Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  biodieselBiomassGnetum gnemon L.Growthhydraulic pressLitsea Petiolata Hook.f.Mangrove ForestPlantingPongamia oilPongamia pinnata (L.)Ranong provincescrew pressshoot inductionThammangTham-mangThermal toleranceThird Generation หรือ 3 Gtissue cultureTsunami Diasterกรดจิบเบอเรลลิกกล้าไม้กล้าไม้ป่าชายหาดกลุ่มแม่บ้านกายวิภาคศาสตร์พืชการกระตุ้นความงอกการเกษตรการขยายพันธุ์การจัดการแบบครบวงจรการจัดการองค์ความรู้การจัดการอย่างยั่งยืนการเจริญเติบโต ,การชักนำให้เกิดต้นจำนวนมากการใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์ทีดินการใช้ประโยชน์ที่ดินการใช้ไม้การตั้งตัวของกล้าไม้การติดตามการเปลี่ยนแปลงการติดตามและประเมินผลการเติบโตการทดสอบถิ่นกำเนิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการทำให้ต้นกล้าแข็งแรงการประเมินมูลค่าการปรับปรุงพันธุ์การปลูกการปลูกสร้างไม้มีค่าการเปลี่ยนแปลงการผลิตกล้าคุณภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพิ่มผลผลิตการฟื้นฟูการฟื้นฟูในถิ่นกำเนิดการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ชายฝั่งการมอดูเลชัน (Modulation)การมีส่วนร่วมการร่วงหล่นการวัด (Measurement)การวางแผนการจัดการการวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีการศึกษาการสำรวจการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)การอนุรักษ์การอนุรักษ์ทั้งในและนอกถิ่นอาศการอนุรักษ์พันธุ์การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ใกล้สูญพันธุ์คลองกำพวนคลองกำพวน (Klong kamphuan)ความหลากหลายความหลากหลายชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพคอ8อดกระคาร์บอนไดออกไซด์คุณภาพสิ่งแวดล้อมเครื่องสำอางเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์งานวิจัยจังหวัดระนองต้นผักเหลียงทรัพยากรท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติทำมังน้ำบูรณาการป่าชายเลนป่าชายเลน (Mangrove forest)ป่าชายหาดพลับพลึงธารพลับพลึงธาร ระบบนิเวศลำคลอง ระนอง การฟื้นฟู การจัดการพันธุกรรมมวลชีวภาพเมล็ดขนาดเล็กสังคมพืชหยีน้ำหอมน้ำ

  Interest

  นิเวศวิทยาป่าชายเลนและการจัดการ, การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ชายฝั่ง, ความหลากหลายทางชีวภาพ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 400.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.56 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
   • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   แสดงความคิดเห็น

   (0)