ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว
LAB28
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว

LAB28

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

Email: aapuls@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600-3 ต่อ 402

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางมะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

Email: aapmwt@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600 ต่อ 130

นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์

Email: aapksh@ku.ac.th

 

นายยุทธนา บรรจง

Email: aapynb@ku.ac.th

Phone Number: 029428600-3 ต่อ101

รุ่งฤดี พรสกุลเลิศชัย

 

 

แค็ทธรียา ระดาเสริฐ

 

 

ฤกษ์พงษ์ โคตรมา

 

 

ปณิดา อู่ไทย

 

 

มานะ หนูแก้ว

 

 

ปวีณา บาดาล

 

 

วศิน ตันตระกูล

 

 

ชนิดาภา ธนะศรีรางกูร

 

 

ธนาภา เทพชาตรี

 

 

เทพา ผุดผ่อง

 

 

พลอยไพลิน นิลทสุข

 

 

เบญจมาภรณ์ พุฒแป้น

 

 

นาถนรี ศรีสิทธิชูชาติ

 

 

พัชญา ศรีเสมอ

 

 

ณิชนันท์ ประสพ