สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

45

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

1acid hydrolysisactivated carbonAnthocyaninantimicrobial activityantioxidantantioxidant activityBiodieselbiomasscassavacassava pulpCassava starchcellulosechitosanclassificationcompositeCosmeticcottonDyeingEssential oilethanolEucalyptus camaldulensisExtractionfast growing treefermentationfree radical scavengingfungiGlucomannanGlycerolHandmade paperherbHevea brasiliensisLovastatinMangosteenMECHANICAL PROPERTIESnatural rubbernear infrared spectroscopyNear-infraredNear-Infrared SpectroscopyNIRNIRSOptimizationOrangePACKAGINGPalm OilPAPERpineapple leaf fiberPLSpretreatmentpurificationqualityResponse surface methodologyRice strawRice straw paperSilkstarchsteam explosionsugarcane bagassetissue cultureกระดาษกระดาษฟางข้าวกระดาษหัตถกรรมการขยายพันธุ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเครื่องสำอางชานอ้อยชีวมวลเชื้อเพลิงชีวมวลเซลลูโลสนาโนเซลลูโลสน้ำมันหอมระเหยเนียร์อินฟราเรดเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีบรรจุภัณฑ์ใบสับปะรดปาล์มน้ำมันแป้งมันสำปะหลังโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพฝ้ายพลังงานพลังงานทดแทนฟางข้าวมันสำปะหลังไม้โตเร็วยางพารารำข้าวฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสมุนไพรสารโลวาสตาตินสารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเส้นใยเส้นใยสับปะรดไหมอีรี่อุตสาหกรรม

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 105 คน (ศาสตราจารย์ 3 คน, รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 11 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 16 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 8 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, นักวิจัย 49 คน, พนักงานห้องทดลอง 1 คน, นักวิชาการพัสดุ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 15 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,264.10 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 106 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 25.84 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 289 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 176 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 33 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 226 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 426 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 326 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 33 โครงการ, ผู้ประสานงาน 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 331 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 404 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 302 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 34 โครงการ, ผู้ประสานงาน 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 271 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1124 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 440 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 684 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 40 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 31 เรื่อง, สิทธิบัตร 9 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 404 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 348 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 37 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 18 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 166 รางวัล (เกียรติบัตร 36 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 64 รางวัล, ประชุมวิชาการ 66 รางวัล)