ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Acacia mangiumCamera trapCamera trappingCasuarina equisetifoliaDipterocarp speciesDong Pha Yen-Khao Yai Forest ComplexDong Phayayen-Khao Yai Forest Complexgrowthgrowth performanceLitter decompositionLitterfallmining areaMining rehabilitationNutrient returnoccupancy covariatePhangnga Forestry Research StationScat analysissmall rodentsoil propertiesthinningtree compositionTropical foresttsunamiyieldกระถินเทพากระถินลูกผสมการขยายพันธุ์การคืนกลับของธาตุอาหารการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมการตัดขยายระยะการเติบโตการเติบโต, ผลผลิต, สมบัติดิน,การฟื้นฟู (Restoration)การรวบรวมพันธุ์การหมุนเวียนสารอาหาร (Nutrientความหลากหลายทางชีวภาพนิเวศวิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ป่าชายเลนผลกระทบชุมชนพลวัตร (Dynamic)ฟื้นฟูฟื้นฟู (restoration)ไม้กระถินเทพาไม้วงศ์ยางระบบวนวัฒน์ การฟื้นฟูป่า วนเกษตรวนวัฒนวิทยา การประเมินคาร์บอนไม้ยืนต้นวนศาสตร์ชุมชน ศักยภาพสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์กำแพงแสนสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงาสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา (Phangสมบัติดิน (soil property)สวนป่าสวนป่าไม้โตเร็วสังคมพืช (plant community)เหมืองแร่ร้างเหมืองแร่ร้าง (abandoned minin

Executives


Persons (ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. เจษฎา วงค์พรหม

jetsada.w@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-76461206


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)