Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  biodieselBiomassGnetum gnemon L.Growthhydraulic pressLitsea Petiolata Hook.f.Machine learningMangrove ForestPeninsular ThailandPlantingPongamia oilPongamia pinnata (L.)Ranong provinceRemote sensingscrew pressshoot inductionThammangtissue culturetsunamiTsunami diasterกรดจิบเบอเรลลิกการกระตุ้นความงอกการชักนำให้เกิดต้นจำนวนมากการเติบโตการทดสอบถิ่นกำเนิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการทำให้ต้นกล้าแข็งแรงการประเมินมูลค่าการปรับปรุงพันธุ์การปลูกการปลูกสร้างไม้มีค่าการเปลี่ยนแปลงการผลิตกล้าคุณภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพิ่มผลผลิตการฟื้นฟูการฟื้นฟูในถิ่นกำเนิดการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ชายฝั่งการมอดูเลชัน (Modulation)การมีส่วนร่วมการร่วงหล่นการวัด (Measurement)การวางแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพคอ8อดกระคาร์บอนไดออกไซด์คุณภาพสิ่งแวดล้อมเครื่องสำอางเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์งานวิจัยจังหวัดระนองจังหวัดระนอง เฉพาะถิ่นชายฝั่งอันดามันฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดต้นผักเหลียงทรัพยากรท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรไม้ชายฝั่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทัศนคติทำมังเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เท้ายายม่อมนาโนอิมัลชันน้ำน้ำคลองกำพวนนิเวศวิทยาป่าชายเลนและการจัดการในพื้นที่ลุ่มน้ำบทบาทบุคลากรท้องถิ่นบูรณาการป่าชายเลนป่าชายเลน (Mangrove forest)ป่าชายหาดป่าธรรมชาติป่าไม้มีค่าปาล์มน้ำมันปุ๋ยแปลงตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตรผู้นำท้องถิ่นผู้สูงอายุพรรณพืชพรรณไม้น้ำพฤกษเคมี, ยับยั้งเชื้อรา, ผลผลพลวัตของกล้าไม้พลวัตของกล้าไม้ (Dynamic of seedling)พลวัตของสังคมพืชพลับพลึงธารพลับพลึงธาร ระบบนิเวศลำคลอง ระนอง การฟื้นฟู การจัดการพันธุกรรมมวลชีวภาพเมล็ดขนาดเล็กสังคมพืชหยีน้ำหอมน้ำ

  Interest

  นิเวศวิทยาป่าชายเลนและการจัดการ, การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ชายฝั่ง, ความหลากหลายทางชีวภาพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 400.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.56 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Mangrove biomass estimation in Southwest Thailand using machine learningJachowski N., Quak M., Friess D., Duangnamon D., Webb E., Ziegler A.2013Applied Geography
  45,pp. 311-321
  89
  2Towards better design and management of tsunami evacuation routes: A case study of Ao Jak Beach RoadZiegler A., Sidle R., Song M., Ang Z., Duangnamon D.2012Geological Society Special Publication
  361(1),pp. 107-114
  2
  3Garcinia dumosa (Clusiaceae), a new record for Thailand, with associated lectotypificationsNgernsaengsaruay C., Duangnamon D., Boonthasak W.2022Thai Forest Bulletin (Botany)
  50(2),pp. 66-74
  1
  4Effectiveness of protected areas in preventing forest loss in a tropical mountain regionLiu Y., Liu Y., Liu Y., Ziegler A.D., Wu J., Wu J., Liang S., Wang D., Xu R., Duangnamon D., Li H., Zeng Z.2022Ecological Indicators
  136
  0