Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  biodieseldegraded soilfast growing treeHerbhydraulic pressLeucaena leucocephalaPongamia oilPongamia pinnata (L.)screw pressการบริหารจัดการการปลูกการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารการพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำคอมพอสิตเครือข่ายเครือข่ายชุมชนเครื่องขูดใบสับปะรดเครื่องสำอางโคโครงการภูฟ้า โครงการภูฟ้าพัฒนาฯไคโตแซนจังหวัดน่านจังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุบลราชธานีชาอู่หลงชิ้นไม้สับทอร์ริไฟด์ชีวมวลชีวมวล ไม้โตเร็วสกุล Acaciaชีวมวล ไม้โตเร็วสกุล Acaciaชีวมวลจากการเกษตรชุมชนเชื้อเพลิงชีวมวลเชื้อเพลิงทอร์รีไฟด์เชื้อเพลิงอัดเม็ดฐานข้อมูลดินดุลยภาพการผลิตต้นแบบเตาเผาถ่านถ่านอัดแท่งเถ้าชีวมวลทีทรีเทคนิคNIRเทคโนโลยีชีวมวลเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชน้ำมันหอมระเหยแบบยั่งยืนใบสับปะรดไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปอสาปาล์มน้ำมันปุ๋ยอินทรีย์เคมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอผลึกนาโนเซลลูโลสผักข้าวแผนที่นำทางแผ่นไม่ทักทอพริกหวานพลังงานพลังงานชีวมวลพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน เอธานอลพลังงานไฟฟ้าพัฒนาพัฒนาชนบทพืชพื้นที่เสื่อมโทรมไฟฟ้าภาคเหนือภูฟ้ามะเขือเทศไม้โตเร็วไม้โตเร็ว:พลังงานไม้โตเร็วสกุล Acaciaระบบวนเกษตรระเบิดด้วยไอน้ำระเบิดไอน้ำโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้วัสดุดูซับเสียงวัสดุเหลือใช้ภาคเกษตรศักยภาพการผลิตสถานภาพสถานีผลิตพลังงานสีเขียวสวนป่าพลังงานสวนป่าไม้โตเร็วสารสกัดสิ่งทอเทคนิคสิ่งแวดล้อมเส้นใยไผ่อุตสาหกรรม

  Interest


  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
   • ทุนนอก 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 35 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation


   แสดงความคิดเห็น

   (0)