Search Result of "Cosmetic"

About 130 results
Img
Img
Img

ที่มา:International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC)

หัวเรื่อง:การกักเก็บสารสกัดมะขามป้อมในไลโบโซมด้วยเครื่องไมโครฟลูอิกไดเซอชั่น

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาเครื่องสำอางของประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้สารสกัดจากรำข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบอิมัลชั่น (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนัยนา รัตนพิบูลย์

แหล่งทุน:ภาคเอกชน/กลุ่มผู้ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ อ.เมือง จ.กระบี่

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าน้ำกาวไหมไทยเหลือทิ้งให้เป็นวัตถุดิบเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางชั้นสูง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.เนตรดาว มุสิกมาศ

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
1234567