Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  Aboveground biomassAcaciaAxillary BudbiodieselBiomass energyDegraded landdegraded soilEnergy plantationEucalyptusfast growing treeFast growing tree speciesFast-Growing Treefuel propertiesHerbhydraulic pressLeucaena leucocephalaPongamia oilPongamia pinnata (L.)screw pressTea treeTiger orchidtissue cultureTissue culture techniquesTotal phenolic compoundVitrificationwood chipกระดาษทำด้วยมือกลุ่มประเทศ ACMECSกลูโคแมนแนนการขยายพันธุ์การคลอดการคัดเลือกการโคลนนิ่งการจับคู่ธุรกิจการแช่แข็งการใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม การบริหารจัดการการปลูกการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารการพัฒนาการย่อยสลายการย้ายฝากตัวอ่อนการวิเคราะห์ทางกายภาพการวิเคราะห์ทางเคมีการสกัด (Extraction)การอนุรักษ์ดินและน้ำแก๊สซิฟิเคชั่นขี้เถ้าเขตเศรษฐกิจพิเศษความเป็นไปได้ความเหมาะสมของที่ดินคอมพอสิตเครือข่ายเครือข่ายชุมชนเครื่องขูดใบสับปะรดเครื่องระเบิดไอน้ำเครื่องสำอางโคโครงการภูฟ้า โครงการภูฟ้าพัฒนาฯไคโตแซนจังหวัดน่านจังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุบลราชธานีชาอู่หลงเชื้อเพลิงชีวมวลเชื้อเพลิงทอร์รีไฟด์เชื้อเพลิงอัดเม็ดฐานข้อมูลปอสาปาล์มน้ำมันปุ๋ยอินทรีย์เคมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอผลึกนาโนเซลลูโลสผักข้าวแผนที่นำทางแผ่นไม่ทักทอไผ่พริกหวานพลังงานพลังงานชีวมวลพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน เอธานอลพลังงานไฟฟ้าพัฒนาพัฒนาชนบทพืชพื้นที่เสื่อมโทรมไฟฟ้าภาคเหนือภูฟ้ามะเขือเทศไม้โตเร็วระบบวนเกษตรระเบิดด้วยไอน้ำโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงไฟฟ้าชุมชนเส้นใยไผ่อุตสาหกรรม

  Interest


  Administrative Profile

  • ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่าย (ผู้รักษาการแทน) ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ก.พ. 2563 - ม.ค. 2567 หัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ
  • ก.พ. 2561 - ม.ค. 2563 หัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ
  • ธ.ค. 2555 - ก.ค. 2556 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ(ผู้ปฏิบัติหน้าที่) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 35 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 7 เรื่อง (Unknown 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (167)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Bamboo biomass yield and feedstock characteristics of energy plantations in ThailandDarabant A., Darabant A., Haruthaithanasan M., Atkla W., Phudphong T., Thanavat E., Haruthaithanasan K.2014Energy Procedia
  59,pp. 134-141
  38
  2Evaluation of four Melaleuca species for wood and non-wood production in ThailandTanavat E., Haruthaithanasan K., Phudphong T., Sukpiboon P., Badan P., Tongkok P., Pinyopusarerk K., Doran J.2022Agriculture and Natural Resources
  56(5),pp. 1029-1040
  0