Search Result of "reserves"

About 35 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาระบบนิเวศระยะยาวในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกุศล ตั้งใจพิทักษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Carbohydrate reserves as a competing sink: Evidence from tapping rubber trees

ผู้แต่ง:ImgSilpi, U., ImgLacointe, A., ImgKasempsap, P., ImgThanysawanyangkura, S, ImgChantuma, P, ImgGohet, E., ImgDr.Natedao Musigamart, ImgCle?ment, A, ImgAme?glio, T, ImgThaler, P,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:Carbon storage in coconut, oil palm, rubber and mango : origins, dynamics and consequences for plantation management. [Cd-Rom]. Montpellier : CIRAD, 1 diaporama (49 vues). Final Meeting of ATP Reserves 11/2002 on Carbon Storage in Coconut, Oil Palm, Rubber and Mango

หัวเรื่อง:Carbohydrate distribution at trunk level of Hevea brasiliensis

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีต่อปริมาณเงินในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgณรงค์วิทย์ ทัศนานุตริยกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายอรุณ เกียระสาร, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการสร้างและสลายสารประกอบคาร์บอนของยางพารา (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Carbon Partitioning in Heavea brasiliensis Muell.Arg.: Dynamics among Functional Sinks (Latex Regeneration, Respiration, Growth, and Reserves) at Trunk Scale

ผู้เขียน:Imgอุณากร ศิลปี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวัลลภ อารีรบ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, ImgPhilippe Thaler, ImgThierry Ameglio, ImgAndre Lacointe

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Dynamics of Carbohydrate Reserves as Related to Tapping in Rubber Tree

ผู้เขียน:Imgพิศมัย จันทุมา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวกมลพรรณ มินจ้อย

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, ImgPhilippe Thaler

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำรงเงินสำรองส่วนเกิน ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgชัชกานต์ เปรมบุญส่ง

ประธานกรรมการ:Imgนางอารีย์ สมานมิตร

กรรมการวิชาเอก:Imgสมชาย สิริเธียรทรรศน์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจีรเกียรติ อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าไปใช้ประโยชน์ของราษฎรจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตะโกปิดทองและป่าเขาเพชรน้อย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgชาติชาย ศรีแผ้ว

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:องค์ประกอบของพรรณไม้ในสวนสมรมและเศรษฐ-สังคมของราษฎรเจ้าของสวนสมรมที่อาศัยอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษาการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ผู้เขียน:Imgชัยวัฒน์ จิตกล้า

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นในบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgธรรมรัฐ วงศ์โสภา

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบการผลิตทางการเกษตรในเขตป่าสงวนแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านทุ่งนางครวญ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgวาณี ศิลประสาทเอก

ประธานกรรมการ:Imgทิพวัลย์ สีจันทร์*

กรรมการวิชาเอก:ImgBumpen Keowan

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการเงินทุนสำรองระหว่างประเทศภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่และระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวภายใต้การจัดการ : กรณีศึกษาประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgประกิต ม่วงศิริ

ประธานกรรมการ:Imgดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเจียมจิตร ชวากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของแคลเซียม-โบรอนต่อคาร์โบไฮเดรตสะสมโปรตีน และการติดผลของมะม่วงพันธุ์ดอกไม้ทะวาย

ผู้เขียน:Imgสุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ:Imgพีรเดช ทองอำไพ*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
12