Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • Dr.rer.nat(Silviculture), Albert-Ludwigs Universitat Freiburg imBreisgau, เยอรมัน, 2551

Expertise Cloud

biological resource basedburning frequencyburning historydegraded landDegraded pine forestdry dipterocarp forestfire managementforest developmentforest plantationforest restorationfuel loadsMelaleuca cajuputiPinusPinus speciesplantationPrescribed burningRoyal Projectroyal's initiativessoil heatingspecies trialstree speciesutilizationvillagers' woodlotWatchan Royal Projectการจัดการไฟป่าการเจริญทดแทนตามธรรมชาติการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการเติบโตการปลูกป่าการพัฒนาป่าไม้การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้การฟื้นฟูป่าไม้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการไฟป่า (Community-based fire managementการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของประเทศไทยการรับรู้ระยะไกลการสำรวจระยะไกลการสูญเสียคาร์บอนโครงการหลวงโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์โครงการหลวงวัดจันทร์ชนิดป่าชนิดพันธุ์ไม้สนชนิดไม้ชนิดไม้ ป่าชาวบ้าน พื้นที่สูง โครงการหลวงชนิดไม้สนเชื้อเพลิงฐานทรัพยากรชีวภาพดินพรุต้นไม้ในเขตเมืองต้นสักนิเวศวิทยาของไฟป่านิเวศวิทยาไฟป่าแนวกันไฟเปียก (wet firebreakแนวป้องกันแนวพระราชดำริด้านทรัพยการธรรมชาติและสิ่งแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบประเมินความเสี่ยงปัจจัยสิ่งแวดล้อมป่าชาวบ้านป่าชาวบ้าน ชนิดไม้ พื้นที่สูง โครงการหลวงป่าเต็งรังผสมสนป่าผลัดใบป่าผสมผลัดใบป่าพรุป่าพรุควนเคร็งแผนที่พรุควนเคร็งพฤติกรรมไฟพลวัตรเชื้อเพลิงพื้นที่เสื่อมโทรมพื้นที่อาศัยไฟไฟป่าไฟป่าพรุมดมวลชีวภาพมูลนิธิโครงการหลวงมูลนิธิชัยพัฒนาเมล็ดไม้แม่ไม้ไม้กระยาเลยไม้ท้องถิ่นไม้มีค่าเชิงประณีตไม้สักไม้เสม็ดขาวระดับน้ำระบบนิเวศระบบนิเวศแหล่งน้ำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รุกขกรรมลักษณะเชื้อเพลิงวนเกษตรบนพื้นที่สูงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอสมบัติไม้สนสวนป่าสักสัตว์หน้าดินสารคาร์บอนในรูปก๊าซเสม็ดขาวหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

Interest

วนวัฒนวิทยา, อารักขาป่าไม้, นิเวศวิทยาไฟป่า, การจัดการไฟป่า

Administrative Profile


Resource


งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Nutrient losses through prescribed burning of aboveground litter and understorey in dry dipterocarp forests of different fire historyWanthongchai K., Bauhus J., Goldammer J.2008Catena
74(3),pp. 321-332
32
2Effects of fire frequency on prescribed fire behaviour and soil temperatures in dry dipterocarp forestsWanthongchai K., Wanthongchai K., Goldammer J., Bauhus J.2011International Journal of Wildland Fire
20(1),pp. 35-45
15
3Fuel properties and fire behaviour characteristics of prescribed fire in pine-dominated forests at Nam Nao National Park, ThailandWanthongchai K., Tarusadamrongdet V., Chinnawong K., Sooksawat K.2013International Journal of Wildland Fire
22(5),pp. 615-624
3
4A 324-years temperature reconstruction from pinus latteri mason at highland in Chiang Mai Province, ThailandLumyai P., Palakit K., Duangsathaporn K., Wanthongchai K.2020Biodiversitas
21(9),pp. 3938-3945
2
5Factors determining peat thickness in secondary forest of kuan kreng peat forest, southern thailandMeunpong P., Wachrinrat C., Wanthongchai K.2020Agriculture and Natural Resources
54(3),pp. 333-338
0
6Effects of fire on structure and composition of vegetation community in pine forests, nam nao national park, ThailandWanthongchai K., Tarusadamrongdet V.2020Biotropia
27(2),pp. 143-152
0