Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีวนวัฒน์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  Expertise Cloud

  Abandoned MiningBiodiversityPhang-Nga Forestry Research Stationการกักเก็บคาร์บอนการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้การเก็บกักคาร์บอนการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management:SFM)การเจริญเติบโต ,การปลูกสร้างไม้มีค่าการปลูกสร้างสวนป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการร่วงหล่นการอนุรักษ์คลองกำพวนความหลากหลายความหลากหลายชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพ คำสำคัญ: มวลชีวภาพโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์โครงสร้างของสังคมพืชเท้ายายม่อมป่าชายเลนป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนป่าชายหาดป่าดิบแล้งป่าเต็งรังป่าไม้มีค่าป่าสนธรรมชาติป่าสาธิตป่าสาธิตไม้มีค่า (Demonstration Forest)ผลประโยชน์ร่วมพันธุกรรมมวลชีวภาพวังน้ำเขียววัฏจักรคาร์บอนศักยภาพ, ฟื้นฟู, ไม้ไผ่เศรษฐกิจชุมชนสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงาสมการแอลโลเมตริกสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินสวนป่ายูคาลิปตัสสังคมพืชสัมปทานป่าไม้สารอาหารเสริมสร้างนิเวศเหตุการธรณีพิบัติภัยสึนามิเหมืองแร่ร้าง

  Interest

  การกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้, การปลูกสร้างสวนป่า

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)