Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ไทย, 2534
  • วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2538
  • Ph.D.(Sciences pour L ingenieur), Universite de Mulhouse, ฝรั่งเศส, 2547

  Expertise Cloud

  Adhesion propertyantioxidant activityAtomic Force Microscopy (AFM)biomaterialsblended yarnblendingcellulose fiberCellulose nanocrystalCellulose nanocrystalsChitosancoir fibercompositecompositescottoncytotoxicityDNAdyeingedible filmEriEri silkfiber pullout testfilmfrictional propertiesglucomannanhandmade papermechanical propertiesmechanical propertyNatural rubberNatural Rubber (NR)Non-Rubber Componentsoil palm trunk fiberpalm fiberpalm fibrePERMEABILITYphoto-degradationPhysical propertiespineapple fiber paperpineapple leaf fiberPLApoly(acrylic acid) (PAA)poly(allylamine hydrochloride) (PAH)polyelectrolyte complexpolyethylene (PE)polyethylene compositepolylactic-epoxidized natural rubberRice strawRice straw paperscaffoldsericinsilanesound absorptionSugarcane bagasseSulphur crosslinkingsurface treatmentthermal propertiesthermal propertywater hyacinth fiberwettabilityกระดาษซับน้ำมันกระดาษหัตถกรรมกัญชงการเข้ากันได้กับสิ่งมีชีวิตการผลิตเยื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนารูปแบบและการบริหารการจัดการผลิตภัณฑ์ OTOPการเพิ่มปริมาณยอดการเพิ่มมูลค่าการฟอกการฟอกขาวการย้อมสีครามคอมพอสิตเครื่องขูดใบสับปะรดไคโตซานฉนวนกันความร้อนฉนวนดูดซับเสียงชานอ้อยเซริซินนอนวูฟเวนบรรจุภัณฑ์โปรตีนไฮโดรไลเสทผักตบชวาผ้าไหมฝ้ายฟางข้าวระเบิดด้วยไอน้ำสมบัติเชิงกลสมบัติทางกายภาพสิ่งทอสีไดเร็กท์สีรีแอคทีฟเส้นใยจากฟางข้าวเส้นใยธรรมชาติเส้นใยไผ่เส้นใยลำต้นปาล์มเส้นใยสับปะรดเส้นใยไหมอีรี่ไหมอีรี่อัลบูมินอาคาร

