Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  Expertise Cloud

  Plant communityRegenerationRestorationSimple RapidthripsTsunami diasterWater OnionWood vinegarการขยายพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการยอมรับการยับยั้งเชื้อราการยับยั้งแมลงศัตรูพืชการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติเกษตรอินทรีย์คลองกำพวน (Klong kamphuan)ความงอกของเมล็ดความชื้นในเนื้อไม้ความหลากหลายความหลากหลายของพืชพรรณคาร์บอนคุณสมบัติดินโครงสร้างของสังคมพืชโครงสร้างป่าโครงสร้างสังคมพืชจังหวัดตราดจังหวัดระนองเชื้อจุลินทรีย์ฐานข้อมูลดิบแล้งตะวันออกเฉียงใต้ของไทยถ่านกัมมันต์ธนาคารพันธุ์พืชน้ำส้มควันไม้น้ำส้มไม้น้ำไหลบ่าหน้าดินนิเวศวิทยาป่าไม้ปรับปรุงพันธุ์เชิงเศรษฐกิจปริมาตรไม้ป่าชายเลนป่าชายเลน (Mangrove forest)ป่าชุมชนป่าดิบแล้งป่าทดแทนป่าสาธิตไม้มีค่า (Demonstration Forest)ป่าเสื่อมโทรมผู้สูงอายุพริกพฤกษเคมี, ยับยั้งเชื้อรา, ผลผลพลวัตของกล้าไม้พลวัตของกล้าไม้ (Dynamic of seedling)พลับพลึงธารพลับพลึงธาร ระบบนิเวศลำคลอง ระนอง การฟื้นฟู การจัดการพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae)พืชสกุลเร่วพื้นที่ชายฝั่งระนอง (Ranong coastal area)พื้นที่ประสบภัยสึนามิภาคตะวันออก (Eastern)ภาคเหนือมวลชีวภาพเมล็ดไม้ป่าไม้เถาไม้ป่าไม้ผลไม้พะยูงไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยางพาราวนเกษตรระบบนิเวศลำคลองระบบสารสนเทศระยะปลูกระเหยรูปแบบวนเกษตรเร่วเร่ว (Reo)เร่วหอมฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราลักษณะชีพลักษณ์ลักษณะอุทกวิทยาวนเกษตรวนวัฒนวิทยาวนวัฒน์วิธีเศรษฐกิจสภาพปลอดเชื้อสภาวะการเก็บรักษาสวนป่าสวนยางพาราสัมปทานป่าไม้สารควบคุมการเจริญเติบโตสารต้านเชื้อแบคทีเรียสารต้านเซลล์มะเร็งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูตรอาหารแหล่งพันธุ์องค์ประกอบทางเคมีอัตราการใส่ปุ๋ยอาหารอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่ออุณหภูมิ

  Interest

  วนวัฒนวิทยา, นิเวศวิทยาป่าไม้

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Predicting antioxidant activity of wood vinegar using color and spectrophotometric parametersPetchpoung K., Soiklom S., Siri-anusornsak W., Khlangsap N., Tara A., Maneeboon T.2020MethodsX
  7
  4