Search Result of "Cosmetic"

About 156 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากใบเสม็ดขาว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายทศพล อุมะมานิต

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากยีสต์แดง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563

Img
Img
Img
Img

ที่มา:International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC)

หัวเรื่อง:การกักเก็บสารสกัดมะขามป้อมในไลโบโซมด้วยเครื่องไมโครฟลูอิกไดเซอชั่น

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าน้ำกาวไหมไทยเหลือทิ้งให้เป็นวัตถุดิบเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางชั้นสูง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.เนตรดาว มุสิกมาศ

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678