Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
 • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
 • Dr.nat.techn.(Forest Soils), U.of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU),Vienna, ออสเตรีย, 2546

Expertise Cloud

BiodiversityBiomass ProductionCarbonnitrogenNorthern Thailandกระถินณรงค์การกักเก็บคาร์บอนการจัดการสวนป่าการดูดซับการตัดขยายระยะการปลูกสร้างสวนป่าการป่าไม้แม่นยำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการหลวงการฟื้นฟูการฟื้นฟู (Restoration)การย่อยสลายการย่อยสลายของซากพืชการย่อยสลายซากพืชการร่วงหล่นการร่วงหล่นซากพืชการสลายตัวของซากใบพืชค่าคงที่ของการย่อยสลาย (k)คาร์บอนคาร์บอนในดินคาร์บอนในมวลชีวภาพคุณสมบัติทางกายภาพของดินคุณสมบัติทางเคมีของดินเครือข่ายโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอุทัยธานีชีวมวลเชียงใหม่เชื้อเพลิงชีวมวลซากพืชซากพืชที่ร่วงหล่นเซนเซอร์ดอยอ่างขางดัชนีความชุ่มชื้นของดินดินป่าไม้ Forest Soil ดินเสื่อมโทรมเดนโดรมิเตอร์ตะเคียนทองตัดขยายระยะเทคโนโลยีบ่งชี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุไทยแลนด์ 4.0ธาตุอาหารพืชป่าน้ำท่าน้ำส้มควันไม้นิเวศวิทยาของไฟป่าไนโตรเจนประดู่ป่าปริมาณซากพืชที่ร่วงหล่นปริมาณธาตุอาหารปริมาณธาตุอาหารพืชปริมาณสารอาหารป่าดิบแล้งป่าผลัดใบป่าผสมผลัดใบป่าฟื้นฟูป่าสาธิตโปรแกรมประยุกต์ผลประโยชน์ร่วมผลผลิตมวลชีวภาพแผนที่นำทางแผนที่นำทางงานวิจัยพลวัตพลวัตร (Dynamic)พลังงานพลังงานชีวมวลพลังงานทดแทนพืชพืชอาหารพื้นที่ดินเสือมโทรมพื้นที่ดินเสื่อมโทรมพื้นที่สูงพื้นที่เสื่อมโทรมฟื้นฟู (restoration)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมวลชีวภาพมวลชีวภาพ การกักเก็บคาร์บอน สบู่ดำมวลชีวภาพเหนือดินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน สวนไผ่ Dendrocalamus Bambusaมเหสักข์และสักสยามินทรฺไม้ต่างถิ่นไม้โตเร็วไม้โตเร็วต่างถิ่นไม้โตเร็วสกุล Acaciaไม้พื้นเมืองไม้ยูคาลิปตัสไม้สักยูคาลิปตัสวนวัฒนวิทยาสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสมบัติของดินสมบัติดินสมบัติทางกายภาพของดินสมบัติทางเคมีของดินสายต้น

Interest

ดินป่าไม้ Forest Soil , ธาตุอาหารพืชป่า, การปลูกสร้างสวนป่า, วนวัฒนวิทยา

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 39 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


แสดงความคิดเห็น

(0)