ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Bang KachaoBiodiversityClimate changedry dipterocarp foresteddy covarianceforest plantationforest restorationFuel loadsGrowthHighlandPlantationPrescribed burningrehabilitationrestorationstand structureurban green spaceWatchan Royal Projectก๊าซเรือนกระจกการกักเก็บคาร์บอนการจัดการไฟป่าการจัดการสวนป่าการเจริญทดแทนตามธรรมชาติการตัดขยายระยะการเติบโตการปรับปรุงพันธุ์การปลูกป่าการปลูกสร้างสวนป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการฟื้นฟูการฟื้นฟูป่าการมีส่วนร่วมการสูญเสียคาร์บอนความยั่งยืนความหลากหลายทางชีวภาพคาร์บอนในดินคุ้งบางกะเจ้าโครงการหลวงวัดจันทร์โครงสร้างสังคมพืชจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดระนองจันทร์ทองเทศชนิดพันธุ์ไม้สนชนิดไม้สนชั้นคุณภาพไม้ท่อนทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้ที่สูงเทคโนโลยีนากุ้งร้างน้ำปฐพีวิทยาป่าไม้ ป่าชายเลนป่าดิบเขาป่าดิบแล้งป่าพรุป่าพรุควนเคร็งป่าไม้ป่าเสื่อมโทรมผลผลิตมวลชีวภาพพฤติกรรมไฟพื้นที่สีเขียวในเมืองพื้นที่สูงพื้นที่เสื่อมโทรมไฟไฟป่ามวลชีวภาพแม่ไม้ไม้กฤษณาไม้ต่างถิ่นไม้โตเร็วไม้เศรษฐกิจไม้สักยูคาลิปตัสยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสระบบนิเวศระบบวนเกษตรระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำวนเกษตรวนวัฒนวิทยาวนวัฒน์วิธีเศรษฐกิจสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสมบัติของดินสมบัติดินสมบัติทางกายภาพของดินสมบัติทางเคมีของดินสมบัติไม้สนสมุทรปราการสวนป่ายูคาลิปตัสสวนป่าสักสวนไผ่สิ่งแวดล้อมหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักหมู่บ้านหลักประกันทางธุรกิจเหมืองเหมืองหินปูนแหล่งเมล็ด

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 121 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 71 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 104 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 52 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 66 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 186 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 128 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 83 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 284 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 148 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 136 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 61 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 56 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)