Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • Dr.nat.techn.(Forest Soils), U. of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Vienna, ออสเตรีย, 2546

  Expertise Cloud

  Above ground biomassAcacia auriculiformisAcacia mangiumAgricultural Stationallometric equationArgroforestryBamboo PlantationBambusa oldhamiiBambusa tuldaBiodiversitybiomass allocationBiomass Productionblue carbonCarboncarbon accountingCarbon capturecarbon offsetsChiang Mai ProvinceClimate changeclimate change mitigationCo-benefitscultivation landDegraded landDendrocalamus brandisiiDendrocalamus latiflorusDendrometerdistributionDNDC modelEcosystemsenvironmental factorsEucalypti urophyllaEucalyptus urophyllaevergreen forestexotic tree plantationFast growing treeFly AshForest plantation managementforest rehabilitationforest structureForestryfunctional roleGasesGases Growth Mae Moh power plant Particulate matter TeakGISGrowthHighland Royal ProjectHimalayan YewHopea odorataHuai Lam Kradon subwatershedInternet of thingsInternet of Things (loT)Land suitabilityLand useland use changelimestone minelitterLitter decompositionLitterfallMae Moh power plantmicroclimatemining areaMining rehabilitationN2-fixationnative speciesnatural successionnet primary productionNitrogennitrogen fixationnon-native bamboonon-native speciesnorthern Thailandsoil propertiesTropical forestกระถินณรงค์กระถินเทพากระถินลูกผสมการกักเก็บคาร์บอนการตัดขยายระยะการปลูกสร้างสวนป่าการย่อยสลายซากพืชค่าคงที่ของการย่อยสลาย (k)จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ดินเสื่อมโทรมปริมาณซากพืชที่ร่วงหล่นปริมาณสารอาหารพลังงานมวลชีวภาพเหนือดินไม้ต่างถิ่นไม้โตเร็วไม้โตเร็วต่างถิ่นไม้สักยูคาลิปตัสวนวัฒนวิทยาสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสมบัติของดินสมบัติดินสมบัติทางกายภาพของดินสมบัติทางเคมีของดินสายต้น

  Interest

  ดินป่าไม้ Forest Soil , ธาตุอาหารพืชป่า, การปลูกสร้างสวนป่า, วนวัฒนวิทยา

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2563 - มี.ค. 2567 หัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
  • พ.ค. 2561 - มี.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
  • เม.ย. 2557 - มี.ค. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
  • เม.ย. 2555 - มี.ค. 2557 รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะวนศาสตร์
  • เม.ย. 2553 - มี.ค. 2555 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวนศาสตร์
  • ม.ค. 2551 - มี.ค. 2553 รองหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The role of predictive model data in designing mangrove forest carbon programsBukoski J.J., Elwin A., Mackenzie R.A., Sharma S., Sharma S., Purbopuspito J., Kopania B., Apwong M., Poolsiri R., Potts M.D.2020Environmental Research Letters
  15(8)
  12
  2Species diversity and litter dynamics in secondary mixed deciduous forest, Thung Salaeng Lung National Park, Northern, ThailandPodong C., Poolsiri R., Katzensteiner K., Pengthamkeerati P., Thongdeenok P.2013Folia Forestalia Polonica, Series A
  55(4),pp. 196-204
  8
  3Effect of gases and particulate matter from electricity generation process on the radial growth of teak plantations surrounding Mae Moh power plant, Lampang provinceSangram N., Duangsathaporn K., Poolsiri R.2016Agriculture and Natural Resources
  50(2),pp. 114-119
  5
  4Soil properties and tree composition in a 27-year old Acacia mangium willd. plantation on abandoned mining area at phangnga forestry research stationWongprom J., Poolsiri R., Diloksumpun S., Ngernsaengsaruay C.2020Biotropia
  27(2),pp. 125-133
  5
  5LITTERFALL, LITTER DECOMPOSITION AND NUTRIENT RETURN OF REHABILITATED MINING AREAS AND NATURAL FOREST IN PHANGNGA FORESTRY RESEARCH STATION, SOUTHERN THAILANDWongprom J., Poolsiri R., DilokSumpun S., Ngernsaengsaruay C., Tansakul S., Chandaeng W.2022Biotropia
  29(1),pp. 74-85
  2
  6Aboveground Biomass Productivity and Nutrient Use Dynamics of Clumping Tropical Bamboos in Northern ThailandChantarat P., Poolsiri R., Wannalangka I., Kaitpraneet S., Puangchit L., Jenke M.2023Forests
  14(7)
  1
  7Soil properties below exotic tree plantations at the saithong silvicultural research station in prachuap Khiri Khan Province, ThailandUrairak K., Poolsiri R., Kaitpraneet S.2020Biotropia
  27(2),pp. 171-178
  1
  8Diversity and Succession of Perennial Trees in the Rehabilitation Areas of a Limestone Mine, Saraburi Province, ThailandSuanpaga W., Majan R., Teejuntuk S., Poolsiri R.2023International Journal of Environmental Science and Development
  14(5),pp. 322-328
  0
  9Effects of Tree Functional Traits on Soil Respiration in Tropical Forest PlantationsOntong N., Poolsiri R., Diloksumpun S., Staporn D., Jenke M.2023Forests
  14(4)
  0