ผลงานศูนย์วิจัยป่าไม้ ปี 2022

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยป่าไม้

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิจัยป่าไม้
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (3 คน)
ในศูนย์วิจัยป่าไม้ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยป่าไม้
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (3 คน)
ในศูนย์วิจัยป่าไม้ ปี 2022

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยป่าไม้
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (3 คน)
ในศูนย์วิจัยป่าไม้ ปี 2022

Year:

<< 2022202120202013 >>
Publish Year International Journal 4
2022 exMANANYA PLA-ARD, inนายนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exBENCHARONG SUNGKALAK, exANUTTARA NATHALANG, exWARISARA THOMAS, inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPAANWARIS PAANSRI, exYUWALAK CHANACHAI, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Population characteristics and habitat suitability of Khao Yai National Park, Thailand for Asian elephant and five ungulate species", BIODIVERSITAS, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 231-243
2022 inนายนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exMANANYA PLA-ARD, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, ex PAANWARIS PAANSRI, exYUWALUK CHANACHAI, exBUNYATIPORN KAEWDEE, exPHANITSUPHA PHENGTHONG, "Spatio-temporal analysis of dholes (Cuon alpinus) in Khao Yai National Park, Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 23, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 2668-2678
2022 inดร.เจษฎา วงค์พรหม, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exTansakul, S., exChandaeng, W., "LITTERFALL, LITTER DECOMPOSITION AND NUTRIENT RETURN OF REHABILITATED MINING AREAS AND NATURAL FOREST IN PHANGNGA FORESTRY RESEARCH STATION, SOUTHERN THAILAND", Biotropia, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, หน้า 74-85
2022 exDuriya Staporn, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา วงค์พรหม, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Drivers of Native Species Regeneration in the Process of Restoring a Dry Evergreen Forest from Exotic Tree Plantationsin Northeastern Thailand", forest, ปีที่ 13, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2022, หน้า 1321-1-20
Publish Year National Journal 1
2022 inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA. Yenemurwon Omule, inดร.พิชิต ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภศิษย์ ศรีอักขรินทร์, อาจารย์, exอ.ธันยพร บังใบ, inนางสาวละอองดาว เถาว์พิมาย, inดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application and Accuracy of the Free Image Analysis Software for Tree-ring Measurement Compared with the Standard Tree-ring Measuring System", Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 29-39

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยป่าไม้ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=04&SectionID=08]