Person Image

  Education

  • วท.บ. (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2542
  • วท.ม. (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • Ph.D. (Tropical Agriculture), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

   Allometric equationsAidil Azharair circulationari circultationcanopy structureCarbohydratescarbon allocationCarbon use efficiencyChlorophyll fluorescenceCO2 concentrationCO2 fluxcost-benefit analysiscrop coefficient (Kc)Crop HealthCultivationcultural practicedata acquisitionDendrobium orchidDevelopmentDrought conditionDurianEcologyEddy covarianceEddy Covariance (EC) techniqueeddy covariance techniqueFirst Ratoon Canegrowth and developmentH2O fluxhemispherical photographHevea brasiliensisimage processingJate SathornkichJuvenile tree biomasslatex regenerationleaf arealeaf area dispersionLight responseMakokmean residence timesmicroclimateMulti-Spectrum ReflectanceNet ecosystem CO 2 exchangeNet photosynthesisNet photosynthetic ratenet shading greenhouseOliveOlive OilOptimum temperatureperspective imagephotographic methodPhysiologyPollinationPoonpipope KasemsapRatchanee Rattanawongrelative humidityRemote SensingreservesRice YieldRubberRubber genotypesRubber Plantationrubber treesemi-open greenhousestable isotope labellingStomatal conductanceStressTree Analysertree analyzerTropical fruit treeutilizationWater Use Efficiencyweather sensorกล้วยไม้สกุลหวายกล้องติดตามการกระจายของพื้นที่ใบการกระจายแสงการขยายพันธุ์แบบเร็วการเจริญการเจริญเติบโตและพัฒนาการใช้น้ำการได้มาของข้อมูลการตรวจติดตามการติดตาม ยางพาราการเติบโตการปลุกการปลูกการปลูกทดสอบขั้นต้นการผสมเกสรการรับแสงการรับแสง (Light interception)การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ในระดับแปลงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการสร้างชีวมวลการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การสะท้อนของคลื่นหลายความถี่การสังเคราะห์ด้วยแสงพื้นที่ใบไม้ผลเขตร้อนยางพาราอ้อย

  Interest

  สถาปัตยลักษณ์พืช นิเวศสรีรวิทยา , การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์, การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ในระดับแปลง

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1A photographic gap fraction method for estimating leaf area of isolated trees: Assessment with 3D digitized plantsPhattaralerphong J., Phattaralerphong J., Sathornkich J., Sinoquet H.2006Tree Physiology
   26(9),pp. 1123-1136
   34
   2Species-specific and generic biomass equations for seedlings and saplings of European tree speciesAnnighöfer P., Ameztegui A., Ammer C., Balandier P., Bartsch N., Bolte A., Coll L., Collet C., Ewald J., Frischbier N., Gebereyesus T., Haase J., Hamm T., Hirschfelder B., Huth F., Kändler G., Kahl A., Kawaletz H., Kuehne C., Lacointe A., Lin N., Löf M., Malagoli P., Marquier A., Müller S., Promberger S., Provendier D., Röhle H., Sathornkich J., Schall P., Scherer-Lorenzen M., Schröder J., Seele C., Weidig J., Wirth C., Wolf H., Wollmerstädt J., Mund M.2016European Journal of Forest Research
   135(2),pp. 313-329
   34
   3Carbon sequestration potential of rubber-tree plantation in ThailandSatakhun D., Chayawat C., Sathornkich J., Phattaralerphong J., Chantuma P., Thaler P., Gay F., Nouvellon Y., Kasemsap P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   526(1)
   1
   4Responses of chlorophyll fluorescence, stomatal conductance, and net photosynthesis rates of four rubber (Hevea brasiliensis) genotypes to droughtAzhar A., Sathornkich J., Rattanawong R., Kasemsap P.2014Advanced Materials Research
   844,pp. 11-14
   1
   5In situ 13CO2 labelling of rubber trees reveals a seasonal shift in the contribution of the carbon sources involved in latex regenerationDuangngam O., Desalme D., Thaler P., Thaler P., Kasemsap P., Sathornkich J., Satakhun D., Chayawat C., Angeli N., Chantuma P., Epron D., Epron D.2020Journal of Experimental Botany
   71(6),pp. 2028-2039
   1
   6Estimation of rubber tree canopy structure using a photographic methodSathornkich J., Sangsing K., Thanisawanyangkura S., Phattaralerphong J.2010Kasetsart Journal - Natural Science
   44(1),pp. 24-34
   0
   7Environmental controls on net CO 2 exchange over a young rubber plantation in Northeastern ThailandChayawat C., Satakhun D., Kasemsap P., Sathornkich J., Phattaralerphong J.2019ScienceAsia
   45(1),pp. 50-59
   0