Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
 • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
 • Dr.nat.techn.(Forest Soils), U. of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Vienna, ออสเตรีย, 2546

Expertise Cloud

BiodiversityBiomass Productionblue carbonCarbonnitrogenNorthern Thailandsoil propertiesกระถินณรงค์การกักเก็บคาร์บอนการตัดขยายระยะการปลูกสร้างสวนป่าการย่อยสลายซากพืชค่าคงที่ของการย่อยสลาย (k)จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ดินเสื่อมโทรมปริมาณซากพืชที่ร่วงหล่นปริมาณธาตุอาหารปริมาณธาตุอาหารพืชปริมาณสารอาหารปริมาตรไม้ป่าดิบแล้งป่าผลัดใบป่าผสมผลัดใบป่าฟื้นฟูป่าสาธิตโปรแกรมประยุกต์ผลประโยชน์ร่วมผลผลิตมวลชีวภาพผลผลิตไม้แผนที่นำทางแผนที่นำทางงานวิจัยพลวัตพลวัตร (Dynamic)พลังงานพลังงานชีวมวลพลังงานทดแทนพืชพืชอาหารพื้นที่ดินเสือมโทรมพื้นที่ดินเสื่อมโทรมพื้นที่สูงพื้นที่เสื่อมโทรมฟื้นฟู (restoration)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมวลชีวภาพมวลชีวภาพ การกักเก็บคาร์บอน สบู่ดำมวลชีวภาพเหนือดินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน สวนไผ่ Dendrocalamus Bambusaมเหสักข์และสักสยามินทรฺมูลค่าของนิเวศบริการมูลค่าตลาดมูลค่าทางนิเวศบริการไม้ต่างถิ่นไม้โตเร็วไม้โตเร็วต่างถิ่นไม้โตเร็วสกุล Acaciaไม้พื้นเมืองไม้มีค่าทางเศรษฐกิจไม้ยูคาลิปตัสไม้เศรษฐกิจไม้สักไม้อะเคเซียลูกผสมยางนายางพารายูคาลิปตัสระดับความสูงจากน้ำทะเลระบบรากระบบวนเกษตรระยะปลูกราคาตลาดวนวัฒนวิทยาสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสมบัติของดินสมบัติดินสมบัติทางกายภาพของดินสมบัติทางเคมีของดินสระแก้วสวนป่าทองผาภูมิสวนป่าพลังงานสวนป่าไม้ต่างถิ่นสวนไผ่สะเดาสะเดาเทียมสังคมพืช (plant community)สัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนสัมปทานป่าไม้สายต้นสายต้นยูคาลิปตัสสารอาหารสารอาหารพืชแสมขาวหลักประกันทางธุรกิจเหมืองแร่ร้างเหมืองแร่ร้าง (abandoned mininอะเคเซียลูกผสมอัตราการดูดซับอ่างขางอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

Interest

ดินป่าไม้ Forest Soil , ธาตุอาหารพืชป่า, การปลูกสร้างสวนป่า, วนวัฒนวิทยา

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Species diversity and litter dynamics in secondary mixed deciduous forest, Thung Salaeng Lung National Park, Northern, ThailandPodong C., Poolsiri R., Katzensteiner K., Pengthamkeerati P., Thongdeenok P.2013Folia Forestalia Polonica, Series A
55(4),pp. 196-204
5
2Effect of gases and particulate matter from electricity generation process on the radial growth of teak plantations surrounding Mae Moh power plant, Lampang provinceSangram N., Duangsathaporn K., Poolsiri R.2016Agriculture and Natural Resources
50(2),pp. 114-119
5
3The role of predictive model data in designing mangrove forest carbon programsBukoski J.J., Elwin A., Mackenzie R.A., Sharma S., Sharma S., Purbopuspito J., Kopania B., Apwong M., Poolsiri R., Potts M.D.2020Environmental Research Letters
15(8)
4
4Soil properties and tree composition in a 27-year old Acacia mangium willd. plantation on abandoned mining area at phangnga forestry research stationWongprom J., Poolsiri R., Diloksumpun S., Ngernsaengsaruay C.2020Biotropia
27(2),pp. 125-133
0
5Soil properties below exotic tree plantations at the saithong silvicultural research station in prachuap Khiri Khan Province, ThailandUrairak K., Poolsiri R., Kaitpraneet S.2020Biotropia
27(2),pp. 171-178
0