  Interest

  สิ่งทอและโพลิเมอร์

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 46 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 126 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 41 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 85 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 41 เรื่อง (เชิงวิชาการ 37 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 11 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Phase behavior and coacervation of aqueous poly(acrylic acid)-poly(allylamine) solutionsChollakup R., Chollakup R., Smitthipong W., Smitthipong W., Eisenbach C., Eisenbach C., Tirrell M., Tirrell M.2010Macromolecules
   43(5),pp. 2518-2528
   152
   2Processing of cassava waste for improved biomass utilizationSriroth K., Sriroth K., Chollakup R., Chotineeranat S., Piyachomkwan K., Oates C.2000Bioresource Technology
   71(1),pp. 63-69
   143
   3Polyelectrolyte molecular weight and salt effects on the phase behavior and coacervation of aqueous solutions of poly(acrylic acid) sodium salt and poly(allylamine) hydrochlorideChollakup R., Chollakup R., Beck J., Dirnberger K., Tirrell M., Tirrell M., Eisenbach C., Eisenbach C.2013Macromolecules
   46(6),pp. 2376-2390
   92
   4Pineapple leaf fiber reinforced thermoplastic composites: Effects of fiber length and fiber content on their characteristicsChollakup R., Tantatherdtam R., Ujjin S., Sriroth K.2011Journal of Applied Polymer Science
   119(4),pp. 1952-1960
   62
   5Degradation of polycarbonate by a polyester-degrading strain, Amycolatopsis sp. strain HT-6Pranamuda H., Chollakup R., Tokiwa Y., Tokiwa Y.1999Applied and Environmental Microbiology
   65(9),pp. 4220-4222
   47
   6Utilizing cellulose from sugarcane bagasse mixed with poly(vinyl alcohol) for tissue engineering scaffold fabricationLam N.T., Chollakup R., Smitthipong W., Nimchua T., Sukyai P.2017Industrial Crops and Products
   100,pp. 183-197
   33
   7Effect of cellulose nanocrystals from sugarcane bagasse on whey protein isolate-based filmsSukyai P., Anongjanya P., Bunyahwuthakul N., Kongsin K., Harnkarnsujarit N., Sukatta U., Sothornvit R., Chollakup R.2018Food Research International
   107,pp. 528-535
   32
   8Characterization of Cellulose Nanocrystals Extracted from Sugarcane Bagasse for Potential Biomedical MaterialsLam N., Chollakup R., Smitthipong W., Nimchua T., Sukyai P.2017Sugar Tech
   19(5),pp. 539-552
   23
   9Polyethylene green composites reinforced with cellulose fibers (coir and palm fibers): Effect of fiber surface treatment and fiber contentChollakup R., Smitthipong W., Kongtud W., Tantatherdtam R.2013Journal of Adhesion Science and Technology
   27(12),pp. 1290-1300
   22
   10Effect of pineapple leaf fiber-reinforced thermoplastic starch/poly(lactic acid) green composite: Mechanical, viscosity, and water resistance propertiesSmitthipong W., Tantatherdtam R., Chollakup R.2015Journal of Thermoplastic Composite Materials
   28(5),pp. 717-729
   19
   11Antioxidant and antibacterial activities of cassava starch and whey protein blend films containing rambutan peel extract and cinnamon oil for active packagingChollakup R., Pongburoos S., Boonsong W., Khanoonkon N., Kongsin K., Sothornvit R., Sukyai P., Sukatta U., Harnkarnsujarit N.2020LWT
   130
   17
   12Extracted sericin from silk waste for film formationSothornvit R., Chollakup R., Suwanruji P.2010Songklanakarin Journal of Science and Technology
   32(1),pp. 17-22
   14
   13Effect of blending factors on eri silk and cotton blended yarn and fabric characteristicsChollakup R., Suesat J., Ujjin S.2008Macromolecular Symposia
   264(1),pp. 44-49
   13
   14Tactile sensory analysis applied to silk/cotton knitted fabricsChollakup R., Chollakup R., Sinoimeri A., Philippe F., Schacher L., Adolphe D.2004International Journal of Clothing Science and Technology
   16(1-2),pp. 132-140
   12
   15Modification of pineapple leaf fiber surfaces with silane and isocyanate for reinforcing thermoplasticSuwanruji P., Tuechart T., Smitthipong W., Chollakup R.2017Journal of Thermoplastic Composite Materials
   30(10),pp. 1344-1360
   9
   16Effect of non-rubber components on properties of sulphur crosslinked natural rubbersSmitthipong W., Tantatherdtam R., Rungsanthien K., Suwanruji P., Sriroth K., Radabutra S., Thanawan S., Vallat M., Nardin M., Mougin K., Chollakup R.2014Advanced Materials Research
   844,pp. 345-348
   9
   17Properties of sericin-glucomannan composite filmsSothornvit R., Chollakup R.2009International Journal of Food Science and Technology
   44(7),pp. 1395-1400
   9
   18Effects of Blending Parameters on the Cross-section Fiber Migration of Silk/Cotton BlendsChollakup R., Chollakup R., Osselin J., Sinoimeri A., Drean J.2008Textile Research Journal
   78(4),pp. 361-369
   9
   19Chemical structure, thermal and mechanical properties of poly(nucleotide)-cationic amphiphile filmsChollakup R., Smitthipong W.2012Polymer Chemistry
   3(9),pp. 2350-2354
   8
   20Specific interaction of DNA-functionalized polymer colloidsChollakup R., Smitthipong W., Chworos A.2010Polymer Chemistry
   1(5),pp. 658-662
   7
   21New approach on structure-property relationships of stabilized natural rubbersChollakup R., Suwanruji P., Tantatherdtam R., Smitthipong W., Smitthipong W.2019Journal of Polymer Research
   26(2)
   7
