Person Image

  Education

  • วท.บ. (วนวัฒนาวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • วท.ม. (วนวัฒนาวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • Ph.D. (Biological Science ), Charles Darwin University (Northern Territory University), AUSTRALIA, 2544

  Expertise Cloud

  Basic densitychlorophyll fluorescenceeddy covarianceEucalyptusinterlocked grainLeaf phenologyPhenologyphotoinhibitionphotosynthesisShrinkagesoilSoil and water conservationsoil carbonSoil carbon dioxide emissionsoil propertiesspecies diversitystand structurestomatal responsestrategySystems engineeringteaktree breedingก๊าซเรือนกระจกการกกักเก็บคาร์บอน ป่าไม้ คาร์บอนในดินการกักเก็บคาร์บอนการคัดเลือกแม่ไม้การจัดการสวนป่าการเจริญทดแทนของกล้าไม้การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม การเติบโตการเติบโต (growth)การเติบโต ลักษณะทางสัณฐานวิทยา แหล่งเมล็ด จันทร์ทองเทศ growth performanceการเติบโตและสรีรวิทยาการทดสอบลูกหลานการทดสอบสายต้น (clonal test)การทดสอบสายพันธุ์การบูรณาการจัดการไฟป่าการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า การปลูกป่าคาร์บอนในดินคาร์บอนในมวลชีวภาพคุ้งบางกะเจ้าเครือข่ายเครือข่ายชุมชนโครงการหลวงจังหวัดอุทัยธานีจันทร์ทองเทศจุลินทรีย์ดินชั้นคุณภาพไม้ท่อนดินขาวเคโอลินดินพรุตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจตะเคียนทองแตนฝอยปมทรัพยากรธรรมชาติที่สูงเทคนิคเทอร์พีนอยด์น้ำน้ำมันหอมระเหยนิเวศวิทยาของไฟป่าไนโตรเจนบลูคาร์บอนบ้าน สวน ป่า คลองประดู่ป่าปริมาณซากพืชที่ร่วงหล่นปริมาณสารอาหารป่าป่าชายเลนป่าชายเลน (Mangrove Forest)ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบางป่าดิบเขาป่าดิบแล้งป่าเต็งรังป่าผลัดใบป่าผสมผลัดใบป่าพรุผลประโยชน์ร่วมผลผลิตปฐมภูมิรวมผลผลิตปฐมภูมิสุทธิผลผลิตมวลชีวภาพผลผลิตไม้ฝนเมล็ดที่ร่วงหล่นพลังงานพืชพื้นดินและบรรยากาศพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าพื้นที่สูงไฟป่ามวลชีวภาพแม่ไม้ไม้โตเร็วต่างถิ่นยูคาลิปตัสยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสวนป่ายูคาลิปตัสสายต้นแหล่งเมล็ด

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า , สรีรวิทยาไม้ยืนต้น , การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  แสดงความคิดเห็น

  (0)