ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Abandoned MiningAcacia mangiumBiodiversityForest soil , Forest PlantationGrowingHighlandMansonia gageimining areaPhang-Nga Forestry Research Stationproductivitysite indicator speciessite qualitysoil propertiesTeak plantationtree compositionUtilizationกระถินเทพากระถินลูกผสมการกักเก็บคาร์บอนการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้การกักเก็บคาร์บอนภาคป่าไม้การขยายพันธุ์การจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management:SFM)การดำเนินโครงการ T-VERการตัดขยายระยะการเติบโตการเติบโต, ผลผลิต, สมบัติดิน,การปลูกการปลูกป่าการปลูกสร้างไม้มีค่าการปลูกสร้างสวนป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการฟื้นฟู (Restoration)การรวบรวมพันธุ์การหมุนเวียนสารอาหาร (Nutrientความหลากหลายชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพเชิงผลิตภัณฑ์ป่าชายเลนป่าเต็งรังป่าสาธิตไม้มีค่า (Demonstration Forest)ผลกระทบชุมชนผลประโยชน์ร่วมผลผลิตมวลชีวภาพพลวัตร (Dynamic)พื้นที่สูงฟื้นฟูฟื้นฟู (restoration)ไม้กระถินเทพาไม้จันทน์หอมไม้จันทร์หอมไม้ป่ายืนต้นไม้วงศ์ยางระบบวนวัฒน์ การฟื้นฟูป่า วนเกษตรวนศาสตร์ชุมชน วัฏจักรคาร์บอนศักยภาพศักยภาพ, ฟื้นฟู, ไม้ไผ่เศรษฐกิจชุมชนสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์กำแพงแสนสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงาสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา (Phangสมการแอลโลเมตริกสมบัติดิน (soil property)สวนป่าสวนป่ายูคาลิปตัสสังคมพืช (plant community)เสริมสร้างนิเวศเหมืองแร่ร้างเหมืองแร่ร้าง (abandoned minin

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)