Person Image

  Education

  • วท.บ.(การจัดการป่าไม้)เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • วท.ม.(การจัดการป่าไม้), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
  • วท.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  market structureMARKETINGpulpกระดาษพิมพืเขียนการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินการจัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ป่าไม้การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การจำแนกชนิดป่าการใช้ประโยชน์ที่ดินการตลาดการตลาด การวิเคราะห์ทางการเงิน ไม้กฤษณาการตลาด ไม้ประกอบพลาสติกการตลาด:ไม้ขุดล้อมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการบริการของระบบนิเวศการประเมินการประเมินค่าการประเมินค่าทรัพยากรป่าไม้การประเมินมูลค่าการผลิต การตลาด ผลิตภัณฑ์ไม้สักการพึ่งพิงการเพิ่มมูลค่าการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วม การอนุรักษ์ ป่าชายเลนการมีส่วนร่วม ลุ่มน้ำ การพัฒนาการรับรู้ การอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาการวิเคราะห์ทางการเงินการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มปรับ ของป่า ป่าสาธิตและต้นแบบการอนุรักษ์การอนุรักษ์ป่าไม้ของป่าข้อมูลภาพดาวเทียม Sentinel-2เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดคร่าวฝาประตูคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์ความคิดเห็นความคิดเห็น ช้างป่าความพร้อม อุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงสร้างทางสังคมจ.ตรังจังหวัดลำปางชันโรงชาวไทยภูเขาชุมพรทรัพยากรป่าไม้ธุรกิจป่าไม้นกแอ่นกินรังนันทนาการนันทนาการ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยป่ากันชนป่าชายเลนป่าชุมชนป่าไม้ผลกระทบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์แผ่นไม้อัดซีเมนต์พลังกดดันของการแข่งขันทั้ง 5พื้นที่ปลูกป่าทดแทนมดมดบนพื้นดินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตราส่วนที่เหมาะสมมูลค่าการใช้ประโยชน์ ของป่า ป่าชุมชนแมลงป่าไม้ไม้แกะสลักไม้สักไม้อเคเซีย เอาลาโคคาร์ปายานยนต์รังนกแอ่นกินรังวัสดุเส้นใยธรรมชาติเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐศาสตร์ป่าไม้สถานีวนวัฒวิจัยทรายทองสภาพเศรษฐกิจและสังคมสวนป่าทองผาภูมิสวนป่าสักสวนยางพาราสวนสมรมเส้นใยอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเอราวัณอุปทานอุปสงค์

  Interest

  การจัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ป่าไม้, เศรษฐศาสตร์ป่าไม้, การประเมินค่าทรัพยากรป่าไม้, การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ , การจัดการทรัพยากรป่าไม้

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 39 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  แสดงความคิดเห็น

  (0)