คณะวนศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
79 264 26.586 362.893
343 389.479
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
4 7 10 2 3 ---
26 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
65 76 39 96 0 0 0 0 0 0 21 1 3
297 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

นาย ปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.709
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.709
- Leader
0.000
- Co-
0.709
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.495
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.495
- Leader
1.226
- Co-
0.000
- Ads.
5.268
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
1
- Co-
2
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.873
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.873
- Leader
0.100
- Co-
1.756
- Ads.
1.017
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
9
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิรงรอง ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.090
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.090
- Leader
0.000
- Co-
2.090
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย พิธีกร สุภาวงศ์, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.910
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.910
- Leader
0.000
- Co-
0.910
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
55
+ Univ. Project
22
- Leader
11
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Project
33
- Leader
19
- Co-
14
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
45.071
+ Univ. Project
4.081
- Leader
2.041
- Co-
2.041
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
40.990
- Leader
27.689
- Co-
13.301
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
7
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
48
+ Univ. Project
14
- Leader
7
- Co-
6
- Ads.
1
+ Ext. Project
34
- Leader
15
- Co-
19
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
39.063
+ Univ. Project
1.708
- Leader
0.783
- Co-
0.783
- Ads.
0.143
+ Ext. Project
37.356
- Leader
7.924
- Co-
29.432
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย พรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
5
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
11
- Leader
3
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.726
+ Univ. Project
1.028
- Leader
0.443
- Co-
0.443
- Ads.
0.143
+ Ext. Project
12.698
- Leader
1.380
- Co-
11.318
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.499
+ Univ. Project
1.600
- Leader
1.600
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.899
- Leader
1.899
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย กิจจา บุญศรี, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
56
+ Univ. Project
24
- Leader
11
- Co-
8
- Ads.
5
+ Ext. Project
32
- Leader
18
- Co-
11
- Ads.
3
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
52.489
+ Univ. Project
10.473
- Leader
5.079
- Co-
3.978
- Ads.
1.416
+ Ext. Project
42.016
- Leader
20.167
- Co-
19.958
- Ads.
1.891
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สมพร แม่ลิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
36
+ Univ. Project
12
- Leader
6
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Project
24
- Leader
8
- Co-
16
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
31.138
+ Univ. Project
3.380
- Leader
1.690
- Co-
1.690
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
27.758
- Leader
10.627
- Co-
17.130
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
70
+ Univ. Project
26
- Leader
14
- Co-
9
- Ads.
3
+ Ext. Project
44
- Leader
29
- Co-
15
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
59.312
+ Univ. Project
5.231
- Leader
2.393
- Co-
2.043
- Ads.
0.795
+ Ext. Project
54.081
- Leader
46.209
- Co-
7.871
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
74
+ Univ. Project
18
- Leader
8
- Co-
7
- Ads.
3
+ Ext. Project
56
- Leader
44
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
100.759
+ Univ. Project
18.700
- Leader
6.300
- Co-
6.300
- Ads.
6.100
+ Ext. Project
82.059
- Leader
72.231
- Co-
9.828
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว มณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
26
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
22
- Leader
9
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
42.644
+ Univ. Project
0.840
- Leader
0.420
- Co-
0.420
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
41.804
- Leader
5.602
- Co-
36.202
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สนิท อักษรแก้ว, ศาสตราจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
15.000
- Leader
15.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สุรีย์ ภูมิภมร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
42
+ Univ. Project
14
- Leader
6
- Co-
5
- Ads.
3
+ Ext. Project
28
- Leader
16
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
33.331
+ Univ. Project
4.333
- Leader
1.778
- Co-
1.628
- Ads.
0.928
+ Ext. Project
28.998
- Leader
13.187
- Co-
15.811
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
52
+ Univ. Project
30
- Leader
15
- Co-
11
- Ads.
4
+ Ext. Project
22
- Leader
9
- Co-
10
- Ads.
3
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
26.059
+ Univ. Project
9.896
- Leader
4.784
- Co-
3.622
- Ads.
1.489
+ Ext. Project
16.163
- Leader
6.711
- Co-
8.209
- Ads.
1.243
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
5
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.076
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.076
- Leader
8.576
- Co-
2.500
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
47
+ Univ. Project
16
- Leader
11
- Co-
3
- Ads.
2
+ Ext. Project
31
- Leader
18
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
59.712
+ Univ. Project
1.800
- Leader
1.350
- Co-
0.000
- Ads.
0.450
+ Ext. Project
57.912
- Leader
14.154
- Co-
43.758
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0