Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

แนวโน้มผลงานของนิตยา

Journal

บทความของนิตยา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการจัดการป่าไม้

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Shinya Takeda, "Livelihood Transition and Adaptive Bamboo Forest Management: A Case Study in Salakpra Wildlife Sanctuary, Thailand", Journal of Biodiversity Management & Forestry, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, หน้า 1-8
2017 inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanan Kanhasin, exProf. Shinya Takeda, "Contribution of NTFPs to local livelihood: a case study of Nong Sai Sub-district of Nang Rong district under Buriram Province in Northeast Thailand.", Journal of Agroforestry and Environment, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1&2, ธันวาคม 2017, หน้า 123-128
Publish Year National Journal 5
2019 exพิชฎารัตน์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบรรเทาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับช้างป่า รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 1-12
2017 exพรสวรรค์ พะสวัสดิ์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์และการจัดการไม้เชื้อเพลิงในป่าครัวเรือน: กรณีศึกษา เมืองไชยบูลี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 11, ฉบับที่ 22, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-13
2016 exดิสลักษณ์ อมราพิทักษ์, exรศ.ดร. ปัสสี ประสมสินธ์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิชุมชนท้องถิ่นตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้: กรณีศึกษาสวนป่าหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 10, ฉบับที่ 19, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 28-38
2012 exจักรพงษ? เกษเงิน, Jakrapong Ket Ngoen, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสบนคันนาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", วารสารวนศาสตร์ : Thai Journal of Forestry, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 64-77
2011 exปาหนัน กันหาสินธุ์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 33-42

Conference

การนำเสนอบทความของนิตยา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการจัดการป่าไม้

Publish Year National Conference 13
2019 exสุวิมล จันทร์น้อย, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์และการจัดการของป่าในป่าชุมชนป่าเขาอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริฉัตร ศรีขาว, "การปรับตัวของเกษตรกรต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน: กรณีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 inนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับตัวในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561 "การปฎิรูปป่าไม้แห่งชาติ", 22 - 24 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exปิ่นทอง เฉลิมชัย, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลจากการใช้ที่ดินและการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำย่อยน้ำซองจังหวัดเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12, 27 - 29 พฤษภาคม 2018, ตรัง อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exกมลเนตร จันทร์แก้ว, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "องค์ความรู้ของชาวกะเหรี่ยงในการใช้ประโยชน์และจัดการผึ้งหลวงในอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงการศึกษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดจันทร์", การสัมมนาผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, 12 กันยายน 2017, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exราวิน รักนา, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้นและรูปแบบการใช้ประโยชน์แต่ละสังคมพืชป่าชุมชนบ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการไฟในไร่หมุนเวียน กรณีศึกษาบ้านน้ำหมาว อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน.", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2560 หัวข้อ รวมพลังรักษ์ป่าด้วยศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2560 ณ มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, 5 - 7 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exสุวรรณี มะลิวงศ์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชายเลนรมคลองหลวงสหกรณ์ตำบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พงศ. 2560 หัวข้อ รวมพลังรักษ์ป่าด้วยศาสตร์พระราชา, 5 - 7 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exสุวรรณี มะลิวงศ์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชายเลนริมคลองหลวงสหกรณ์ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2560, 5 กันยายน 2017 - 6 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exวิลาสิณี สุนทรชัยกิจ, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทำวนเกษตรของเกษตรกรตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2559 "เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้", 1 - 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exกู้พงษ์ ทองพระพักตร์, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะสังคมพืช และการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าเต็งรังในป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง จังหวัดเพชรบุรี", การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 10, 1 - 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ วันทะนะ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490079]