Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • Dr.rer.nat(Silviculture), Albert-Ludwigs Universitat Freiburg imBreisgau, เยอรมัน, 2551

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 4 1 0 0
2021 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humiae) ในประเทศไทย เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4 1 0 0
2020 โครงการวิจัยแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 พลวัตรของเชื้อเพลิงและลักษณะพฤติกรรมของไฟในป่าผสมผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 อิทธิพลของไฟป่าต่อโครงสร้างป่าและสมดุลของคาร์บอนในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 พลวัตรของเชื้อเพลิงและลักษณะพฤติกรรมของไฟในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 3 2 0 0
2020 การเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นเพื่อการจัดการไฟป่า ในพื้นที่พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โครงการวิจัยย่อย) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2019 โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2019 การบริหารงานวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2019 โครงการศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2019 การฝึกอบรมการปลูกและการจัดการสวนป่าไม้มีค่าเชิงประณีต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ในเขตเมือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 พลวัตรของเชื้อเพลิงและลักษณะพฤติกรรมของไฟในป่าผสมผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 อิทธิพลของไฟป่าต่อโครงสร้างป่าและสมดุลของคาร์บอนในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดไฟป่าด้วยการสำรวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 ผลกระทบของการเผาสวนป่าไม้สักต่อพฤติกรรมไฟและการปลดปล่อยคาร์บอนของเชื้อเพลิงที่อยู่เหนือพื้นดินออกสู่บรรยากาศ หัวหน้าโครงการ คณะวนศาสตร์ มก. 1 0 0 0
2008 การประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตของไม้ตระกูลและความเสี่ยงต่อการระบาดของแมลงศัตรูป่าไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 31 Project 5 15 0 0
2021 การศึกษาการปลูกป่าและวนเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2020 โครงการศึกษาชนิด/พันธุไม้สนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 2 0 0 0
2020 โครงการศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2020 การศึกษาการปลูกป่าและวนเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2019 การศึกษาฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนฐานทรัพยากรชีวกายภาพบนพื้นที่เสื่่อมโทรมตามแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) 0 0 0 0
2018 โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 1 1 0 0
2018 Integrated Highland Wildfire,Smoke and Haze Management in the Upper Indochina Region หัวหน้าโครงการ ASIA-PACIFIC NETWORK FOR GLOBAL CHANGE RESEARCH 0 0 0 0
2018 การศึกษาการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนวพระราชาดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
2018 โครงการศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (มหาชน) 0 1 0 0
2018 โครงการศึกษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดจันทร์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2017 โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (มหาชน) 0 0 0 0
2017 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และจัดทำแนวทางการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว-ป่าคลองเกาะสุย ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (มหาชน) 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดจันทร์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (มหาชน) 0 1 0 0
2016 โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2016 การบูรณาการจัดการไฟป่าเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
2016 จัดจ้างวิจัยสาธิตการฟื้นฟูและปรับปรุงโครงสร้างระบบนิเวศป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2016 การใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดขาวครบวงจรบริเวณพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
2016 โครงการศึกษาชนิดไม้และการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2013 การประยุกต์ใช้การเผาตามกำหนดเพื่อควบคุมกำจัดหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
2013 โครงการปลูำกไม้กระยาเลยเป็นแนวป้องกันการแพร่ระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในพื้นที่สวนป่าแม่ลี้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2013 การจัดการไฟป่าเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 3 0 0
2013 ลักษณะแหล่งเชื้อเพลิงและพฤติกรรมไฟป่าพรุควนเคร็งในแหล่งเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2013 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของชั้นพรุกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการในป่าพรุควนเคร็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2013 ผลกระทบของไฟต่อการกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนในป่าพรุควนเคร็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2013 การประเมินการปลดปล่อยสารคาร์บอนในรูปอนุภาคขนาดเล็กและก๊าซจากการเผาป่าพรุควนเคร็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2012 การศึกษาประสิทธิภาพของแนวกันไฟเปียก ในการป้องกันไฟป่าบริเวณพื้นที่แนวกันชนระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่า หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 การประยุกต์ใช้ไฟเพื่อควบคุมการระบาดทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก หัวหน้าโครงการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2009 นิเวศวิทยาของไฟในป่าที่มีไม้สนและผลกระทบของไฟต่อสังคมพืชและพลวัตรของธาตุอาหารบริเวณภูกุ่มข้าว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
2008 ผลกระทบของการเผาไร่เลื่อนลอยบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศต่อการเก็บกักและปลดปล่อยจาร์บอนสู่บรรยากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2004 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 6 : การศึกษาวอธีการป้องกันและกำจัดด้วงงวงเจอะหน่อไผ่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0