Search Result of "Co-benefits"

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A Review of the Impact of Climate Change on Food Security and Co-Benefits of Adaptation and Mitigation Options in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Witsanu Attavanich, Associate Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

Support to the Development and Implementation of the Thai climate Change Policy (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Deutsche Gesellschaft fiir internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

Researcher

ดร. ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่า (Wildlife Ecology and Management), การฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า (Wildlife Rehabilitation), การประเมินผลกระทบจากการทำไม้ (Logging Impact Assessment)

Resume

Img

Researcher

ดร. นรินธร จำวงษ์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Forest soil , Forest Plantation, การกักเก็บคาร์บอนภาคป่าไม้, การดำเนินโครงการ T-VER

Resume

Img

Researcher

ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า , สรีรวิทยาไม้ยืนต้น , การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ดินป่าไม้ Forest Soil , ธาตุอาหารพืชป่า, การปลูกสร้างสวนป่า, วนวัฒนวิทยา

Resume