ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

acid hydrolysisantimicrobial activityantioxidantantioxidant activityBiodegradablebiodieselbiomasscassavaCassava starchCellulosecellulose fiberChemical compositionChitosancoir fibercompositecompositescottonCrude glycerolDyeingEri silkEssential oilEucalyptus camaldulensisExtractionfast growing treeGlucomannanGlycerolHandmade paperHevea brasiliensisLatexLovastatinMECHANICAL PROPERTIESmechanical propertynatural rubberOil palm trunk fiberPACKAGINGPAPERphysical propertiesPLApolyethylene compositeRice strawRice straw paperSilksteam explosionsugarcane bagassetanninกระดาษกระดาษพิเศษกระดาษฟางข้าวกระดาษหัตถกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไคโตซานชานอ้อยชีวมวลเชื้อเพลิงชีวมวลเซลลูโลสนาโนเซลลูโลสน้ำมันหอมระเหยบรรจุภัณฑ์ใบสับปะรดปาล์มน้ำมันแป้งมันสำปะหลังผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพฝ้ายพลังงานพลังงานชีวมวลพลังงานทดแทนฟางข้าวไม้โตเร็วยางพาราระเบิดด้วยไอน้ำฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันเศษเหลือทิ้งสมบัติเชิงกลสมบัติเชิงกลของกระดาษสมบัติทางกายภาพสมุนไพรสารควบคุมความหนืดสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านออกซิเดชันสารประกอบฟีนอลิกสารโลวาสตาตินสารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสิ่งทอเส้นใยเส้นใยธรรมชาติเส้นใยไผ่เส้นใยลำต้นปาล์มเส้นใยสับปะรดเส้นใยไหมอีรี่เสม็ดขาวไหมไหมอีรี่เอทานอลเอทิลีนไฮโดรเจลไฮโดรเจล (hydrogel)

Executives


Persons (ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)

Avata

ดร. พรพรรณ สิระมนต์, นักวิจัย

E-Mail: aappps@ku.ac.th Tel.0-2942-8600 ต่อ 402

Avata

นาย ยุทธนา บรรจง, นักวิจัย

E-Mail: aapynb@ku.ac.th Tel.029428600-3 ต่อ101


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 29 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 3 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 4 คน, นักวิจัย 19 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.12 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 163 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 94 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 123 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 232 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 157 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 182 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 208 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 131 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 149 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 466 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 148 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 318 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 19 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 18 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 148 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 124 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 90 รางวัล (เกียรติบัตร 17 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 44 รางวัล, ประชุมวิชาการ 29 รางวัล)