Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 0 0 0
2014 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร สุขภาพ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2014 การศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ผลกระทบของไฟป่าต่อเศรษฐกิจสังคมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนรอบพื้นที่อนุรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ผลกระทบของไฟป่าต่อเศรษฐกิจสังคมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนรอบพื้นที่อนุรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 การศึกษาการปลูกป่าและวนเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 11 6 0 0
2019 โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2015 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร สุขภาพ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 10 5 0 0
2015 การศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 ผลกระทบของไฟป่าต่อเศรษฐกิจสังคมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนรอบพื้นที่อนุรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 4 0 0
2020 การศึกษาการปลูกป่าและวนเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2020 โครงการศึกษาชนิด/พันธุไม้สนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 2 0 0 0
2019 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนของพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2018 โครงการศึกษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดจันทร์ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2017 โครงการศึกษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดจันทร์ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (มหาชน) 0 1 0 0
2016 การบูรณาการจัดการไฟป่าเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
2015 รูปแบบที่เหมาะสมในการปลูกป่าใช้สอยของชุมชนบนพื้นที่สูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0