Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • Dr.nat.techn.(Forest Soils), U. of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Vienna, ออสเตรีย, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 1 1 0 0
  2019 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประเมินมวลชีวภาพของไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การประมาณมวลชีวภาพและการสะสมคาร์บอนในป่าดิบแล้งที่ผ่านการทำสัมปทานป่าไม้เวลา 20 ปี จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลกระทบของความถี่ของการเผาต่อสมบัติของดินและการหมุนเวียนของสารอาหารในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ผลกระทบของความถี่ของการเผาต่อสมบัติของดินและการหมุนเวียนของสารอาหารในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ความสมดุลของธาตุอาหารในระบบการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่ออุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน และการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชในสวนป่าไม้พื้นเมืองที่ปลูกแบบชนิดเดียวและปลูกแบบผสม ณ สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ความสมดุลของธาตุอาหารในระบบการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่ออุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน และการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชในสวนป่าไม้พื้นเมืองที่ปลูกแบบชนิดเดียวและปลูกแบบผสม ณ สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 7 5 0 0
  2020 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประเมินมวลชีวภาพของไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ผลประโยชน์ร่วมทางด้านสิ่งแวดล้อมของการปลูกป่าบนพื้นที่สูงเพื่อการกักเก็บคาร์บอน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 4 2 0 0
  2015 พลวัตของสมบัติดินภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ในสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืช และอัตราการย่อยสลายในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 พลวัตรของสังคมพืช สมบัติดิน และการหมุนเวียนของสารอาหาร ภายหลังการฟื้นฟูในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 พลวัตรของสังคมพืชภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ในสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ผลกระทบของความถี่ของการเผาต่อสมบัติของดินและการหมุนเวียนของสารอาหารในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาป่าสาธิตวังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
  2014 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 ความสมดุลของธาตุอาหารในระบบการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่ออุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน และการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชในสวนป่าไม้พื้นเมืองที่ปลูกแบบชนิดเดียวและปลูกแบบผสม ณ สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 26 Project 8 15 0 0
  2020 การประเมินผลผลิตไม้เศรษฐกิจบางชนิดเพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินมูลค่าไม้เศรษฐกิจบางชนิดเพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจ หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาระบบ RFID ในการจัดการสวนป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
  2016 วนวัฒนวิทยาและการจัดการพื้นที่ปลูกสัก ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 ผลการปลูกป่าบนพื้นที่สูงต่อการเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดินและสมบัติของดิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2016 การกักเก็บคาร์บอนของการปลูกป่าบนพื้นที่สูง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2016 Research of Fly Ash Soil Conditioner ผู้ร่วมวิจัย Sumitomo Forestry Co., Ltd. 0 0 0 0
  2015 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการปลูกไม้โตเร็วกับพืชอาหารในระบบวนเกษตรในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 การเติบโตผลผลิตมวลชีวภาพ และสมบัติของดินในสวนไผ่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2 1 0 0
  2015 การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2015 การศึกษาระบบการปลูกและการจัดการไม้โตเร็วในการผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลบนที่ดินเสื่อมโทรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2014 โครงการการศึกษาสถานภาพ (Positioning) และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ่มประเทศ ACMECS (ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 2 0 0
  2013 โครงการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ดินเสื่อมโทรมในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2011 ผลของการตัดขยายระยะต่อสมบัติของดินและการกระจายของไม้พื้นล่างในสวนป่าไม้ต่างถิ่น ณ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
  2011 การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2010 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 0 1 0 0
  2009 ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและผลผลิตสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่น ณ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2008 ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและผลผลิตสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่น ณ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2007 ผลของการตัดขยายระยะต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่น ณ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2006 ปริมาณธาตุอาหารและมวลชีวภาพส่วนที่อยู่เหนือ-ใต้พื้นดินของสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่นบางชนิด ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2006 ผลกระทบของการปลูกไม้โตเร็วต่อคุณสมบัติของดิน การหมุนเวียนธาตุอาหารพืช และการกระจายของราก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2005 การหมุนเวียนของธาตุอาหารและการย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่น ณ ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2005 ผลของน้ำส้มควันไม้ต่อความเป็นกรดเป็นด่างของดินและการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2004 การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่มโทรมและเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพืด จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย The ASEAN-Korea Environmental Cooperation Project 0 1 0 0
  2003 ผลของการปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่นต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน ณ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
  1998 วนเกษตรของปอสา ผู้ร่วมวิจัย JICA 0 0 0 0