Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ม.(เทคโนโลยีวนวัฒน์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  southern ThailandAcacia hybrid clonesAcacia mangiumASEAN countriesAstraeus odoratusAstraeus spp.biological resource basedBioprospectingdegraded landdipterocarpaceaeectomycorrhizaforest developmentforest restorationgrowthgrowth performanceHighly value-added productsleaf functional traitsMangrove Forestmine rehabilitationกล้าไม้การกักเก็บคาร์บอนการขยายพันธุ์การควบคุมสภาพแวดล้อมการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management:SFM)การตอบสนองการตัดขยายระยะการเติบโตการเติบโต (growth)การเติบโต, ผลผลิต, สมบัติดิน,การทดแทน (Succession)การทดสอบสายต้น (clonal test)การปฏิบัติที่ดีการปลูกการปลูกสร้างไม้มีค่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาป่าไม้การฟื้นฟูการฟื้นฟู (Restoration)การฟื้นฟูป่าไม้การฟื้นฟูเหมืองแร่ร้างการย่อยสลายการย่อยสลายซากพืชการร่วงหล่นการร่วงหล่นซากพืชการรวบรวมพันธุ์การหมุนเวียนสารอาหาร (Nutrientคลองกำพวนความหลากหลายชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพเชิงผลิตภัณฑ์ฐานทรัพยากรชีวภาพนกแอ่นกินรังแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านนกปริมาณสารอาหารป่าชายเลนป่าชายหาดป่าสาธิตไม้มีค่า (Demonstration Forest)ผลประโยชน์ร่วมพลวัตพลวัตของสังคมพืชพลวัตร (Dynamic)พันธุกรรมพื้นที่ประสบภัยพิบัติสึนามิพื้นที่สูงพื้นที่เสื่อมโทรมฟื้นฟูฟื้นฟู (restoration)มาตรฐานการปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีไม้กระถินเทพาไม้จันทน์หอมไม้ป่ายืนต้นไม้วงศ์ยางระบบติดตามตรวจสอบรังนกลักษณะทางสรีรวิทยาวงศ์ยางศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์กำแพงแสนสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงาสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา (Phangสมบัติดินสมบัติดิน (Soil Properties)สมบัติดิน (soil property)สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินสังคมพืชสังคมพืช (plant community)สารอาหารเสริมสร้างนิเวศเสียงนกหยีน้ำเห็ดเผาะเหตุการธรณีพิบัติภัยสึนามิเหมืองแร่ร้างเหมืองแร่ร้าง (abandoned mininเหมืองแร่ร้าง (Mine Spoils)เอคโตไมคอร์ไรซาเอคโนไมคอร์ไรซา

  Interest


  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)