Person Image

  Education

  • วท.ด. (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2555
  • วท.ม (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2547
  • วท.บ. (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  Carbohydratescarbon allocationcarbon cyclecarbon fluxCO2 concentrationcrop coefficient (Kc)Crop HealthdroughtDurianEddy covarianceEddy Covariance (EC) techniqueEvapotranspiration (ET)flower physiologyHevea brasiliensisImmature rubberland use changelatex regenerationLI-6400light availabilityLight responseMacronutrient deficienciesmean residence timesmicroclimatemonocultureMulti-Spectrum ReflectanceNet ecosystem CO 2 exchangeNet photosynthetic ratenet primary productionOptimum temperaturePara RubberPhotosynthesisPhotosynthetic capacitiesPhysiologyPlant PhysiologyplantationPollinationRemote SensingreservesRice YieldRRIM 600RubberRubber Plantationsoil waterSoutheast Asiastable isotope labellingStresstime-lapsed camerawater and carbon fluxesกล้องติดตามการผสมเกสรการสะท้อนของคลื่นหลายความถี่การสำรวจระยะไกลความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเครียดจุลภูมิอากาศเซรั่ม, ครีม, ลูทอยด์ทุเรียนเทคนิค Eddy covarianceปุ๋ยเคมีผลผลิตข้าวมันสำปะหลังยางพารายางพารา, คาร์บอนไอโซโทปโรงงานผลิตพืชสมดุลคาร์บอนสมดุลน้ำสรีรวิทยาการผลิตพืช ด้าน Plant gas exchangeสรีรวิทยาดอกสุขภาพพืชองค์ประกอบของน้ำยางอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิอุณหภูมิที่เหมาะสม

  Interest

  สรีรวิทยาการผลิตพืช ด้าน Plant gas exchange, Plant Physiology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Carbon sequestration potential of rubber-tree plantation in ThailandSatakhun D., Chayawat C., Sathornkich J., Phattaralerphong J., Chantuma P., Thaler P., Gay F., Nouvellon Y., Kasemsap P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  5
  2Seasonal and post-rainfall dynamics of soil CO 2 efflux in wheat and peanut fieldsChayawat C., Senthong C., Leclerc M., Zhang G., Beasley J.2012Chiang Mai Journal of Science
  39(3),pp. 410-428
  4
  3Carbon and Water Cycling in Two Rubber Plantations and a Natural Forest in Mainland Southeast AsiaWang X., Blanken P.D., Kasemsap P., Petchprayoon P., Thaler P., Thaler P., Thaler P., Nouvellon Y., Nouvellon Y., Nouvellon Y., Gay F., Gay F., Gay F., Chidthaisong A., Sanwangsri M., Chayawat C., Chantuma P., Sathornkich J., Kaewthongrach R., Kaewthongrach R., Satakhun D., Phattaralerphong J.2022Journal of Geophysical Research: Biogeosciences
  127(5)
  4
  4Environmental controls on net CO 2 exchange over a young rubber plantation in Northeastern ThailandChayawat C., Satakhun D., Kasemsap P., Sathornkich J., Phattaralerphong J.2019ScienceAsia
  45(1),pp. 50-59
  4
  5In situ 13CO2 labelling of rubber trees reveals a seasonal shift in the contribution of the carbon sources involved in latex regenerationDuangngam O., Desalme D., Thaler P., Thaler P., Kasemsap P., Sathornkich J., Satakhun D., Chayawat C., Angeli N., Chantuma P., Epron D., Epron D.2020Journal of Experimental Botany
  71(6),pp. 2028-2039
  3
  6Energy fluxes and evapotranspiration in a rubber agroecosystem of the southern thailandRuairuen W., Fochesatto G.J., Kasemsap P., Chayawat C.2021Walailak Journal of Science and Technology
  18(1),pp. 1-9
  1
  7Solar-induced chlorophyll fluorescence detects photosynthesis variations and drought effects in tropical rubber plantation and natural deciduous forestsWang X., Blanken P.D., Wood J.D., Nouvellon Y., Nouvellon Y., Nouvellon Y., Thaler P., Thaler P., Thaler P., Kasemsap P., Chidthaisong A., Petchprayoon P., Chayawat C., Xiao J., Li X.2023Agricultural and Forest Meteorology
  339
  1
  8Measuring Photosynthesis of Entire Tree Crowns and Pulse Label Trees in Large Closed-Chamber with13CO2 in the Field: Design and TestingDuangngam O., Sathornkich J., Thaler P., Thaler P., Chayawat C., Phattaralerphong J., Chantuma P., Priault P., Desalme D., Satakhun D., Kayankit P., Kasemsap P., Epron D., Epron D.2023Trends in Sciences
  20(12)
  0
  9The Dynamics of Immature Rubber Photosynthetic Capacities Under Macronutrients DeficienciesAnasrullah , Sajjaphan K., Rattanapichai W., Kasemsap P., Nouvellon Y., Chura D., Chayawat C., Chotiphan R.2023Trends in Sciences
  20(5)
  0
  10Contribution of heterotrophic respiration to total soil respiration in a wheat fieldChayawat C., Senthong C., Leclerc M.2010Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  9(2),pp. 319-331
  0