สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
179 294 128.624 566.834
473 695.458
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 0 0 0 52 ---
52 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
5 0.00 6 3.122

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
133 24 166 154 0 21 0 0 0 0 44 1 3
542 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว-นางสาวอุดมลักษณ์สุขอัตตะ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว-นางสาวอุดมลักษณ์สุขอัตตะ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ-นางสาวอุดมลักษณ์สุขอัตตะ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพ-นางสาวอุดมลักษณ์สุขอัตตะ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ-นางสาวอุดมลักษณ์สุขอัตตะ

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าวเครื่องอัดรีดชนิด Twin Screw1,999,465.00
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพเครื่องPolary meter349,890.00
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพเครื่องกลั่นน้ำแบบต่างๆ100,000.00
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพเครื่องคอลัมภ์แยกสาร149,800.00
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพเครื่องวัดความหนาแน่น278,200.00
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอตู้อบแห้งแบบไฟฟ้าหลายชั้น245,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
Email: aapuls@ku.ac.th
โทร. 02-9428600-3 ต่อ 402
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว (LAB26)
Member: 3 (Int: 2 Nisit: 1 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ (LAB27)
Member: 6 (Int: 5 Nisit: 1 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว (LAB28)
Member: 14 (Int: 4 Nisit: 10 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ (LAB29)
Member: 6 (Int: 4 Nisit: 2 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพ (LAB30)
Member: 3 (Int: 2 Nisit: 1 Ext: 0)

