Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  Expertise Cloud

  Abandoned shrimp pondantifungalbiomassCanal Ecosystemcarbon stockChemical compositionchilli pepperDry evergreen forestDynamic of seedlingInternational Mangrove Botanical Garden Rama IXLand useMangrove forestNo chemical reaction involvedParticipationPlant communityPlantingPredicting modelpyrolysis temperatureRanong provinceReforestationRegenerationRestorationSimple RapidthripsTsunami diastervegetation structureWater Onionwood materialwood vinegarกระตุ้นการงอกเมล็ดกล้วยไม้กลิ่นหอมการเก็บกักคาร์บอนการเก็บรักษาพันธุ์การขยายพันธุ์การจัดการป่าทดแทนการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management:SFM)การเจริญเติบโตของพืชการเจริญทดแทนแบบผสมผสานการชะล้างพังทลายของหน้าดินการใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการเติบโตการทดแทนแบบผสมผสานการปลูกการปลูกเลี้ยงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการฟื้นฟูการฟื้นฟูป่าการมีส่วนร่วมการยอมรับการยับยั้งเชื้อราการยับยั้งแมลงศัตรูพืชการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติเกษตรอินทรีย์คลองกำพวน (Klong kamphuan)ความงอกของเมล็ดความชื้นในเนื้อไม้ความหลากหลายความหลากหลายของพืชพรรณคาร์บอนคุณสมบัติดินโครงสร้างของสังคมพืชโครงสร้างป่าโครงสร้างสังคมพืชจังหวัดตราดจังหวัดระนองเชื้อจุลินทรีย์ฐานข้อมูลดิบแล้งตะวันออกเฉียงใต้ของไทยถ่านกัมมันต์ธนาคารพันธุ์พืชน้ำส้มควันไม้น้ำส้มไม้น้ำไหลบ่าหน้าดินนิเวศวิทยาป่าไม้ปรับปรุงพันธุ์เชิงเศรษฐกิจปริมาตรไม้ป่าชายเลนป่าชายเลน (Mangrove forest)ป่าชุมชนป่าดิบแล้งป่าทดแทนป่าสาธิตไม้มีค่า (Demonstration Forest)ป่าเสื่อมโทรมผู้สูงอายุพริกพฤกษเคมี, ยับยั้งเชื้อรา, ผลผลพลวัตของกล้าไม้พลวัตของกล้าไม้ (Dynamic of seedling)พลับพลึงธารพลับพลึงธาร ระบบนิเวศลำคลอง ระนอง การฟื้นฟู การจัดการพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจสวนป่าสวนยางพาราสัมปทานป่าไม้องค์ประกอบทางเคมี

  Interest

  วนวัฒนวิทยา, นิเวศวิทยาป่าไม้, วนเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Predicting antioxidant activity of wood vinegar using color and spectrophotometric parametersPetchpoung K., Soiklom S., Siri-anusornsak W., Khlangsap N., Tara A., Maneeboon T.2020MethodsX
  7
  7
  2Vegetation structure and carbon stock of restored mangrove on abandoned shrimp pond in the International Mangrove Botanical Garden Rama IX, ThailandWongprom J., Maneeanakekul S., Tara A., Chandaeng W., Duangnamon D., Rueangket A., Wechakit D., Wanthongchai P., Maknual C.2023Biodiversitas
  24(10),pp. 5820-5829
  0