สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
185 320 133.736 627.350
505 761.086
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 0 0 0 53 ---
53 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
5 0.00 6 3.122

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
185 28 193 156 0 24 0 0 0 0 45 3 3
631 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว-นางสาวอุดมลักษณ์สุขอัตตะ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว-นางสาวอุดมลักษณ์สุขอัตตะ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ-นางสาวอุดมลักษณ์สุขอัตตะ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพ-นางสาวอุดมลักษณ์สุขอัตตะ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ-นางสาวอุดมลักษณ์สุขอัตตะ

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าวเครื่องอัดรีดชนิด Twin Screw1,999,465.00
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพเครื่องPolary meter349,890.00
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพเครื่องกลั่นน้ำแบบต่างๆ100,000.00
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพเครื่องคอลัมภ์แยกสาร149,800.00
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพเครื่องวัดความหนาแน่น278,200.00
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอตู้อบแห้งแบบไฟฟ้าหลายชั้น245,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
Email: aapuls@ku.ac.th
โทร. 02-9428600-3 ต่อ 402
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว (LAB26)
Member: 3 (Int: 2 Nisit: 1 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ (LAB27)
Member: 6 (Int: 5 Nisit: 1 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว (LAB28)
Member: 14 (Int: 4 Nisit: 10 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ (LAB29)
Member: 6 (Int: 4 Nisit: 2 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพ (LAB30)
Member: 3 (Int: 2 Nisit: 1 Ext: 0)

Member Performance

นาง อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.800
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.100
- Co-
0.100
- Ads.
0.100
+ Ext. Project
0.500
- Leader
0.500
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง สาริมา สุนทรารชุน, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
0
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.607
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.607
- Leader
0.000
- Co-
6.607
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
18
- Leader
9
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.820
+ Univ. Project
5.800
- Leader
2.900
- Co-
2.900
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.020
- Leader
0.325
- Co-
1.695
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง สุชาดา อุชชิน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
46
+ Univ. Project
34
- Leader
14
- Co-
13
- Ads.
7
+ Ext. Project
12
- Leader
4
- Co-
7
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
35.040
+ Univ. Project
8.150
- Leader
3.630
- Co-
3.430
- Ads.
1.090
+ Ext. Project
26.890
- Leader
1.655
- Co-
23.245
- Ads.
1.991
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วุฒินันท์ คงทัด, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
93
+ Univ. Project
51
- Leader
26
- Co-
23
- Ads.
2
+ Ext. Project
42
- Leader
20
- Co-
21
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
68.565
+ Univ. Project
8.001
- Leader
3.979
- Co-
3.662
- Ads.
0.360
+ Ext. Project
60.564
- Leader
25.094
- Co-
33.224
- Ads.
2.246
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
96
+ Univ. Project
30
- Leader
15
- Co-
14
- Ads.
1
+ Ext. Project
66
- Leader
29
- Co-
36
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
238.470
+ Univ. Project
18.628
- Leader
16.689
- Co-
1.689
- Ads.
0.250
+ Ext. Project
219.842
- Leader
161.737
- Co-
57.580
- Ads.
0.525
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ชัยพร สามพุ่มพวง, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
47
+ Univ. Project
19
- Leader
8
- Co-
7
- Ads.
4
+ Ext. Project
28
- Leader
2
- Co-
26
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
42.529
+ Univ. Project
2.400
- Leader
1.000
- Co-
0.800
- Ads.
0.600
+ Ext. Project
40.129
- Leader
0.378
- Co-
39.751
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพ2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
125
+ Univ. Project
60
- Leader
28
- Co-
24
- Ads.
8
+ Ext. Project
65
- Leader
28
- Co-
36
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
224.163
+ Univ. Project
75.775
- Leader
63.345
- Co-
9.140
- Ads.
3.290
+ Ext. Project
148.389
- Leader
81.506
- Co-
66.298
- Ads.
0.585
+ Research Unit
5
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
6
- Equip Price (Baht)
3,122,355.00
 
