Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ม.(เทคโนโลยีวนวัฒน์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2552
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

  Expertise Cloud

  southern ThailandAcacia hybrid clonesAcacia mangiumASEAN countriesAstraeus odoratusAstraeus spp.biological resource basedBioprospectingdegraded landdipterocarpaceaeectomycorrhizaforest developmentforest restorationgrowthgrowth performanceHighly value-added productsleaf functional traitsMangrove Forestmine rehabilitationmining areamining rehabilitationPlant Community DynamicsPlant resourcesroyal's initiativesS. roxburghiiS. siamensisseedlingShorea roxburghiisoil propertiestree compositionTsunami Diasterwater stressกระถินณรงค์ลูกผสมกระถินเทพากระถินลูกผสมกลัาไม้วงศ์ยางกล้าไม้การกักเก็บคาร์บอนการขยายพันธุ์การควบคุมสภาพแวดล้อมการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management:SFM)การตอบสนองการตัดขยายระยะการเติบโตการเติบโต (growth)การเติบโต, ผลผลิต, สมบัติดิน,การทดแทน (Succession)การทดสอบสายต้น (clonal test)การปฏิบัติที่ดีการปลูกการปลูกสร้างไม้มีค่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาป่าไม้การฟื้นฟูการฟื้นฟู (Restoration)การฟื้นฟูป่าไม้การฟื้นฟูเหมืองแร่ร้างการย่อยสลายการย่อยสลายซากพืชการร่วงหล่นการร่วงหล่นซากพืชการรวบรวมพันธุ์การหมุนเวียนสารอาหาร (Nutrientคลองกำพวนความหลากหลายชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพเชิงผลิตภัณฑ์ฐานทรัพยากรชีวภาพนกแอ่นกินรังแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านนกปริมาณสารอาหารป่าชายเลนป่าชายหาดป่าสาธิตไม้มีค่า (Demonstration Forest)ผลประโยชน์ร่วมพลวัตพลวัตของสังคมพืชพลวัตร (Dynamic)พะยอมพันธุกรรมพื้นที่ประสบภัยพิบัติสึนามิพื้นที่สูงพื้นที่เสื่อมโทรมฟื้นฟูฟื้นฟู (restoration)มาตรฐานการปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีไม้กระถินเทพาไม้จันทน์หอมวงศ์ยางสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงาสมบัติดินสมบัติดิน (Soil Properties)สมบัติดิน (soil property)สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินสังคมพืชเห็ดเผาะเหมืองแร่ร้างเอคโตไมคอร์ไรซา

  Interest

  ระบบวนวัฒน์ การฟื้นฟูป่า

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Soil properties and tree composition in a 27-year old Acacia mangium willd. plantation on abandoned mining area at phangnga forestry research stationWongprom J., Poolsiri R., Diloksumpun S., Ngernsaengsaruay C.2020Biotropia
   27(2),pp. 125-133
   0
   2Growth performance of dipterocarp species planted on abandoned mining area in southern ThailandWongprom J.2020Biotropia
   27(2),pp. 115-124
   0
   3A quick and convenient 1H quantitative NMR method for determination of bioactive pyranocoumarins from Clausena excavataSakarat N., Prapapongpan P., Prapapongpan P., Sae-Lim S., Saleepochn T., Kongkathip B., Kongkathip N., Yakhampom S., Wongprom J., Chuawong P.2021Phytochemistry Letters
   45,pp. 126-131
   0