Person Image

  Education

  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • PhD (Microbiology-Biotechnology), Montpellier SupAgro, ฝรั่งเศส, 2558
  • ปรด. (เกษตรเขตร้อน-นานาชาติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  CoagulationHevea brasiliensisHigh performance thin layer chromatographyHPTLCLatex yieldlipid compositionmaturationnatural rubber propertiesNon-isoprene componentPhenolicphysical propertiesPhysicochemical propertiesPost-harvestPractical toolProcess comparisonsproteinsqualityResource partitionRhododendron arboreum Sm.rice bran oilsRubberการตรวจติดตามการตรวจติดตาม (Monitoring)การบ่มยางการบริหาร ยุทธศาสตร์การวิจั ภาคกลาง การผลิตอนุภาคลิกนินการรับแสงการสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญในพืชด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีการสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะห์ด้วยแสงของเรือนพุ่มและใบ (Canopy and leaf photosynthesis)การหายใจ (respiration)การหายใจของดินและรากกิจกรรมกุหลาบพันปีเขากวางอ่อนไขมันความต้องการน้ำ (Water requirement)ความมีชีวิตของเมล็ดคอริลาจิน กรดแกลลิกคาร์บอนไอโซโทปคุณสมบัติแสงของแผ่นใบเครื่องสำอางเครื่องสำอางลดริ้วรอยและจุดด่างดำแคปซูลโครงสร้างโครงสร้างของเรือนพุ่ม (Canopy structure)โครงสร้างพืช (Plant structure)จัดทำสื่อดิจิทัลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารชายางพารายางพารา (Hevea brasiliensis)ยางพารา (Rubber)ยางพารา RRIT 251ยางพารา, คาร์บอนไอโซโทปโยเกิร์ตจากพืชร่มกันฝนระบบกรีดยางระบบกรีดยาง (Tapping system)ระบบการปลูกยางพาราระบบโรงงานผลิตพืชระยะการเปิดกรีดยางพารารำข้าวริมโฟลว์ริมโฟลว์ (RRIM flow)เรือนพุ่มโรงงานต้นแบบฤทธิ์ทางชีวภาพไลโปโซมเซริซินไฮโดรไลเสทวัสดุปลูกวัสดุปลูกในภาชนะวิเคราะห์ต้นทุนศรีทอง (Chinese tallow)ศึกษาดูงานสถานะของน้ำ (Water status)สถานะของไนโตรเจน (Nitrogen status) และเครื่องวัดไนโตรเจน (Nitrogen meter)สถาปัตยลักษณ์พืช (Plant architecture)สภาพแวดล้อมแสงสภาพแวดล้อมแสง (Light environment)สมดุลของคาร์บอนสมดุลของน้ำสมบัติเชิงหน้าที่สมบัติทางกายภาพส่วนประกอบของน้ำยางสับปะรดสารต้านจุลชีพสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบที่ไม่ใช่ยางสารสกัดสารสกัดจากพืชสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสุขภาพ (Health)หอยมุกกัลปังหาหอยมุกแกลบหอยมุกจานองค์ประกอบของน้ำยางองค์ประกอบไขมันอนุภาคซิลเวอร์นาโนอุตสาหกรรมสุขภาพฮณ-tocotrienol

  Interest

  การสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญในพืชด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 8 เรื่อง (Unknown 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Carbohydrate reserves as a competing sink: Evidence from tapping rubber treesSilpi U., Lacointe A., Kasempsap P., Thanysawanyangkura S., Chantuma P., Gohet E., Gohet E., Musigamart N., Clément A., Améglio T., Thaler P., Thaler P.2007Tree Physiology
  27(6),pp. 881-889
  107
  2Rapid evolution of biochemical and physicochemical indicators of ammonia-stabilized Hevea latex during the first twelve days of storageBottier C., Gross B., Wadeesirisak K., Srisomboon S., Jantarasunthorn S., Musigamart N., Roytrakul S., Liengprayoon S., Vaysse L., Kunemann P., Vallat M., Mougin K.2019Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  570,pp. 487-498
  5
  3A rapid quantitative analysis of native antioxidants in natural rubber (Hevea Brasiliensis) during maturationMusigamart N., Liengprayoon S., Sriroth K., Dubreucq E., Lecomte J., Vaysse L.2014Advanced Materials Research
  844,pp. 410-414
  3
  4Coagulation methods and drying step are the key drivers of the dynamics of structuration of natural rubber during the maturation of coagulaNoinart J., Noinart J., Noinart J., Vaysse L., Vaysse L., Musigamart N., Sainte-Beuve J., Sainte-Beuve J., Flori A., Flori A., Liengprayoon S., Rattanaporn K., Granet F., Bonfils F., Bonfils F.2022Express Polymer Letters
  16(11),pp. 1161-1176
  2
  5Long Term Effect of Low Frequency Tapping Systems Applied to Rubber Tree (Hevea brasiliensis), Clone RRIT 251, on Agronomic Performance in Upper Southern ThailandChotiphan R., Musigamart N., Suwannalert S., Chehsoh J., Lerksamran T., Lacote R., Sajjaphan K.2023Trends in Sciences
  20(11)
  1
  6Feasibility study of bagasse lignin utilization as an alternative antimicrobial agentLiengprayoon S., Lerksamran T., Winitchai S., Musigamart N., Chaiyut J., Suphamitmonkol W., Sunthornvarabhas J.2022Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  27(4)
  1
  7PHYTOCHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF CRUDE EXTRACT FROM FLOWERS AND LEAVES OF Rhododendron arboreum Sm. FROM NORTHERN THAILANDWinitchai S., Liengprayoon S., Suphamitmongkol W., Tomorn N., Chaiyut J., Lerksamran T., Banchong Y., Trisonthi P., Saah S., Musigamart N.2021Malaysian Applied Biology
  50(3),pp. 23-37
  0