Person Image

  Education

  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • PhD (Microbiology-Biotechnology), Montpellier SupAgro, ฝรั่งเศส, 2558
  • ปรด. (เกษตรเขตร้อน-นานาชาติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  Hevea brasiliensisHigh Performance Thin Layer ChromatographyHPTLClatex yieldlipid compositionlipidsmaturationmelanin synthesisNatural rubberNatural Rubber (NR)natural rubber propertiesNon-isoprene componentphysical propertiesPhysicochemical propertiesPractical toolproteinsการตรวจติดตามการตรวจติดตาม (Monitoring)การบ่มยางการบริหาร ยุทธศาสตร์การวิจั ภาคกลาง การผลิตอนุภาคลิกนินการรับแสงการสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญในพืชด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีการสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะห์ด้วยแสงของเรือนพุ่มและใบ (Canopy and leaf photosynthesis)การหายใจ (respiration)การหายใจของดินและรากกิจกรรมกุหลาบพันปีเขากวางอ่อนไขมันความต้องการน้ำ (Water requirement)ความมีชีวิตของเมล็ดคอริลาจิน กรดแกลลิกคาร์บอนไอโซโทปคุณสมบัติแสงของแผ่นใบเครื่องสำอางเครื่องสำอางลดริ้วรอยและจุดด่างดำแคปซูลโครงสร้างโครงสร้างของเรือนพุ่ม (Canopy structure)โครงสร้างพืช (Plant structure)จัดทำสื่อดิจิทัลชาชิ้นไม้สับ ยางพาราชีวมวลในส่วนใต้ดินชุดดินฝั่งแดงเซรั่ม, ครีม, ลูทอยด์ตำรับเทคนิค Eddy covarianceนกแอ่นกินรังนาโนเอนแคปซูเลชั่นน้ำกาวไหมนำ้มันรำข้าวน้ำยางแบบจำลองยางพารายางพารา (Hevea brasiliensis)ยางพารา (Rubber)ยางพารา RRIT 251ยางพารา, คาร์บอนไอโซโทปร่มกันฝนระบบกรีดยางระบบกรีดยาง (Tapping system)ระบบการปลูกยางพาราระบบโรงงานผลิตพืชระยะการเปิดกรีดยางพารารำข้าวริมโฟลว์ริมโฟลว์ (RRIM flow)เรือนพุ่มไลโปโซมเซริซินไฮโดรไลเสทวัสดุปลูกวัสดุปลูกในภาชนะวิเคราะห์ต้นทุนศรีทอง (Chinese tallow)ศึกษาดูงานสถานะของน้ำ (Water status)สถานะของไนโตรเจน (Nitrogen status) และเครื่องวัดไนโตรเจน (Nitrogen meter)สถาปัตยลักษณ์พืช (Plant architecture)สภาพแวดล้อมแสงสภาพแวดล้อมแสง (Light environment)สมดุลของคาร์บอนสมดุลของน้ำสมบัติทางกายภาพส่วนประกอบของน้ำยางสารต้านจุลชีพสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบที่ไม่ใช่ยางสารสกัดสารสกัดจากพืชสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสุขภาพ (Health)หอยมุกกัลปังหาหอยมุกแกลบหอยมุกจานองค์ประกอบของน้ำยางองค์ประกอบไขมันอนุภาคซิลเวอร์นาโนฮณ-tocotrienol

  Interest

  การสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญในพืชด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก