Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  forest plantationmanagementManagement of Community Forestmangrove forestMaxEntMitigationNational Parkpinus speciesPopulation Viability Analysisriparianrotational farmingSalakpra Wildlife SanctuarySamut SakhonsatisfactionSeedling DistributionsocioeconomicSocio-economicSolid Waste Management of CommunitiesSuitabilitysustainable forest managementTeaktree species diversityutilizationUtilization of NTFPsWatchan Royal ProjectWild Fireการกักเก็บคาร์บอนการควบคุมไฟป่า (forest fire control)การจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนการจัดการของป่าการจัดการทรัพยากรป่าไม้การจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมการจัดการป่าไม้การจัดการสวนป่าการใช้ที่ดินการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมการใช้ประโยชน์ การจัดการ ไม้เชื้อเพลิง ป่าครัวเรือน สปป.ลาวการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการดับไฟป่า (forest fire suppression)การท่องเที่ยวสัตว์ป่าการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน โครงการหลวงเลอตอการบูรณาการจัดการไฟป่า (Integrated forest fire management)การปรับตัวของเกษตรกรการปรับตัวของชุมชนการปลูกป่าการปลูกไม้บนคันนาการป้องกันไฟป่า (forest fire prevention)การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการไฟป่า (Community-based fire managementการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของประเทศไทยการส่งเสริมวนเกษตรของป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์สลักพระคลองหลวงสหกรณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างความพร้อมของท้องถิ่นความยั่งยืนความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนโครงการหลวงโครงการหลวงวัดจันทร์ชนิดไม้สนตัวชี้วัดตัวชี้วัดทางชีวภาพทรัพยากรป่าไม้ท่องเที่ยวนิเวศวิทยาประชากรช้างป่าปลูกป่าปลูกป่าและวนเกษตรบนพื้นที่สูงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จป่าชายเลนป่าชุมชนบ้านโค้งตาบางป่าชุมชนป่าโคกใหญ่ป่าเต็งรังป่าสนวัดจันทร์ผลตอบแทนทางการเงินผักหวานป่าพืชพื้นบ้านพื้นที่สูงไฟป่ามวลชีวภาพยูคาลิปตัสลุ่มน้ำย่อยน้ำซองวนเกษตรวนเกษตรบนพื้นที่สูงวนศาสตร์ชุมชน วัวบ้านศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเศรษฐกิจสังคมสังคมพืชสิทธิชุมชนสุขภาพสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

  Interest

  วนศาสตร์ชุมชน , การจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม, การส่งเสริมวนเกษตร, การจัดการของป่า

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาการจัดการป่าไม้
  • ม.ค. 2560 - พ.ย. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี
   • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)