Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • Ph.D. (Recreation, Park, and Tourism Sciences), Texas A&M University, USA, 2553

  Expertise Cloud

  Forest ReserveHuai Kha Khaeng Wildlife SanctuaryKhao Yai National ParkLARGE-SCALE FOREST DYNAMICS PLOTSLocal CommunityTHAI FORESTSTourismtourism developmentTourism modelการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวสัตว์ป่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริการการบริหารจัดการการปฏิบัติที่ดีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกการรับรู้ความแออัดการรับรู้ผลกระทบการวิเคราะห์ต้นทุนการสื่อความหมายธรรมชาติการสูญเสียดินการสูญเสียดิน (Soil loss)การอนุรักษ์บริเวณเขตกันกิจกรรมการท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว (Tourism activities)ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขีดความสามารถในการรองรับด้านกายภาพเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำเขาภูหลวงความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่าความคิดเห็นความดังเสียวความต้องการความเต็มใจจ่ายความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมความหลากหลายทางด้านหน้าที่ความหลากหลายทางนันทนาการคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำในลำห้วย (stream water quality)คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติโครงข่ายการท่องเที่ยวป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวงจังหวัดตราดชุมชนท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบต้นแบบการท่องเที่ยวต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตะกอน (Sedimentation)ตำบลไทยสามัคคี (Thai Samakki Subdistrict)ตำบลไทยสามัคคี (Thai-Samakki Subdistrict)ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียวท่องเที่ยวนกแอ่นกินรังนันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติบ้านนกประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ปลวกเลี้ยงราปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกแออัดป่าเขาภูหลวงป่าวังน้ำเขียวป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวงป่าสาธิตโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายผลกระทบผลกระทบการท่องเที่ยว (tourism impact)ผลกระทบต่อดิน (impact on soil)ผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า (impact on wildlife habitat)ผลกระทบต่อสังคมพืช (impact on vegetation community)ผลกระทบทางการท่องเที่ยวผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ (economic impact)ผลกระทบทางด้านสังคม (social impact)ผลกระทบทางนันทนาการผลตอบแทนผู้ประกอบกิจกรรมนันทนาการผู้มีส่วนร่วมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติพลวัตของป่าเขตร้อนพื้นฐานความรู้พื้นที่คุ้มครองพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (Dong Phayayen – Khao Yai World Heritage site)พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติพื้นที่ลุ่มน้ำมรดกทางธรรมชาติมรดกโลกมาตรฐานการปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีวังน้ำเขียวสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียวอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี

  Interest

  ผลกระทบทางนันทนาการ, การจัดการการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้มครอง

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ต.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา
  • พ.ย. 2557 - ก.ค. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารตึก 60 ปี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Environmental awareness of visitors to Erawan National Park, Kanchanaburi ProvinceLoakaewnoo T., Phumsathan S., Phongkhieo N.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(1),pp. 34-46
  1
  2Visitors’ perceptions of tourism impacts: Thai-Samakki Subdistrict, Wang Nam Keaw District, Nakorn Ratchasima ProvincePhota R., Phumsathan S., Pongpattananurak N.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(1),pp. 47-59
  0
  3Dynamics of Forage and Management Implications for Large Herbivore Habitat in Seasonally Dry Forest of Southeast AsiaChankhao A., Kraichak E., Phumsathan S., Pongpattananurak N.2022Forests
  13(9)
  0
  4Critical review of patterns, roles, and influences of social media in tourismChoonhawong W., Phumsathan S.2022Kasetsart Journal of Social Sciences
  43(4),pp. 1025-1034
  0
  5ASSESSMENT OF TOURISM DEVELOPMENT POTENTIAL BASED ON TOURISM COMPONENTS IN BUFFER ZONE OF HUAI KHA KHAENG WILDLIFE SANCTUARY, UTHAI THANI PROVINCEPhumsathan S., Panyo P., Pongpattananurak N., Udomwitid S.2022ABAC Journal
  42(4),pp. 115-134
  0