทองผาภูมิ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 1.15 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 51 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)
 • ทุนนอก 91 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 217 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 149 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 68 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 40 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 40 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)