   22An improved dewatering performance in cassava starch process by a pressure filterSriroth K., Walapatit S., Chollakup R., Chotineeranat S., Piyachomkwan K., Oates C.G.1999Starch/Staerke
   51(11-12),pp. 383-388
   6
   23Influence of non-rubber components on NR surface modification by chlorinationVallat M., Radabutra S., Radabutra S., Thanawan S., Bresson B., Chollakup R., Rungsanthien K., Suwanruji P., Sriroth K., Smitthipong W., Mougin K.2014Advanced Materials Research
   844,pp. 369-372
   6
   24Characteristics of Thai hybrid silk fibres from different portions of the cocoon layer wastes: Feasibility in blending with cotton fibreChollakup R., Chollakup R., Shinoimeri A., Dréan J.2004Journal of Insect Biotechnology and Sericology
   73(1),pp. 39-45
   5
   25Supramolecular cooperative-assembly of polyelectrolyte filmsChollakup R., Smitthipong W., Chworos A., Chworos A.2013RSC Advances
   3(14),pp. 4745-4749
   5
   26DNA-functionalized polystyrene particles and their controlled self-assemblyChollakup R., Smitthipong W., Chworos A., Chworos A.2014RSC Advances
   4(58),pp. 30648-30653
   5
   27Silk Waste/Cotton Blended Yarns in Cotton Microspinning: Physical Properties and Fibre Arrangement of Blended YarnChollakup R., Chollakup R., Sinoimeri A., Osselin J., Frydrych R., Drean J.2005Research Journal of Textile and Apparel
   9(4),pp. 57-69
   4
   28Environmentally friendly coupling agents for natural fibre compositesChollakup R., Smitthipong W., Suwanruji P.2012RSC Green Chemistry
   1,pp. 161-182
   4
   29Initial properties and ageing behaviour of pineapple leaf and palm fibre as reinforcement for polypropyleneChollakup R., Chollakup R., Askanian H., Delor-Jestin F.2017Journal of Thermoplastic Composite Materials
   30(2),pp. 174-195
   4
   30Formation and characterization of BC and BC-paper pulp films for packaging applicationPradipasena P., Chollakup R., Tantratian S.2018Journal of Thermoplastic Composite Materials
   31(4),pp. 500-513
   3
   31Noncovalent sericin-chitosan scaffold: Physical properties and low cytotoxicity effectChollakup R., Uttayarat P., Chworos A., Smitthipong W., Smitthipong W.2020International Journal of Molecular Sciences
   21(3)
   3
   32Influence of Eri silk fibre on the physical characteristics and dyeing properties of Eri silk/cotton blended yarnChollakup R., Suesat J., Ujjin S.2010Coloration Technology
   126(1),pp. 42-47
   3
   33The Influence of Silk/Cotton Blending in Microspinning on the Tactile Feeling of Knitted FabricsChollakup R., Chollakup R., Schacher L., Sinoimeri A., Adolphe D.C.2005Research Journal of Textile and Apparel
   9(3),pp. 71-79
   1
   34Effect of palm fiber on photo and Thermo-Degradation of polyethylene compositesSmitthipong W., Chollakup R., Chollakup R., Kongtad W., Delor-Jestin F.2014Kasetsart Journal - Natural Science
   48(6),pp. 908-915
   1
   35Development of rice straw paper coated with pomelo peel extract for bio-based and antibacterial packagingChollakup R., Kongtud W., Sukatta U., Piriyasatits K., Premchookiat M., Jarerat A.2020Key Engineering Materials
   847 KEM,pp. 141-146
   1
   36UV-protection property of Eri silk fabric dyed with natural dyes for eco-friendly textilesRungruangkitkrai N., Mongkholrattanasit R., Phoophat P., Chartvivatpornchai N., Sirimungkararat S., Wongkasem K., Tuntariyanond P., Nithithongsakol N., Chollakup R.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   773(1)
   1
   37Eri silk as blended material with cotton for ring spinningChollakup R., Chollakup R., Lopez L., Sinoimeri A., Dréan J.2004Textile Asia
   35(7),pp. 25-27
   1
   38Development of oil palm empty fruit bunch fiber reinforced epoxy composites for bumper beam in automobileWitayakran S., Kongtud W., Boonyarit J., Smitthipong W., Chollakup R.2017Key Engineering Materials
   751 KEM,pp. 779-784
   1
   39Application of Kawabata evaluation system for the tactile properties of woven silk fabrics in textile industryPhoophat P., Kumphai P., Suwonsichon S., Boonyarit J., Plangmon C., Chollakup R.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   773(1)
   0
   40Rambutan (Nephelium lappaceum) peel extract: Antimicrobial and antioxidant activities and its application as a bioactive compound in whey protein isolate filmSukatta U., Rugthaworn P., Khanoonkon N., Anongjanya P., Kongsin K., Sukyai P., Harnkarnsujarit N., Sothornvit R., Chollakup R.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
   43(1),pp. 37-44
   0
   41The albumin/starch scaffold and its biocompatibility with living cellsPrasopdee T., Sinthuvanich C., Chollakup R., Uttayarat P., Smitthipong W., Smitthipong W., Smitthipong W.2021Materials Today Communications
   27
   0
   42Characterization of polylactic-epoxidized natural rubber/modified cellulosic fiber biocomposites with different silane coupling agentsKadea S., Seekaew J., Thongmala S., Hedthong R., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P., Chollakup R., Kittikorn T.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   773(1)
   0
   43Pineapple/cotton blended yarns and fabrics : Physical and dyeing propertiesUjjin S., Chollakup R., Pasukdee W.2006Proceedings - International Fiber Conference 2006: Extreme and Aesthetic Textiles, IFC 2006
   ,pp. 671-672
   0
   44Evolution of mulbery and non-mulberry silk fibers for textile applicationsChollakup R., Smitthipong W.2012Silk: Properties, Production and Uses
   ,pp. 41-86
   0