Member Performance

นาง อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.800
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.100
- Co-
0.100
- Ads.
0.100
+ Ext. Project
0.500
- Leader
0.500
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง สาริมา สุนทรารชุน, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
0
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.607
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.607
- Leader
0.000
- Co-
6.607
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
18
- Leader
9
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.820
+ Univ. Project
5.800
- Leader
2.900
- Co-
2.900
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.020
- Leader
0.325
- Co-
1.695
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง สุชาดา อุชชิน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
46
+ Univ. Project
34
- Leader
14
- Co-
13
- Ads.
7
+ Ext. Project
12
- Leader
4
- Co-
7
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
35.040
+ Univ. Project
8.150
- Leader
3.630
- Co-
3.430
- Ads.
1.090
+ Ext. Project
26.890
- Leader
1.655
- Co-
23.245
- Ads.
1.991
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วุฒินันท์ คงทัด, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
92
+ Univ. Project
51
- Leader
26
- Co-
23
- Ads.
2
+ Ext. Project
41
- Leader
20
- Co-
21
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
66.319
+ Univ. Project
8.001
- Leader
3.979
- Co-
3.662
- Ads.
0.360
+ Ext. Project
58.318
- Leader
25.094
- Co-
33.224
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
96
+ Univ. Project
30
- Leader
15
- Co-
14
- Ads.
1
+ Ext. Project
66
- Leader
29
- Co-
36
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
238.470
+ Univ. Project
18.628
- Leader
16.689
- Co-
1.689
- Ads.
0.250
+ Ext. Project
219.842
- Leader
161.737
- Co-
57.580
- Ads.
0.525
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ปรียานุช สีโชละ, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
3
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
16.383
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
16.383
- Leader
1.931
- Co-
14.452
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ผุสดี สุขพิบูลย์, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.149
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.149
- Leader
0.000
- Co-
8.149
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ทศพล อุมะมานิต, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.400
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.400
- Leader
0.000
- Co-
0.400
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว จิรชยา บุญญฤทธิ์, -
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.826
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.826
- Leader
0.000
- Co-
10.826
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ทักษิณ ฤกษ์สำราญ, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย เอกพงษ์ ธนะวัติ, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
23
- Leader
0
- Co-
23
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
76.239
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
76.239
- Leader
0.000
- Co-
76.239
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นัฏพร ขนุนก้อน, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
21
- Leader
6
- Co-
15
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
23.861
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
23.561
- Leader
5.806
- Co-
17.755
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สุวนุช ตันตระกูล, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
0
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.580
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.580
- Leader
0.000
- Co-
1.580
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ปวีณา บาดาล, เจ้าหน้าที่วิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
0
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
19.679
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
19.679
- Leader
0.000
- Co-
19.679
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
อรชา แซ่ตัน, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
0
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.580
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.580
- Leader
0.000
- Co-
1.580
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จารุพร รักใหม่, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
24.782
+ Univ. Project
0.563
- Leader
0.188
- Co-
0.188
- Ads.
0.188
+ Ext. Project
24.219
- Leader
0.000
- Co-
24.219
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุธีรา วิทยากาญจน์, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
84
+ Univ. Project
33
- Leader
16
- Co-
14
- Ads.
3
+ Ext. Project
51
- Leader
18
- Co-
33
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
88.131
+ Univ. Project
9.080
- Leader
4.280
- Co-
4.040
- Ads.
0.760
+ Ext. Project
79.051
- Leader
13.265
- Co-
65.786
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
34
- International
34
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พรพรรณ สิระมนต์, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
9
- Leader
5
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.250
+ Univ. Project
1.550
- Leader
0.850
- Co-
0.700
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.700
- Leader
0.300
- Co-
2.400
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย เคียวเพชร ลบแย้ม, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
0
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.396
+ Univ. Project
0.440
- Leader
0.220
- Co-
0.220
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
13.956
- Leader
0.000
- Co-
13.956
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว เกสรี กลิ่นสุคนธ์, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
10
- Leader
0
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
31.039
+ Univ. Project
0.675
- Leader
0.225
- Co-
0.225
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
30.364
- Leader
0.000
- Co-
30.364
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ลลิตา คชารัตน์, เจ้าหน้าที่วิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
0
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
30.364
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
30.364
- Leader
0.000
- Co-
30.364
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว จตุพร ชัยยุทธ, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.791
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
7.791
- Leader
0.000
- Co-
7.791
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ประภัสสร รักถาวร, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
66
+ Univ. Project
25
- Leader
13
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Project
41
- Leader
4
- Co-
37
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
73.888
+ Univ. Project
11.044
- Leader
5.834
- Co-
5.210
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
62.844
- Leader
2.845
- Co-
59.999
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
26
- International
26
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
20
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
54
+ Univ. Project
10
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
44
- Leader
7
- Co-
37
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
154.612
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
154.612
- Leader
5.812
- Co-
148.801
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ยุทธนา บรรจง, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
35
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
33
- Leader
4
- Co-
29
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
129.147
+ Univ. Project
0.285
- Leader
0.143
- Co-
0.000
- Ads.
0.143
+ Ext. Project
128.862
- Leader
0.479
- Co-
128.382
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว เทพา ผุดผ่อง, เจ้าหน้าที่วิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
33
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
33
- Leader
0
- Co-
33
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
94.197
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
94.197
- Leader
0.000
- Co-
94.197
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
35
+ Univ. Project
18
- Leader
7
- Co-
6
- Ads.
5
+ Ext. Project
17
- Leader
6
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
34.464
+ Univ. Project
9.090
- Leader
3.630
- Co-
3.630
- Ads.
1.830
+ Ext. Project
25.374
- Leader
9.842
- Co-
15.531
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
44
- International
44
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เนตรดาว มุสิกมาศ, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
39
+ Univ. Project
23
- Leader
10
- Co-
9
- Ads.
4
+ Ext. Project
16
- Leader
2
- Co-
14
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
45.817
+ Univ. Project
2.461
- Leader
0.977
- Co-
0.977
- Ads.
0.507
+ Ext. Project
43.356
- Leader
3.577
- Co-
39.779
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ชัยพร สามพุ่มพวง, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
41
+ Univ. Project
19
- Leader
8
- Co-
7
- Ads.
4
+ Ext. Project
22
- Leader
2
- Co-
20
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
22.177
+ Univ. Project
2.400
- Leader
1.000
- Co-
0.800
- Ads.
0.600
+ Ext. Project
19.777
- Leader
0.378
- Co-
19.399
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพ2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
118
+ Univ. Project
58
- Leader
27
- Co-
23
- Ads.
8
+ Ext. Project
60
- Leader
26
- Co-
33
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
212.904
+ Univ. Project
72.975
- Leader
61.945
- Co-
7.740
- Ads.
3.290
+ Ext. Project
139.929
- Leader
76.526
- Co-
62.819
- Ads.
0.585
+ Research Unit
5
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
6
- Equip Price (Baht)
3,122,355.00
 
Output:
+ Journal
120
- International
120
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
96
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปฐมา จาตกานนท์, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
64
+ Univ. Project
31
- Leader
15
- Co-
13
- Ads.
3
+ Ext. Project
33
- Leader
16
- Co-
17
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
68.731
+ Univ. Project
16.370
- Leader
11.340
- Co-
4.340
- Ads.
0.690
+ Ext. Project
52.361
- Leader
23.476
- Co-
28.885
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
26
- International
26
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รัตนา ตันฑเทอดธรรม, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
20
- Leader
11
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
3
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.181
+ Univ. Project
3.260
- Leader
1.730
- Co-
1.530
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.921
- Leader
2.073
- Co-
4.848
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
20
- International
20
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รังสิมา ชลคุป, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
114
+ Univ. Project
53
- Leader
26
- Co-
24
- Ads.
3
+ Ext. Project
61
- Leader
34
- Co-
25
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
94.271
+ Univ. Project
26.850
- Leader
12.835
- Co-
12.755
- Ads.
1.260
+ Ext. Project
67.421
- Leader
35.472
- Co-
29.849
- Ads.
2.100
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
86
- International
86
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
32
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0