Search Result of "socioeconomic"

About 47 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพทางเศรษฐกิจสังคมของการผลิตอ้อยในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระนอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล, Imgนายวิสัย คงแก้ว, Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง, Imgนายประลินทร์ ไกรวิชัย

แหล่งทุน:เงินอุหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ประจำปี 2554

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Association Between Socioeconomic Factors And Suicide:A Case In The North of Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Chomchid Phromsin, Lecturer, Imgนายชูเดช โลศิริ,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพเศรษฐกิจสังคมหลังการขายที่ดินของเกษตรกรบ้านไทยสามัคคี และบ้านไทยพัฒนา อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:ImgNichapa CHAYPAN

ประธานกรรมการ:Imgจวงจันทร์ ดวงพัตรา

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Implications of water use and water scarcity footprint for sustainable rice cultivation

ผู้แต่ง:ImgSilalertruksa, T., ImgGheewala, S.H., ImgDr.Rattanawan Mungkung, Assistant Professor, ImgNilsalab, P., ImgLecksiwilai, N., ImgSawaengsak, W.,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:มูลนิธิฟอร์ด

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในเขตและรอบเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพเศรษฐกิจสังคมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนบริเวณพื้นที่แนวกันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (รอยต่อ 5 จังหวัด) จังหวัดสระแก้ว

ผู้เขียน:Imgสุเทพ บุญประคอง

ประธานกรรมการ:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgPairote Patharanakul

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคมต่อการยอมรับนวัตกรรมการทำนา ของครัวเรือนเกษตรกร ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ผู้เขียน:ImgSirijit Thungwa

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objective of this research was to analyze the physical, biological and socioeconomic factors affecting the adoption of rice farming innovation of households. Collection of primary data was done through observation of farmer’s practices by using RRA technique and survey. The survey was undertaken by using questionnaire. Correlation analysis was done by using SPSS package. It was found that modernization of rice farming practices did not change labor productivity of the majority households dramatically. So that their economic situation of the rice growing society were still below subsistence level. The most important factor affecting adoption of innovation in rice farming was an efficient water use system. It was also found that personal contact method of extension was significantly important in accelerating innovation adoption, therefore active extension agents played and important role in accelerating adoption process.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 014, Issue 1, Jan 93 - Jun 93, Page 80 - 93 |  PDF |  Page 

123