Output:
+ Journal
222
- International
222
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
96
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปฐมา จาตกานนท์, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
67
+ Univ. Project
31
- Leader
15
- Co-
13
- Ads.
3
+ Ext. Project
36
- Leader
18
- Co-
18
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
81.165
+ Univ. Project
16.370
- Leader
11.340
- Co-
4.340
- Ads.
0.690
+ Ext. Project
64.795
- Leader
25.910
- Co-
38.885
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
34
- International
34
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รัตนา ตันฑเทอดธรรม, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
20
- Leader
11
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
3
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.181
+ Univ. Project
3.260
- Leader
1.730
- Co-
1.530
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.921
- Leader
2.073
- Co-
4.848
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
22
- International
22
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รังสิมา ชลคุป, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
125
+ Univ. Project
53
- Leader
26
- Co-
24
- Ads.
3
+ Ext. Project
72
- Leader
40
- Co-
30
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
129.716
+ Univ. Project
26.850
- Leader
12.835
- Co-
12.755
- Ads.
1.260
+ Ext. Project
102.866
- Leader
51.410
- Co-
49.356
- Ads.
2.100
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
110
- International
110
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
32
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ประภัสสร รักถาวร, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
73
+ Univ. Project
27
- Leader
14
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Project
46
- Leader
4
- Co-
42
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
85.148
+ Univ. Project
13.844
- Leader
7.234
- Co-
6.610
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
71.304
- Leader
2.845
- Co-
68.459
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
46
- International
46
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
20
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
54
+ Univ. Project
10
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
44
- Leader
7
- Co-
37
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
154.612
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
154.612
- Leader
5.812
- Co-
148.801
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ยุทธนา บรรจง, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
35
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
33
- Leader
4
- Co-
29
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
129.147
+ Univ. Project
0.285
- Leader
0.143
- Co-
0.000
- Ads.
0.143
+ Ext. Project
128.862
- Leader
0.479
- Co-
128.382
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว เทพา ผุดผ่อง, เจ้าหน้าที่วิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
33
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
33
- Leader
0
- Co-
33
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
94.197
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
94.197
- Leader
0.000
- Co-
94.197
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
39
+ Univ. Project
20
- Leader
8
- Co-
7
- Ads.
5
+ Ext. Project
19
- Leader
7
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
42.841
+ Univ. Project
11.890
- Leader
5.030
- Co-
5.030
- Ads.
1.830
+ Ext. Project
30.951
- Leader
14.320
- Co-
16.631
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
58
- International
58
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เนตรดาว มุสิกมาศ, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
39
+ Univ. Project
23
- Leader
10
- Co-
9
- Ads.
4
+ Ext. Project
16
- Leader
2
- Co-
14
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
45.817
+ Univ. Project
2.461
- Leader
0.977
- Co-
0.977
- Ads.
0.507
+ Ext. Project
43.356
- Leader
3.577
- Co-
39.779
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
16
- International
16
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุธีรา วิทยากาญจน์, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
84
+ Univ. Project
33
- Leader
16
- Co-
14
- Ads.
3
+ Ext. Project
51
- Leader
18
- Co-
33
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
88.131
+ Univ. Project
9.080
- Leader
4.280
- Co-
4.040
- Ads.
0.760
+ Ext. Project
79.051
- Leader
13.265
- Co-
65.786
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
38
- International
38
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พรพรรณ สิระมนต์, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
9
- Leader
5
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.250
+ Univ. Project
1.550
- Leader
0.850
- Co-
0.700
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.700
- Leader
0.300
- Co-
2.400
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย เคียวเพชร ลบแย้ม, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
18
- Leader
0
- Co-
18
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
27.559
+ Univ. Project
0.440
- Leader
0.220
- Co-
0.220
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
27.119
- Leader
0.000
- Co-
27.119
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว เกสรี กลิ่นสุคนธ์, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
12
- Leader
0
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
36.019
+ Univ. Project
0.675
- Leader
0.225
- Co-
0.225
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
35.344
- Leader
0.000
- Co-
35.344
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ลลิตา คชารัตน์, เจ้าหน้าที่วิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
0
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
35.344
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
35.344
- Leader
0.000
- Co-
35.344
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย เอกพงษ์ ธนะวัติ, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
23
- Leader
0
- Co-
23
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
76.239
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
76.239
- Leader
0.000
- Co-
76.239
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นัฏพร ขนุนก้อน, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
28
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
26
- Leader
6
- Co-
20
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
41.805
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
41.505
- Leader
5.806
- Co-
35.699
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สุวนุช ตันตระกูล, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
0
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.580
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.580
- Leader
0.000
- Co-
1.580
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ปวีณา บาดาล, เจ้าหน้าที่วิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
8
- Leader
0
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
20.241
+ Univ. Project
0.563
- Leader
0.188
- Co-
0.188
- Ads.
0.188
+ Ext. Project
19.679
- Leader
0.000
- Co-
19.679
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
อรชา แซ่ตัน, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
0
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.580
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.580
- Leader
0.000
- Co-
1.580
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จารุพร รักใหม่, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
4
- Leader
1
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
27.218
+ Univ. Project
0.563
- Leader
0.188
- Co-
0.188
- Ads.
0.188
+ Ext. Project
26.655
- Leader
0.800
- Co-
25.855
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ปรียานุช สีโชละ, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
17
- Leader
5
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
54.146
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
54.146
- Leader
10.338
- Co-
43.808
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ผุสดี สุขพิบูลย์, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.149
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.149
- Leader
0.000
- Co-
8.149
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ทศพล อุมะมานิต, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
1
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.400
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.400
- Leader
0.500
- Co-
1.900
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว จิรชยา บุญญฤทธิ์, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
1
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
36.344
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
36.344
- Leader
0.500
- Co-
35.844
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ทักษิณ ฤกษ์สำราญ, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นภัส แก้วตระกูลชัย, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
5
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
2
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.212
+ Univ. Project
1.950
- Leader
0.725
- Co-
0.500
- Ads.
0.725
+ Ext. Project
7.262
- Leader
0.300
- Co-
6.962
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย พรเทพ เย็นพิรุณ, นักวิทยาศาสตร์
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.433
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.433
- Leader
0.000
- Co-
2.433
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0