Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  abandoned mining areaaboveground biomassAcacia mangiumagroforestryBang Kachaobiodiversitybiodiversity-learning basedbiomassburlap treeCarbon neutralityclimate changeCSRDalbergia cochinchinensisdeciduous treedevelopmenteco-developmentecological evaluationecosystemsectomycorrhizaEctomycorrhizal fungiEucalyptus camaldulensisEvaluation Valuefertilizer applicationFertilizersforest restorationforestryFungifungusgreenspacemaster planmerchantable volumemicroclimateMicroorganismsMycorrhizal fungiMycorrhizal fungusnatural regenerationNatural Resourcesnatural-learning basednormalized difference vegetation indexnutrientPatient rehabilitationPESphenologyPlus tree selectionplus treesReforestationRehabilitationrestorationRoot nodule bacteriaRoot nodulesRose woodsseedlingsSindorasoil fertilitystand structural characteristicsstand structurestructural characteristicsstructuresufficiency economy philosophysustainablesustainable cityurban green areaurban green spaceกระถินเทพาการฟื้นฟูระบบนิเวศการมีส่วนร่วมการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)การสืบต่อพันธ์ุตามธรรมชาติการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติความเข้มแข็งชุมชนความเป็นกลางทางคาร์บอนความพึงพอใจความหลากหลายทางชีวภาพคุ้งบางกะเจ้าเครือข่ายจังหวัดระนองชีพลักษณ์ชุมชนไม้มีค่าเชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์โดมความร้อนในเมืองต้นไม้ในเมืองทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์นโยบายนักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมนิเวศวิทยาป่าไม้แนวป้องกันชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแนวพระราชดำริบางกะเจ้าบ้าน สวน ป่า คลองบูรณาการป่าชายเลนป่าชายเลน (Mangrove Forest)ป่าไม้ในเมืองป่ายางพาราป่าเสื่อมโทรมพืชร่วมยางพาราพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าพื้นที่สีเขียวในเมือง

  Interest

  การป่าไม้ในเมืองและการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง Urban Forestry, สิ่งแวดล้อมในเขตเมือง & ภูมิอากาศจุลภาค, การจัดการลุ่มน้ำ

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2567 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • ห้องหน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านป่าในเมือง ชั้น 4 อาคารตึกเทียมคมกฤส

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Ecological structure of a tropical urban forest in the Bang Kachao Peninsula, BangkokSommeechai M., Wachrinrat C., Dell B., Thangtam N., Srichaichana J.2018Forests
  9(1)
  8
  2Phenology of urban trees in a tropical urban forest in ThailandPancharoen R., Sommeechai M., Maelim S., Suanpaga W., Srichaichana J., Barber P., Barber P., Dell B.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
  43(1),pp. 87-95
  4
  3EFFECT OF THINNING ON GROWTH AND WOOD PRODUCTION OF NATURALLY REGENERATED 8-YEAR-OLD ACACIA MANGIUM WILLD. PLANTATION ON ABANDONED MINING AREA, SOUTHERN THAILANDWongprom J., Maelim S., Chandaeng W., Teejuntuk S., Sommeechai M., Duangnamon D.2023Biotropia
  30(3),pp. 308-317
  0
  4Response of directly seeded high-value timber species to microorganisms, fertiliser and a water retention polymer: Implications for reforestation of agricultural lands in Southeast AsiaSo T., Ruthrof K., Sommeechai M., Thaiutsa B., Dell B.2016Journal of Forest Science
  62(3),pp. 126-136
  0