สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

1acid hydrolysisanthocyaninantimicrobial activityantioxidantantioxidant activitybiodieselbiomasscassavacassava pulpCassava starchcellulosechitosancompositeCosmeticcottonDyeingEssential oilethanolEucalyptus camaldulensisextractionFast growing treefree radical scavengingGlucomannanGlycerolHandmade paperherbHevea brasiliensisLovastatinmangosteenMechanical propertiesnatural rubberNear Infrared SpectroscopyNear-Infrared SpectroscopyNIRNIRSoptimizationOrangePACKAGINGPalm OilPAPERPlspurificationqualityResponse surface methodologyrice strawsilkstarchsteam explosionsugarcanesugarcane bagassetanninกระดาษกระดาษฟางข้าวกระดาษหัตถกรรมการขยายพันธุ์การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเครื่องสำอางชานอ้อยชีวมวลเชื้อเพลิงชีวมวลเซลลูโลสทะลายปาล์มน้ำมันนาโนเซลลูโลสน้ำมันหอมระเหยเนียร์อินฟราเรดเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีบรรจุภัณฑ์ใบสับปะรดประเมินผลปาล์มน้ำมันแป้งมันสำปะหลังโปรตีนโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพฝ้ายพลังงานพลังงานทดแทนฟางข้าวมะม่วงมันสำปะหลังไม้โตเร็วยางพารารำข้าวฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสมบัติเชิงกลสมบัติทางกายภาพสมุนไพรสารโลวาสตาตินสารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเส้นใยเส้นใยสับปะรดไหมอีรี่อุตสาหกรรม

Executives

ผู้อำนวยการ

ดร. มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

E-Mail: aapmwt@ku.ac.th

Tel.: 02-9428600 ต่อ 130

เลขานุการคณะ

นาย ธนกิจ เฮียงโฮม

E-Mail: aaptkh@ku.ac.th

Tel.: 029428600Resource

นักวิจัยทั้งหมด 53 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 4 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 5 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิจัย 35 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 15 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,264.10 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 106 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 25.84 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 252 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 158 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 29 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 189 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 367 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 284 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 26 โครงการ, ผู้ประสานงาน 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 289 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 380 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 289 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 30 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 262 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 970 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 344 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 626 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 38 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 29 เรื่อง, สิทธิบัตร 9 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 397 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 347 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 31 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 18 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 160 รางวัล (เกียรติบัตร 35 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 60 รางวัล, ประชุมวิชาการ 65 รางวัล)