Person Image

Administration

 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
 • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
 • D.Sc.(Silviculture), University of Helsinki, ฟินแลนด์, 2532

Expertise Cloud

chlorophyll fluorescenceClimate changeCO2 effluxCore competencycryo-SEMDendrocalamus asperDendrocalamus brandisiiDendrocalamus hamiltoniiDendrocalamus latiflorusmangrovemangrove forestMonsoonal climateNorthern ThailandTeakTectona grandis L.f.การกักเก็บคาร์บอนการกักเก็บคาร์บอน/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเก็บกักคาร์บอนการชักนำการใช้ประโยชน์ไผ่การใช้ประโยชน์ลำไผ่การใช้ประโยชนืทรัพยากรธรรมชาติการดักจับฝุ่นของใบการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การเติบโตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประเมินคาร์บอนการประเมินมวลชีวภาพการประเมินมูลค่าการปรับปรุงพันธุ์การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผลิตยอดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพิ่มพูนปริมาณคาร์บอนการฟื้นฟูป่าชายเลนการย่อยสลายการสะสมคาร์บอนขอนแก่นเขตเมืองความถี่ในการให้อาหารความหลากชนิดความหลากหลายของพืชป่าชายเลนความหลากหลายทางชีวภาพคาร์บอนคำสำคัญ: มวลชีวภาพโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์เงาะจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเวลาการให้อาหารชุมชนท้องถิ่นถ่านคุณภาพสูงถ่านไม้ไผ่ทุเรียนนากุ้งร้างนิเวศสรีรวิทยาป่าไม้ประดู่บ้านปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชปริมาณอาหารปอสาป่าชายเลนมวลชีวภาพมวลชีวภาพเหนือดินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน สวนไผ่ Dendrocalamus Bambusaมังคุดมัญจาคีรีเมล็ดพรรณไม้ป่าไม้กฤษณาไม้โตเร็วไม้โตเร็ว:พลังงานไม้โตเร็วสกุล Acaciaไม้แปรรูปไม้ผนังจากไม้ไผ่ไม้พื้นล่างยูคาลิปตัสยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีสระดับความสูงจากน้ำทะเลสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสมการมวลชีวภาพสมบัติของดินสมบัติดินสวนจตุจักรสวนป่าไผ่สวนป่าพลังงานสวนป่ามัญจาคีรีสวนป่ายูคาลิปตัสสวนป่าสักสวนผสมสวนไผ่สวนไม้ผลสวนสันติภาพสังคมพืชป่าชายเลนสัมประสิทธิ์มวลชีวภาพสารกฤษณาองค์ประกอบของหมู่ไม้อาหารกึ่งแข็งอาหารไก่อาหารเพาะเลี้ยงอาหารเหลวอินทรชิต

Interest

นิเวศสรีรวิทยาป่าไม้, การปรับปรุงพันธุ์, เมล็ดพรรณไม้ป่า, ป่าไม้ในเมือง, การกักเก็บคาร์บอน/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Administrative Profile

 • ก.ค. 2563 - ก.ค. 2567 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดี(ผู้รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มี.ค. 2556 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ต.ค. 2555 - ก.พ. 2556 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ต.ค. 2554 - ก.ย. 2557 ผู้อำนวยการ ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
 • ต.ค. 2554 - ก.ย. 2557 ผู้อำนวยการ ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
 • เม.ย. 2549 - มี.ค. 2553 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก